logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Każdy z wymienionych poniżej organów:
  1. posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych w statucie,
  2. posiada możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły,
  3. zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy innymi organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach, uchwałach i decyzjach, jeżeli nie stanowią one tajemnicy służbowej lub nie naruszają przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
1. Dyrektor - mgr Bożena Wojciechowska

Kompetencje dyrektora określa art.39 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm), oraz statut szkoły.
Kompetencje dyrektora szkoły:
  • kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
  • sprawowanie opieki nad uczniami oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  • kierowanie pracami Rady Pedagogicznej,
  • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,
  • wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa,
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
  • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  • dokonywanie oceny pracy nauczycieli po ewentualnym zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,
  • powierzanie stanowisk kierowniczych i odwoływanie z nich,
  • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Rada Pedagogiczna
Kompetencje określa art.41 ustawy o systemie oświaty ((t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.).
Kompetencje Rady Pedagogicznej:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • projekt planu finansowego szkoły,
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
  • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.
Uprawnienia Rady Szkoły sprawowane przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego:
  • uchwalanie statutu szkoły,
  • występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.
3. Rada Rodziców - organ społeczny
Kompetencje określa art.54 ustawy o systemie oświaty oraz statut szkoły.
Cele i zadania Rady Rodziców:
  • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły oraz ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  • działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły,
  • reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
  • występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
4. Samorząd Uczniowski
Kompetencje określa art.55 ustawy o systemie oświaty oraz statut szkoły.
Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
  • prawo do redagowania gazety szkolnej,
  • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
  • prawo opiniowania pracy nauczycieli.

Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Dudek
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Fularz
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Dudek
Data wytworzenia informacji: 2005-02-03 19:04:03
Data udostępnienia informacji: 2005-02-03 19:04:03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-26 14:43:41

Wersja do wydruku...

corner   corner