logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym może być w szczególności :
• długotrwała choroba w rodzinie,
• śmierć jednego z rodziców lub opiekunów ucznia,
• straty w gospodarstwach wynikłych ze zdarzeń losowych, takich jak : powódź, pożar, huragan,
• kradzież,
• inne, lecz uzasadnione okoliczności, utrudniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniające naukę ucznia.
 
Zasiłek przyznaje się niezależnie od wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny ucznia. Może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego
w następujących formach :
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym zajęć wyrównawczych,   
   sportowych, muzycznych, komputerowych, artystycznych, turystycznych, nauce języków obcych itp. wykraczających poza
   zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach organizowanych poza szkołą, w tym udział w kursach   
   nauki języków obcych, nauki pływania, w kursach komputerowych,
•  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach współorganizowanych przez szkołę poza jej siedzibą
   np. wyjście całej klasy do kina, teatru lub imprezę, wyjazd dzieci danej klasy na „zieloną szkołę” lub wycieczkę szkolną,
•  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup : podręczników, lektur, encyklopedii, słowników
   i innych wydawnictw pomocniczych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju sportowego (dres,
   koszulki, obuwie), stroju szkolnego, jeżeli jest to przez szkołę wymagane, kaset i płyt CD wykorzystywanych do nauki,
   zakup wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z dojazdem do szkoły oraz z pobieraniem nauki poza
   miejscem zamieszkania w tym: koszty transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie
   w internacie, bursie, na stancji,
• świadczenia pieniężnego, w przypadku gdy organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych
   formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.
 
Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
Przyznanie zasiłku szkolnego  następuje odpowiednio na wniosek :
• rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia,
• dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb
  społecznych lub publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dziecku i młodzieży upośledzonej umysłowo
  w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  realizacje odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Wnioski mogą być składane przez cały rok szkolny, tj. od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku następnego.
Termin składania wniosków o zasiłek szkolny -  nie dłużej niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego
                                                                
Niezbędny formularz – karta usług
formularz wniosku – druk do pobrania:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia  ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 (parter)
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych  ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 ( I piętro)

Wymagane dokumenty:
do wniosku należy dołączyć :
• zaświadczenie lub oświadczenie, bądź inny dokument potwierdzający fakt zdarzenia losowego,
• pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania w sprawie przyznania zasiłku.
 
Opłaty:  nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy: do 7 dni

Forma załatwienia sprawy: decyzja administracyjna
 
Miejsce złożenia dokumentów:
osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania w sprawie
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych  ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 (I piętro)
 
Miejsce odebrania dokumentów:
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 (I piętro)
lub drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Jadwiga Mosiężna – podinspektor ds. socjalnych
tel. 075 773 95 89 wew. 139

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. : Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 20 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. : Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 ze zmianami),
- Uchwała Rady Gminy i Miasta Bogatynia Nr XXXV/256/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
  Dolnośląskiego Nr 11 z dnia 27 stycznia 2009 r.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Zasiłek szkolny
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-08-03 12:01:31
Data udostępnienia informacji: 2009-08-03 12:01:31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-03 12:07:57

Wersja do wydruku...

corner   corner