logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych należności czynszowych

Opis procedury załatwiania sprawy:
Z wnioskiem o zastosowanie ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą ubiegać się osoby fizyczne i przedsiębiorcy po spełnieniu następujących warunków: 
1. zaległości muszą przekroczyć kwotę 500,00 zł. (do kwoty 500,00 zł. decyzję podejmują kierownicy jednostek
    organizacyjnych gminy i tam należy składać wnioski),
2. średni dochód netto miesięcznie za rok poprzedzający złożenie wniosku nie  może przekroczyć kwoty:
            • 954,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
            • 702,00 zł dla osoby pozostającej w rodzinie,
3. wykażą trudną sytuację  materialną i rodzinną, powodującą zagrożenie w przypadku spłaty zaległości dla egzystencji  
    dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu, a w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność,  długotrwałą chorobę
    dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwo, potrzebę ochrony macierzyństwa, alkoholizm, narkomania, małoletnie dzieci
    w rodzinie, klęskę żywiołową lub ekologiczną.
 
Niezbędny formularz: karta usług
 
Wymagane dokumenty:
• dochód osoby wnioskującej za rok poprzedzający złożenie wniosku i wszystkich osób pełnoletnich wspólnie z nią  
   zamieszkujących w lokalu  ( np. PIT-37 lub PIT-11)
lub
•  zaświadczenie z zakładu pracy osoby wnioskującej o wysokości średniomiesięcznego wynagrodzenia za rok
   poprzedzający złożenie  wniosku i wszystkich osób pełnoletnich wspólnie z nią zamieszkujących w lokalu.
 
W wystawionym zaświadczeniu wynagrodzenie winno być pomniejszone o:
        -  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
        -  składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
        -  składki na ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,
        -  inne dokumenty np.: decyzje, zaświadczenia, oświadczenia  o wysokości dochodów osiągniętych za rok
           poprzedzający  złożenie wniosku lub ich braku,
        -  zaświadczenia lub oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną wnioskodawcy i członków 
           jego rodziny.
 
Opłaty: nie dotyczy
 
Termin załatwienia sprawy: do 30 dni
 
Forma załatwienia sprawy: pisemna
 
Miejsce złożenia dokumentów:
- osobiście:
Biuro Obsługi Interesanta 
ul. Daszyńskiego 1, pokój Nr 3 (parter)
lub  
- drogą pocztową:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni,
ul. Daszyńskiego 1,
59 - 920 Bogatynia
 
Miejsce odebrania dokumentów:
osobiście - Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 ( II piętro)
lub drogą pocztą za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres.
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela :
Chendoszko Elżbieta - inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych
tel. 075 77 39 589 wew. 133
fax 075 773 21 48
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami)
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
- Uchwała Nr XVI/134/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 października  2007r., zmieniona Uchwałą Nr XXII/172/08 z
  dnia 3 marca 2008 r., w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
  na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających
  Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek  8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek  7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych należności czynszowych
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-29 10:15:01
Data udostępnienia informacji: 2009-07-30 12:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-30 12:36:16

Wersja do wydruku...

corner   corner