logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

Nazwa sprawy :
Potwierdzenie prawa świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej
 
Krótki opis załatwienia sprawy :
O potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni mogą ubiegać się :
 
- obywatele polscy, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, o dochodzie miesięcznym netto, nieprzekraczającym kwoty :
·       477,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,
·       351,00 zł- dla osoby w rodzinie,
 
- świadczeniodawcy (np. zakłady opieki zdrowotnej) w przypadku wystąpienia stanu nagłego
 
Niezbędny formularz – karta usług :
 
Formularze wniosków – druki do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni :
Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 (parter)
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
 
Wymagane dokumenty :
- poświadczenie obywatelstwa polskiego lub dowód osobisty
- zaświadczenie o zameldowaniu lub dowód osobisty, o ile adres w nim wskazany jest aktualny
 
Opłaty: brak
 
Termin załatwienia sprawy : 30 dni
 
Forma załatwienia sprawy :
 
Decyzja administracyjna
 
Miejsce złożenia dokumentów :
 
- osobiście :
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (I piętro)
59-920 Bogatynia
 
lub
 
- drogą pocztową :
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
Miejsce odebrania dokumentów :
- osobiście :
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (I piętro)
59-920 Bogatynia
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela :
Jadwiga Nowińska – inspektor ds. lecznictwa i opieki społecznej
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13 pokój nr 11 (II piętro)
tel. 075 773 21 48
      075 773 95 89 wew.133
 
Podstawa prawna :
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. : Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728 ze zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej   
 (Dz. U. z 2006 r. Nr 135 poz.950).
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogatynia, dnia …………………………………..
……………………………………….…..
   imię i nazwisko świadczeniobiorcy
 
 
…………………………………………...
      ulica, nr domu, nr mieszkania
 
……………………………………………
              kod, miejscowość
 
……………………………………………
        nr i seria dowodu osobistego
 
……………………………………………
                       PESEL
 
……………………………………………
                          NIP
……………………………………………
                   nr telefonu
 
                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                              w Bogatyni
 
 
            Zwracam się z prośbą o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
 
 
Uzasadnienie wniosku
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Do wniosku załączam następujące dokumenty :
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
                                                                                  ……………………………………………...
                                                                                              data/podpis wnioskodawcy
 
 
Bogatynia, dnia …………………………………..
 
 
 
.............................................................
       pieczęć świadczeniodawcy
 (nazwa zakładu opieki zdrowotnej
      wraz z adresem i telefonem)
 
 
                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                          w Bogatyni
 
 
 
 
 
 
 
                                    Wnoszę o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej następującemu
 
świadczeniobiorcy - imię i nazwisko………………………………………………………………………………..,
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
            PESEL                                    nr i seria dowodu osobistego                                       NIP
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ulica, nr domu nr mieszkania                 kod, miejscowość                                nr telefonu
 
któremu w dniu .………....…..……………… udzielono świadczenia medycznego z powodu stanu nagłego.
 
 
                                                                                 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  ………………………………………….
                                                                                   podpis i pieczęć dyrektora jednostki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy: 

- Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty przez Burmistrza zaległych należności czynszowych.
 
II. Krótki opis załatwiania sprawy:
 
Z wnioskiem do Burmistrza Miasta Gminy Bogatynia o zastosowanie ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą ubiegać się osoby fizyczne i przedsiębiorcy po spełnieniu następujących warunków:
- zaległości muszą przekroczyć kwotę w wysokości 500,00 zł.( do kwoty 500,00 zł., decyzję podejmują
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Bogatynia i tam należy składać wnioski).
- średni dochód netto miesięcznie za rok poprzedzający złożenie wniosku nie może przekroczyć kwoty:
* w wysokości 954,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
* w wysokości 702,00 zł dla osoby pozostającej w rodzinie 
- wykażą trudną sytuację materialną i rodzinną, powodującą zagrożenie w przypadku spłaty zaległości dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu, a w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwo, potrzebę ochrony macierzyństwa, alkoholizm, narkomania, małoletnie dzieci w rodzinie, klęskę żywiołową lub ekologiczną.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług
 
formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:

- Biuro Obsługi Interesanta
 ul. Daszyńskiego 1, pokój Nr 3 (parter)
 
lub
 
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń ulica Daszyńskiego 13 , pokój nr 11 ( II piętro)
 
IV. Wymagane dokumenty
 
- wniosek
- dochód osoby wnioskującej za rok poprzedzający złożenie wniosku i wszystkich osób pełnoletnich wspólnie z nią zamieszkujących w lokalu ( np. PIT-37 lub PIT-11)
 
lub
 
- zaświadczenie z zakładu pracy osoby wnioskującej o wysokości średniomiesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedzający złożenie wniosku i wszystkich osób pełnoletnich wspólnie z nią zamieszkujących w lokalu
W wystawionym zaświadczeniu wynagrodzenie powinno być pomniejszone o:

* miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu  
   zdrowotnym,
* składki na ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,
- inne dokumenty np.: decyzje, zaświadczenia, oświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych za rok poprzedzający złożenie wniosku lub ich braku.
- zaświadczenia lub oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną wnioskodawcy
i członków jego rodziny.

V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy
 
do 30 dni
 
 
VII. Forma załatwienia sprawy
 
- zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku i ewentualnie podpisanie stosownego porozumienia.
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1, pokój Nr 3 (parter)
 
lub
 
- drogą pocztową :
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1,
59 - 920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ulica Daszyńskiego 13, pokój nr 11 ( II piętro)
 
lub
 
- drogą pocztą za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres.
 
X. Sprawę prowadzi/ informacji udziela :
 
Chendoszko Elżbieta - Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
tel. (075) 77 32 148 i (075) 77 39 589 wew. 133
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728
ze zmianami)
 
- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
 
- Uchwała Nr XVI/134/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 października 2007r., opublikowana
w dniu 17 grudnia 2007 r. (D.U.W.D. Nr 299 poz. 4012), zmieniona Uchwałą Nr XXII/172/08 z dnia
3 marca 2008 r., opublikowana w dniu 18 kwietnia 2008 r. (D.U.W.D. Nr 111 poz. 1298) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 
 
 
 
 
 
………………………………………
 (miejscowość, data)
………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby wnioskującej)

…………………………………………………                             
      (adres zamieszkania)
…………………………………………………
           (PESEL)
Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
                                                                           ul. Daszyńskiego 1
                                                                           59- 920 Bogatynia
 
 
Wnoszę o  umorzenie*/ odroczenie*/ lub rozłożenie na raty*/ spłaty należności pieniężnych powstałych na lokalu komunalnym położonym
w ………..……………………………….. przy ul……………………………………………………………..… za zaległości czynszowe z uwagi na:…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
(podać szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       ……….……………………………………………...
                                                                                   ( własnoręczny podpis wnioskodawcy)
*niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Pokrywanie przez gminę kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 
II. Krótki opis załatwiania sprawy:
 
Gmina jako właściciel lokali mieszkalnych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych do 10 dnia każdego miesiąca przekazuje zaliczki na bieżące utrzymanie części wspólnych oraz zaliczki na fundusz remontowy. Podstawą do przekazania przez gminę tych środków jest rachunek wystawiony
i przedłożony przez zarządcę budynku lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług
 
brak
 
IV. Wymagane dokumenty
 
- rachunek obciążający gminę tymi płatnościami za dany miesiąc
- uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o ustaleniu wysokości obowiązującej stawki na bieżące utrzymanie 1m2 oraz uchwała określająca wysokość stawki wpłacanej przez właścicieli na fundusz remontowy.
wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy
 
14 dni
 
VII. Forma załatwienia sprawy
 
- zapłata za wystawiony rachunek przelewem na wskazany przez wspólnotę mieszkaniową lub zarządcę budynku rachunek bankowy
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1, pokój Nr 3 (parter)
 
lub
 
- drogą pocztową :
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1,
59 - 920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ulica Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
 
lub
 
- drogą pocztą na wskazany przez wspólnotę mieszkaniową lub zarządcę budynku adres.
 
 
 
 
X. Sprawę prowadzi/ informacji udziela :
 
Chendoszko Elżbieta - Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych,
tel.(075) 77 32 148 i (075) 77 39 589 wew. 133
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
 
XI. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 ze zmianami),
 
- uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o wysokości obowiązującej stawki na bieżące utrzymanie 1m2 substancji komunalnej oraz uchwała określająca stawkę funduszu remontowego,
 
- art. 195 - 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.Nazwa sprawy:
 
Pokrywanie przez gminę wydatków przeznaczonych na remonty nieruchomości wspólnej
 
II. Krótki opis załatwiania sprawy:
 
Gmina jako właściciel lokali mieszkalnych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych uczestniczy do wielkości udziałów w wydatkach związanych z przeprowadzanymi przez te wspólnoty remontami.
Podstawą do uregulowania przez gminę tych płatności jest uchwalony przez wspólnoty mieszkaniowe plan remontów oraz zabezpieczenie w budżecie gminy w danym roku kalendarzowym środków finansowych na te zadania. O pokrycie tych wydatków może ubiegać się zarządca budynku lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług
 
brak
 
IV. Wymagane dokumenty
 
- uchwała właścicieli o planowanych remontach na dany rok kalendarzowy
- faktura VAT – do której należy dołączyć następujące dokumenty:
* protokół odbioru końcowego,
* umowa na wykonie prac,
* kosztorys powykonawczy,
wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale.
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy
 
14 dni
 
VII. Forma załatwienia sprawy
 
- zapłata za wystawioną fakturę przelewem na podany w fakturze rachunek bankowy
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1, pokój Nr 3 (parter)
 
lub
 
- drogą pocztową :
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1,
59 - 920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń ulica Daszyńskiego 13 , pokój nr 11 ( II piętro)
 
lub
 
- drogą pocztą na wskazany przez wspólnotę mieszkaniową lub zarządcę budynku adres.
X. Sprawę prowadzi/ informacji udziela :
 
Chendoszko Elżbieta - Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych,
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
tel. (075) 77 32 148 i 075 77 39-589 wew. 133
 
XI. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 ze zmianami),
 
- art. 195 - 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy :
 
Dodatki mieszkaniowe
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Dodatek mieszkaniowy, to świadczenie pieniężne, wypłacane przez gminę, mające na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego lub domu.
Świadczenie przyznawane jest na wniosek strony, czyli: najemcy, podnajemcy lokalu, właściciela, członka spółdzielni mieszkaniowej, osoby bez tytułu prawnego oczekującej na przydział lokalu socjalnego z zasobów gminy.
Osoba zainteresowana tą formą wsparcia finansowego winna pobrać druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i druk, potwierdzający wydatki ponoszone za zajmowany lokal mieszkalny, w zależności od tytułu prawnego do mieszkania.
 
III. Niezbędny formularz:
 
Formularze wniosku, deklaracji i potwierdzenia wydatków ponoszonych za zajmowany
lokal mieszkalny -  druki do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1 pokój nr 3 (parter)
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13
pokój nr 9 (I piętro)
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
wniosek
- deklaracja
- potwierdzenie przez zarządcę budynku wydatków   ponoszonych za zajmowany lokal mieszkalny
- zaświadczenia, oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę i wszystkie osoby z nim wspólnie gospodarujące.
 
Wszystkie zaświadczenia i oświadczenia, dotyczące wysokości osiągniętych dochodów muszą być wystawione za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
 
Za dochód uważa się wszelkie przychody (faktycznie wypłacone, a nie tylko naliczone) po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 
Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy
z zakresu dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń   w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
 
- ostatnia otrzymana faktura za energię elektryczną .
 
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale i należy je zachować do kontroli przez okres trzech lat.
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
30 dni
 
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
Decyzja administracyjna
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 ( I piętro).
59-920 Bogatynia
 
lub
 
- droga pocztową:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiste:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
X. Sprawę prowadzi/ informacji udziela:
 
Elżbieta Kaczmarek - Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 (I piętro)
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 139
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 ze zmianami),
 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz.1817 ze zmianami).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wniosek
o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 
1.Wnioskodawca.......................................................................................................................
                                                                             ( Imię i nazwisko)   ( data urodzenia )
PESEL …………………………………..
 
2.Adres zamieszkania................................................................................................................
3.Nazwa i siedziba zarządcy domu...........................................................................................
4.Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:
 a) najem...................................................................................................................................
 b) podnajem.............................................................................................................................
 c)spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)............................................
 d)własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej....................................................................
 e)własność   innego lokalu mieszkalnego................................................................................
 f)własność domu jednorodzinnego..........................................................................................
 g)własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal ............................................
 h)inny tytuł prawny .................................................................................................................
 i)bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego      
     lub socjalnego………………………………………………………………………………
5.Powierzchnia użytkowa lokalu .............................................................................................
   w tym:
 a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni *..................................................................................
 b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę
    w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu ..................................................................
6. Liczba osób niepełnosprawnych:
   a) poruszających się na wózku.................................................................................................
   b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga
       zamieszkiwania w oddzielnym pokoju................................................................................
7. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie -    a) jest        b) brak **)
8. Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda -   a) jest       b) brak **)
9. Instalacja gazu przewodowego                              -    a) jest       b) brak **)
 
10.Liczba osób w gospodarstwie domowym...........................................................................
 
11.Razem dochody gospodarstwa domowego..........................................................................
                                                                                                                      (według deklaracji
12. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni
      miesiąc: ***).......................................................................................................................
                                                                                                 (według okazanych dokumentów)
Potwierdza zarządca domu
pkt 2-5,7-9, 12...........................................................................................................................
                                                                                                                     (podpis zarządcy)
.......................................                                                              .............................................
(podpis wnioskodawcy)                                                               (podpis przyjmującego)
 
*) w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% ale nie o więcej niż 50% pod warunkiem, że
      udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%
**)   niepotrzebne skreślić
***) miesiąc, w którym składany jest wniosek
 
 
Bogatynia, dnia ................................
.........................................
            imię i nazwisko
 
........................................
 ulica, nr domu, nr mieszkania
     
........................................
                 miejscowość
 
…………………………………..
                nr telefonu
 
OŚWIADCZENIE
 
 
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 r.,Nr 101, poz.926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych z zakresie przyznawania dodatku mieszkaniowego.
 
Mam prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 
Poinformowano mnie o dobrowolności podania swoich danych osobowych, i że administratorem moich danych jest Urząd Miasta i Gminy Bogatynia.  
 
 
 
 
 
…………………………………                                          ……………………………………                                                     (potwierdzenie złożonego podpisu)                                      (własnoręcznie złożony podpis
                                                                                              w obecności pracownika urzędu)                                                                                                                                                                                                                         .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             .......................................................................................
                                                                                                                                    (miejscowość, data)
 
 
.........................................................................
(imię i nazwisko składającego deklarację)
 
 
........................................................................
(dokładny adres)
 
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 
za okres........................................................................................................
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)
 
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
 
1.Imię i nazwisko............................................................................................ wnioskodawca                     data urodzenia.......................................................................................................................
 
2.Imię i nazwisko ......................................................................................................stopień pokrewieństwa   ........................................................... ................................data urodzenia .................................................................................................................................................
 
3. Imię i nazwisko ............................................................................... ......................stopień pokrewieństwa...............................................................................................data urodzenia ................................................................................................................................................
 
4.Imię i nazwisko............................................................................... .......................stopień pokrewieństwa.............................................................................................. data urodzenia .................................................................................................................................................
 
5.Imię i nazwisko .......................................................................................................stopień pokrewieństwa.............................................................................................. data urodzenia .................................................................................................................................................
 
6.Imię i nazwisko .......................................................................................................stopień pokrewieństwa.............................................................................................. data urodzenia ................................................................................................................................................
 
7...............................................................................................................................................    .................................................................................................................................................
 
8. .............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 
9……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2-
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:

L.p.
Miejsce pracy-nauki
Źródła dochodu
Wysokość dochodu w zł
1
2
3
4
 
1.
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 8.
 
 
 
 
 
 
Razem dochody
gospodarstwa domowego :
 

 
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi
 
............................................... zł, to jest miesięcznie.......................................zł.
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem (łam) dochody, jestem zobowiązany (a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.                                                    
                                                                                                                
.......................................                   .....................................................
(podpis przyjmującego)                   (podpis składającego deklarację
Objaśnienia:
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu
Pieczątka zarządcy budynku
 
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego w gospodarstwach            domowych najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu:
 
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku
w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 roku z póź. zm)
 
1.    Czynsz                                                                                         ...........................
 
2.    Opłaty za energię cieplną                                                           ...........................
 
3.    Opłaty za wodę ciepłą                                                                ...........................
 
4.    Opłaty za wodę zimną                                                                ...........................
 
5.    Odbiór nieczystości stałych                                                        ...........................
 
6.    Odbiór nieczystości płynnych                                                    ...........................
                                                                      
                                                                                                         
                                                                       Razem :           ..........................
 
 
 
 
........................................................                                      .......................................
Potwierdzenie przez zarządcę domu                                    Podpis imienny osoby
danych zawartych w pkt 1-6                                                      przyjmującej
Podpis imienny osoby potwierdzającej                                                                   
 
Faktura VAT Nr .......................................................................... za energię elektryczną
za okres   od ............................. do ............................
 
cena 1 kwh = .....................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka zarządcy budynku                        
 
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego w gospodarstwach domowych najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu :
 
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku
w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156   poz.1817 z 2001 roku z póź. zm.)
 
1.    Czynsz                                                                             ...........................
 
2.    Opłaty za energię cieplną                                               ...........................
 
3.    Opłaty za wodę ciepłą                                                    ...........................
 
4.    Opłaty za wodę zimną                                                    ...........................
 
5.    Odbiór nieczystości stałych                                           ...........................
 
6.    Odbiór nieczystości płynnych                                       ...........................
 
 
                                                                                                                     
                                                                              Razem : . ...........................
 
 
 
........................................................                          ....................................................
Potwierdzenie przez zarządcę domu                                           Podpis imienny osoby
danych zawartych w pkt 1-6                                                przyjmującej
Podpis imienny osoby potwierdzającej                                                       
 
 
Faktura VAT Nr .......................................................................... za energię elektryczną za
okres    od ............................. do ............................
cena 1 kwh = .....................
 
 
Wydatki według art.6 ust.6 ustawy ..........................................
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka zarządcy budynku                                            
 
 
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego w gospodarstwach            domowych członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli                  i najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 roku z poźn. zm.)
 
 
1. Opłaty za energię cieplną                                                           ...........................
 
2. Opłaty za wodę ciepłą                                                                 ...........................
 
3. Opłaty za wodę zimną                                                                ...........................
 
4. Odbiór nieczystości stałych                                                        ...........................
 
5. Odbiór nieczystości płynnych                                                    ...........................
 
6. Koszty eksploatacji i remontów z wyłączeniem
    ubezpieczenia, podatku od
    nieruchomości i opłaty za wieczyste
    użytkowanie gruntów                                                                 ………………….    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                         Razem:         ...............................
 
..............................................          ..................................................
Potwierdzenie przez zarządcę domu                            Podpis imienny osoby przyjmującej
danych zawartych w pkt 1-6
 
 
 
Faktura Vat Nr ...................................................................... za energię elektryczną za
 
okres od.......................................do.............................................
 
cena 1 kwh =.....................
 
 
Wydatki według art.6 ust.6 ustawy.......................
 
Pieczątka zarządcy budynku
 
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego w gospodarstwach domowych właścicieli lokali mieszkalnych
 
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku
w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 roku z późn.zm.)
 
1. Opłaty za energię cieplną                                                ..............................
 
2. Opłaty za wodę ciepłą                                                    ..............................
 
3. Opłaty za wodę zimną                                                    ..............................
 
4. Opłaty za odbiór nieczystości   stałych                          ..............................
 
5. Opłaty za odbiór nieczystości płynnych                        ..............................
 
6. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
    z wyłączeniem ubezpieczenia , podatku od nieruchomości
    i opłaty za wieczyste  użytkowanie gruntów               .………………….                                                                                        
                                                                                                                     
                                                                 Razem:                ..............................
                                                                       
 
 
........................................................                                      ..........................................    
Potwierdzenie przez zarządcę domu                                                Podpis imienny osoby
danych zawartych w pkt 1-6                                                przyjmującej
Podpis imienny osoby potwierdzającej
 
 
Faktura Vat Nr............................................................................ za energię elektryczną za okres od .................................... do ......................................
 
cena 1 kwh = ...........................
 
 
Wydatki według art.6 ust.6 ustawy : ............................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka zarządcy budynku                                                                        
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego dla osób, zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego :
 
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku
w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 roku z późn. zm.)
 
 
 
1. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego             ..............................
 
2. Opłaty za energię cieplną                                                                       ..............................
 
3. Opłaty za wodę ciepłą                                                                             ..............................
 
4. Opłaty za wodę zimną                                                                            .............................
 
5. Opłaty za odbiór nieczystości stałych                                                    .............................
 
6. Opłaty za odbiór nieczystości płynnych                                                 ............................
    z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości
    i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
                                                                            Razem:                  ………………….
 
 
 
........................................................                          .                                 ..........................................      
Potwierdzenie przez zarządcę domu                                                                            Podpis imienny osoby
danych zawartych w pkt 1-6                                                                                 przyjmującej
Podpis imienny osoby potwierdzającej
 
                                                                                 
 
 
 
Faktura Vat Nr ........................................................................... za energię elektryczną za okres od..........................................do............................................
cena 1 kwh ...........................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Przydział lokalu samodzielnego z mieszkaniowego zasobu gminy
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy
 
Osoba fizyczna może ubiegać się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, składając wniosek w tej sprawie.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
- wniosek,
- zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów z ostatnich trzech    miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Dochód powinien obejmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenie dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego
 
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- I kwartał danego roku.
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
- zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku,
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
- Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
Ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – Inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro),
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                 z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami)
 
- Uchwała Nr V / 44 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Osoba fizyczna może ubiegać się o przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy, składając wniosek w tej sprawie.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
- wniosek,
- zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów z ostatnich trzech    miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Dochód powinien obejmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenie dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego
 
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale.
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- I kwartał danego roku.
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
- zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku,
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – Inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                 z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami)
 
- Uchwała Nr V / 44 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy z innych przyczyn   
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Podstawę przydzielenia lokalu socjalnego stanowi prawomocny wyrok orzekający eksmisję z obecnie zajmowanego lokalu, jak również utrata mieszkania w wyniku klęski żywiołowej (np; pożaru, powodzi itp.)
Z wnioskiem może wystąpić właściciel lub najemca lokalu.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
 
IV. Wymagane dokumenty
 
– wniosek
- oryginał prawomocnego wyroku sądu z klauzulą natychmiastowej wykonalności
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
– w przypadku klęski żywiołowej - niezwłocznie,
- w przypadku eksmisji – zgodnie z kolejnością osób umieszczonych w rejestrze wyroków sądowych
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
Bogatynia ul. Daszyńskiego 1
pokój nr 3 /parter/
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych Ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- art. 10 ust. 4 oraz art. 23 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266 ze zm.)
 
- § 9 Uchwały Nr V/44/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Zamiana lokalu mieszkalnegopomiędzy stronami:
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Najemca lokalu może ubiegać się o zamianę obecnie zajmowanego lokalu z innym najemcą, właścicielem lub z innym użytkownikiem lokalu, składając wniosek w tej sprawie.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
- wniosek,
- zgoda dysponenta na zamianę lokalu (np. TBS-u, Spółdzielni Mieszkaniowej itp.)
- zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów z ostatnich trzech    miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Dochód powinien obejmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenie dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego
 
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale.
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- 14 dni 
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
– zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
- Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
Ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego         z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami)
 
- § 14 Uchwały Nr V / 44 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Zamiana lokalu mieszkalnegoz „urzędu”:
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Najemca lokalu komunalnego może ubiegać się o zamianę obecnie zajmowanego lokalu na mniejszy lub większy z mieszkaniowego zasobu gminy, składając wniosek w tej sprawie.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
- wniosek,
- zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów z ostatnich trzech    miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku..
Dochód powinien obejmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenie dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego
 
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale.
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- I kwartał danego roku
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
- zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
tel. 77 32 148 i tel. 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego            z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami)
 
- § 14 Uchwały Nr V / 44 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Podnajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Najemca lokalu komunalnego może wystąpić z wnioskiem o podnajęcie całości lub części swojego mieszkania, dla osoby, która jest zainteresowana taką formą czasowego rozwiązania jej problemów mieszkaniowych, bądź w innych sytuacjach losowych.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
– wniosek
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- 30 dni
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
zgoda na podnajęcie lokalu
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
Bogatynia ul. Daszyńskiego 1
pokój nr 3 /parter/
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- art. 688² ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Wstąpienie w stosunek najmu komunalnego lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
W razie śmierci najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą - wstępują         w stosunek najmu lokalu, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
wniosek strony wraz z oryginałem skróconego aktu zgonu najemcy, bądź jego kserokopia
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
 - 30 dni
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
– skierowanie do zawarcie umowy najmu lokalu
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
Bogatynia ul. Daszyńskiego 1
pokój nr 3 /parter/
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
 
 
 
 
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Pozostawienie osoby lub rodziny w lokalu komunalnym opuszczonym przez dotychczasowego najemcę    i skierowanie do zawarcia umowy najmu zajmowanego mieszkania ( tzw. usankcjonowanie)
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Burmistrz może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego z pozostałymi                         w mieszkaniu, zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem i osobami przysposobionymi najemcy, jeżeli dotychczasowy najemca opuścił lokal ponieważ uzyskał tytuł prawny do innego mieszkania, nabył lokal            z innych zasobów, wyprowadził się do lokalu współmałżonka itp.) i nie ma możliwości do przeniesienia się z całą rodziną do uzyskanego w ten sposób lokalu.
Z wnioskiem może wystąpić najemca opuszczający lokal, bądź inny pełnoletni członek rodziny.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
- wniosek
- oświadczenie najemcy o rezygnacji z zamieszkiwania w lokalu komunalnym
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- 30 dni
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
– skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
Bogatynia ul. Daszyńskiego 1
pokój nr 3 /parter/
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
 
 
 
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- § 17 Uchwały Nr V/44/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Zaświadczenia w sprawach mieszkaniowych
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Zaświadczenia w sprawach mieszkaniowych wydawane są na żądanie osób fizycznych i instytucji, które ze względu na swój interes prawny ubiegają się o potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
- wniosek 
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 
V. Wysokość opłat:
 
17,00 zł
 
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł można wnieść w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni               ul. Daszyńskiego 1 /parter/
 
lub
 
na konto Banku Spółdzielczego w Sulikowie Oddział w Bogatyni Nr 97839200043900205920000030
- tytułem opłata skarbowa
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- 7 dni
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
- zaświadczenie
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
Bogatynia ul. Daszyńskiego 1
pokój nr 3 /parter/
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r, Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krótki opis załatwienia sprawy :
O potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni mogą ubiegać się :
 
- obywatele polscy, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, o dochodzie miesięcznym netto, nieprzekraczającym kwoty :
·       477,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,
·       351,00 zł- dla osoby w rodzinie,
 
- świadczeniodawcy (np. zakłady opieki zdrowotnej) w przypadku wystąpienia stanu nagłego
 
Niezbędny formularz – karta usług :
 
Formularze wniosków – druki do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni :
Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 (parter)
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
 
Wymagane dokumenty :
- poświadczenie obywatelstwa polskiego lub dowód osobisty
- zaświadczenie o zameldowaniu lub dowód osobisty, o ile adres w nim wskazany jest aktualny
 
Opłaty: brak
 
Termin załatwienia sprawy : 30 dni
 
Forma załatwienia sprawy :
 
Decyzja administracyjna
 
Miejsce złożenia dokumentów :
 
- osobiście :
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (I piętro)
59-920 Bogatynia
 
lub
 
- drogą pocztową :
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
Miejsce odebrania dokumentów :
- osobiście :
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (I piętro)
59-920 Bogatynia
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela :
Jadwiga Nowińska – inspektor ds. lecznictwa i opieki społecznej
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13 pokój nr 11 (II piętro)
tel. 075 773 21 48
      075 773 95 89 wew.133
 
Podstawa prawna :
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. : Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728 ze zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej   
 (Dz. U. z 2006 r. Nr 135 poz.950).
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogatynia, dnia …………………………………..
……………………………………….…..
   imię i nazwisko świadczeniobiorcy
 
 
…………………………………………...
      ulica, nr domu, nr mieszkania
 
……………………………………………
              kod, miejscowość
 
……………………………………………
        nr i seria dowodu osobistego
 
……………………………………………
                       PESEL
 
……………………………………………
                          NIP
……………………………………………
                   nr telefonu
 
                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                              w Bogatyni
 
 
            Zwracam się z prośbą o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
 
 
Uzasadnienie wniosku
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Do wniosku załączam następujące dokumenty :
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
                                                                                  ……………………………………………...
                                                                                              data/podpis wnioskodawcy
 
 
Bogatynia, dnia …………………………………..
 
 
 
.............................................................
       pieczęć świadczeniodawcy
 (nazwa zakładu opieki zdrowotnej
      wraz z adresem i telefonem)
 
 
                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                          w Bogatyni
 
 
 
 
 
 
 
                                    Wnoszę o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej następującemu
 
świadczeniobiorcy - imię i nazwisko………………………………………………………………………………..,
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
            PESEL                                    nr i seria dowodu osobistego                                       NIP
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ulica, nr domu nr mieszkania                 kod, miejscowość                                nr telefonu
 
któremu w dniu .………....…..……………… udzielono świadczenia medycznego z powodu stanu nagłego.
 
 
                                                                                 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  ………………………………………….
                                                                                   podpis i pieczęć dyrektora jednostki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy: 

- Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty przez Burmistrza zaległych należności czynszowych.
 
II. Krótki opis załatwiania sprawy:
 
Z wnioskiem do Burmistrza Miasta Gminy Bogatynia o zastosowanie ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą ubiegać się osoby fizyczne i przedsiębiorcy po spełnieniu następujących warunków:
- zaległości muszą przekroczyć kwotę w wysokości 500,00 zł.( do kwoty 500,00 zł., decyzję podejmują
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Bogatynia i tam należy składać wnioski).
- średni dochód netto miesięcznie za rok poprzedzający złożenie wniosku nie może przekroczyć kwoty:
* w wysokości 954,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
* w wysokości 702,00 zł dla osoby pozostającej w rodzinie 
- wykażą trudną sytuację materialną i rodzinną, powodującą zagrożenie w przypadku spłaty zaległości dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu, a w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwo, potrzebę ochrony macierzyństwa, alkoholizm, narkomania, małoletnie dzieci w rodzinie, klęskę żywiołową lub ekologiczną.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług
 
formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:

- Biuro Obsługi Interesanta
 ul. Daszyńskiego 1, pokój Nr 3 (parter)
 
lub
 
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń ulica Daszyńskiego 13 , pokój nr 11 ( II piętro)
 
IV. Wymagane dokumenty
 
- wniosek
- dochód osoby wnioskującej za rok poprzedzający złożenie wniosku i wszystkich osób pełnoletnich wspólnie z nią zamieszkujących w lokalu ( np. PIT-37 lub PIT-11)
 
lub
 
- zaświadczenie z zakładu pracy osoby wnioskującej o wysokości średniomiesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedzający złożenie wniosku i wszystkich osób pełnoletnich wspólnie z nią zamieszkujących w lokalu
W wystawionym zaświadczeniu wynagrodzenie powinno być pomniejszone o:

* miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu  
   zdrowotnym,
* składki na ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,
- inne dokumenty np.: decyzje, zaświadczenia, oświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych za rok poprzedzający złożenie wniosku lub ich braku.
- zaświadczenia lub oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną wnioskodawcy
i członków jego rodziny.

V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy
 
do 30 dni
 
 
VII. Forma załatwienia sprawy
 
- zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku i ewentualnie podpisanie stosownego porozumienia.
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1, pokój Nr 3 (parter)
 
lub
 
- drogą pocztową :
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1,
59 - 920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ulica Daszyńskiego 13, pokój nr 11 ( II piętro)
 
lub
 
- drogą pocztą za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres.
 
X. Sprawę prowadzi/ informacji udziela :
 
Chendoszko Elżbieta - Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
tel. (075) 77 32 148 i (075) 77 39 589 wew. 133
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728
ze zmianami)
 
- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
 
- Uchwała Nr XVI/134/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 października 2007r., opublikowana
w dniu 17 grudnia 2007 r. (D.U.W.D. Nr 299 poz. 4012), zmieniona Uchwałą Nr XXII/172/08 z dnia
3 marca 2008 r., opublikowana w dniu 18 kwietnia 2008 r. (D.U.W.D. Nr 111 poz. 1298) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 
 
 
 
 
 
………………………………………
 (miejscowość, data)
………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby wnioskującej)

…………………………………………………                             
      (adres zamieszkania)
…………………………………………………
           (PESEL)
Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
                                                                           ul. Daszyńskiego 1
                                                                           59- 920 Bogatynia
 
 
Wnoszę o  umorzenie*/ odroczenie*/ lub rozłożenie na raty*/ spłaty należności pieniężnych powstałych na lokalu komunalnym położonym
w ………..……………………………….. przy ul……………………………………………………………..… za zaległości czynszowe z uwagi na:
…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
(podać szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       ……….……………………………………………...
                                                                                   ( własnoręczny podpis wnioskodawcy)
*niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Pokrywanie przez gminę kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 
II. Krótki opis załatwiania sprawy:
 
Gmina jako właściciel lokali mieszkalnych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych do 10 dnia każdego miesiąca przekazuje zaliczki na bieżące utrzymanie części wspólnych oraz zaliczki na fundusz remontowy. Podstawą do przekazania przez gminę tych środków jest rachunek wystawiony
i przedłożony przez zarządcę budynku lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług
 
brak
 
IV. Wymagane dokumenty
 
- rachunek obciążający gminę tymi płatnościami za dany miesiąc
- uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o ustaleniu wysokości obowiązującej stawki na bieżące utrzymanie 1m2 oraz uchwała określająca wysokość stawki wpłacanej przez właścicieli na fundusz remontowy.
wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy
 
14 dni
 
VII. Forma załatwienia sprawy
 
- zapłata za wystawiony rachunek przelewem na wskazany przez wspólnotę mieszkaniową lub zarządcę budynku rachunek bankowy
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1, pokój Nr 3 (parter)
 
lub
 
- drogą pocztową :
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1,
59 - 920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ulica Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
 
lub
 
- drogą pocztą na wskazany przez wspólnotę mieszkaniową lub zarządcę budynku adres.
 
 
 
 
X. Sprawę prowadzi/ informacji udziela :
 
Chendoszko Elżbieta - Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych,
tel.(075) 77 32 148 i (075) 77 39 589 wew. 133
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
 
XI. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 ze zmianami),
 
- uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o wysokości obowiązującej stawki na bieżące utrzymanie 1m2 substancji komunalnej oraz uchwała określająca stawkę funduszu remontowego,
 
- art. 195 - 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.Nazwa sprawy:
 
Pokrywanie przez gminę wydatków przeznaczonych na remonty nieruchomości wspólnej
 
II. Krótki opis załatwiania sprawy:
 
Gmina jako właściciel lokali mieszkalnych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych uczestniczy do wielkości udziałów w wydatkach związanych z przeprowadzanymi przez te wspólnoty remontami.
Podstawą do uregulowania przez gminę tych płatności jest uchwalony przez wspólnoty mieszkaniowe plan remontów oraz zabezpieczenie w budżecie gminy w danym roku kalendarzowym środków finansowych na te zadania. O pokrycie tych wydatków może ubiegać się zarządca budynku lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług
 
brak
 
IV. Wymagane dokumenty
 
- uchwała właścicieli o planowanych remontach na dany rok kalendarzowy
- faktura VAT – do której należy dołączyć następujące dokumenty:
* protokół odbioru końcowego,
* umowa na wykonie prac,
* kosztorys powykonawczy,
wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale.
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy
 
14 dni
 
VII. Forma załatwienia sprawy
 
- zapłata za wystawioną fakturę przelewem na podany w fakturze rachunek bankowy
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1, pokój Nr 3 (parter)
 
lub
 
- drogą pocztową :
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1,
59 - 920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń ulica Daszyńskiego 13 , pokój nr 11 ( II piętro)
 
lub
 
- drogą pocztą na wskazany przez wspólnotę mieszkaniową lub zarządcę budynku adres.
X. Sprawę prowadzi/ informacji udziela :
 
Chendoszko Elżbieta - Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych,
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
tel. (075) 77 32 148 i 075 77 39-589 wew. 133
 
XI. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 ze zmianami),
 
- art. 195 - 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy :
 
Dodatki mieszkaniowe
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Dodatek mieszkaniowy, to świadczenie pieniężne, wypłacane przez gminę, mające na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego lub domu.
Świadczenie przyznawane jest na wniosek strony, czyli: najemcy, podnajemcy lokalu, właściciela, członka spółdzielni mieszkaniowej, osoby bez tytułu prawnego oczekującej na przydział lokalu socjalnego z zasobów gminy.
Osoba zainteresowana tą formą wsparcia finansowego winna pobrać druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i druk, potwierdzający wydatki ponoszone za zajmowany lokal mieszkalny, w zależności od tytułu prawnego do mieszkania.
 
III. Niezbędny formularz:
 
Formularze wniosku, deklaracji i potwierdzenia wydatków ponoszonych za zajmowany
lokal mieszkalny -  druki do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1 pokój nr 3 (parter)
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13
pokój nr 9 (I piętro)
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
wniosek
- deklaracja
- potwierdzenie przez zarządcę budynku wydatków   ponoszonych za zajmowany lokal mieszkalny
- zaświadczenia, oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę i wszystkie osoby z nim wspólnie gospodarujące.
 
Wszystkie zaświadczenia i oświadczenia, dotyczące wysokości osiągniętych dochodów muszą być wystawione za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
 
Za dochód uważa się wszelkie przychody (faktycznie wypłacone, a nie tylko naliczone) po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 
Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy
z zakresu dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń   w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
 
- ostatnia otrzymana faktura za energię elektryczną .
 
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale i należy je zachować do kontroli przez okres trzech lat.
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
30 dni
 
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
Decyzja administracyjna
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 ( I piętro).
59-920 Bogatynia
 
lub
 
- droga pocztową:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiste:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
X. Sprawę prowadzi/ informacji udziela:
 
Elżbieta Kaczmarek - Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 (I piętro)
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 139
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 ze zmianami),
 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz.1817 ze zmianami).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wniosek
o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 
1.Wnioskodawca.......................................................................................................................
                                                                             ( Imię i nazwisko)   ( data urodzenia )
PESEL …………………………………..
 
2.Adres zamieszkania................................................................................................................
3.Nazwa i siedziba zarządcy domu...........................................................................................
4.Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:
 a) najem...................................................................................................................................
 b) podnajem.............................................................................................................................
 c)spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)............................................
 d)własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej....................................................................
 e)własność   innego lokalu mieszkalnego................................................................................
 f)własność domu jednorodzinnego..........................................................................................
 g)własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal ............................................
 h)inny tytuł prawny .................................................................................................................
 i)bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego      
     lub socjalnego………………………………………………………………………………
5.Powierzchnia użytkowa lokalu .............................................................................................
   w tym:
 a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni *..................................................................................
 b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę
    w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu ..................................................................
6. Liczba osób niepełnosprawnych:
   a) poruszających się na wózku.................................................................................................
   b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga
       zamieszkiwania w oddzielnym pokoju................................................................................
7. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie -    a) jest        b) brak **)
8. Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda -   a) jest       b) brak **)
9. Instalacja gazu przewodowego                              -    a) jest       b) brak **)
 
10.Liczba osób w gospodarstwie domowym...........................................................................
 
11.Razem dochody gospodarstwa domowego..........................................................................
                                                                                                                      (według deklaracji
12. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni
      miesiąc: ***).......................................................................................................................
                                                                                                 (według okazanych dokumentów)
Potwierdza zarządca domu
pkt 2-5,7-9, 12...........................................................................................................................
                                                                                                                     (podpis zarządcy)
.......................................                                                              .............................................
(podpis wnioskodawcy)                                                               (podpis przyjmującego)
 
*) w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% ale nie o więcej niż 50% pod warunkiem, że
      udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%
**)   niepotrzebne skreślić
***) miesiąc, w którym składany jest wniosek
 
 
Bogatynia, dnia ................................
.........................................
            imię i nazwisko
 
........................................
 ulica, nr domu, nr mieszkania
     
........................................
                 miejscowość
 
…………………………………..
                nr telefonu
 
OŚWIADCZENIE
 
 
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 r.,Nr 101, poz.926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych z zakresie przyznawania dodatku mieszkaniowego.
 
Mam prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 
Poinformowano mnie o dobrowolności podania swoich danych osobowych, i że administratorem moich danych jest Urząd Miasta i Gminy Bogatynia.  
 
 
 
 
 
…………………………………                                          ……………………………………                                                     (potwierdzenie złożonego podpisu)                                      (własnoręcznie złożony podpis
                                                                                              w obecności pracownika urzędu)                                                                                                                                                                                                                         .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             .......................................................................................
                                                                                                                                    (miejscowość, data)
 
 
.........................................................................
(imię i nazwisko składającego deklarację)
 
 
........................................................................
(dokładny adres)
 
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 
za okres........................................................................................................
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)
 
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
 
1.Imię i nazwisko............................................................................................ wnioskodawca                     data urodzenia.......................................................................................................................
 
2.Imię i nazwisko ......................................................................................................stopień pokrewieństwa   ........................................................... ................................data urodzenia .................................................................................................................................................
 
3. Imię i nazwisko ............................................................................... ......................stopień pokrewieństwa...............................................................................................data urodzenia ................................................................................................................................................
 
4.Imię i nazwisko............................................................................... .......................stopień pokrewieństwa.............................................................................................. data urodzenia .................................................................................................................................................
 
5.Imię i nazwisko .......................................................................................................stopień pokrewieństwa.............................................................................................. data urodzenia .................................................................................................................................................
 
6.Imię i nazwisko .......................................................................................................stopień pokrewieństwa.............................................................................................. data urodzenia ................................................................................................................................................
 
7...............................................................................................................................................    .................................................................................................................................................
 
8. .............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 
9……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2-
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:

L.p.

 
Miejsce pracy-nauki
Źródła dochodu
Wysokość dochodu w zł
1
2
3
4
 
1.
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 8.
 
 
 
 
 
 
Razem dochody
gospodarstwa domowego :
 

 

 
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi
 
............................................... zł,  to jest miesięcznie.......................................zł.
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem (łam) dochody, jestem zobowiązany (a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.                                                    
                                                                                                                
.......................................                   .....................................................
(podpis przyjmującego)                   (podpis składającego deklarację
Objaśnienia:
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu
Pieczątka zarządcy budynku
 
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego w gospodarstwach            domowych najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu:
 
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku
w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 roku z póź. zm)
 
1.    Czynsz                                                                                         ...........................
 
2.    Opłaty za energię cieplną                                                           ...........................
 
3.    Opłaty za wodę ciepłą                                                                ...........................
 
4.    Opłaty za wodę zimną                                                                ...........................
 
5.    Odbiór nieczystości stałych                                                        ...........................
 
6.    Odbiór nieczystości płynnych                                                    ...........................
                                                                      
                                                                                                         
                                                                       Razem :           ..........................
 
 
 
 
........................................................                                      .......................................
Potwierdzenie przez zarządcę domu                                    Podpis imienny osoby
danych zawartych w pkt 1-6                                                      przyjmującej
Podpis imienny osoby potwierdzającej                                                                   
 
Faktura VAT Nr .......................................................................... za energię elektryczną
za okres   od ............................. do ............................
 
cena 1 kwh = .....................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka zarządcy budynku                        
 
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego w gospodarstwach domowych najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu :
 
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku
w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156   poz.1817 z 2001 roku z póź. zm.)
 
1.    Czynsz                                                                             ...........................
 
2.    Opłaty za energię cieplną                                               ...........................
 
3.    Opłaty za wodę ciepłą                                                    ...........................
 
4.    Opłaty za wodę zimną                                                    ...........................
 
5.    Odbiór nieczystości stałych                                           ...........................
 
6.    Odbiór nieczystości płynnych                                       ...........................
 
 
                                                                                                                     
                                                                              Razem : . ...........................
 
 
 
........................................................                          ....................................................
Potwierdzenie przez zarządcę domu                                           Podpis imienny osoby
danych zawartych w pkt 1-6                                                przyjmującej
Podpis imienny osoby potwierdzającej                                                       
 
 
Faktura VAT Nr .......................................................................... za energię elektryczną za
okres    od ............................. do ............................
cena 1 kwh = .....................
 
 
Wydatki według art.6 ust.6 ustawy ..........................................
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka zarządcy budynku                                            
 
 
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego w gospodarstwach            domowych członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli                  i najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 roku z poźn. zm.)
 
 
1. Opłaty za energię cieplną                                                           ...........................
 
2. Opłaty za wodę ciepłą                                                                 ...........................
 
3. Opłaty za wodę zimną                                                                ...........................
 
4. Odbiór nieczystości stałych                                                        ...........................
 
5. Odbiór nieczystości płynnych                                                    ...........................
 
6. Koszty eksploatacji i remontów z wyłączeniem
    ubezpieczenia, podatku od
    nieruchomości i opłaty za wieczyste
    użytkowanie gruntów                                                                 ………………….    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                         Razem:         ...............................
 
..............................................          ..................................................
Potwierdzenie przez zarządcę domu                            Podpis imienny osoby przyjmującej
danych zawartych w pkt 1-6
 
 
 
Faktura Vat Nr ...................................................................... za energię elektryczną za
 
okres od.......................................do.............................................
 
cena 1 kwh =.....................
 
 
Wydatki według art.6 ust.6 ustawy.......................
 
Pieczątka zarządcy budynku
 
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego w gospodarstwach domowych właścicieli lokali mieszkalnych
 
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku
w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 roku z późn.zm.)
 
1. Opłaty za energię cieplną                                                ..............................
 
2. Opłaty za wodę ciepłą                                                    ..............................
 
3. Opłaty za wodę zimną                                                    ..............................
 
4. Opłaty za odbiór nieczystości   stałych                          ..............................
 
5. Opłaty za odbiór nieczystości płynnych                        ..............................
 
6. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
    z wyłączeniem ubezpieczenia , podatku od nieruchomości
    i opłaty za wieczyste  użytkowanie gruntów               .………………….                                                                                        
                                                                                                                     
                                                                 Razem:                ..............................
                                                                       
 
 
........................................................                                      ..........................................    
Potwierdzenie przez zarządcę domu                                                Podpis imienny osoby
danych zawartych w pkt 1-6                                                przyjmującej
Podpis imienny osoby potwierdzającej
 
 
Faktura Vat Nr............................................................................ za energię elektryczną za okres od .................................... do ......................................
 
cena 1 kwh = ...........................
 
 
Wydatki według art.6 ust.6 ustawy : ............................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka zarządcy budynku                                                                        
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego dla osób, zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego :
 
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku
w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 roku z późn. zm.)
 
 
 
1. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego             ..............................
 
2. Opłaty za energię cieplną                                                                       ..............................
 
3. Opłaty za wodę ciepłą                                                                             ..............................
 
4. Opłaty za wodę zimną                                                                            .............................
 
5. Opłaty za odbiór nieczystości stałych                                                    .............................
 
6. Opłaty za odbiór nieczystości płynnych                                                 ............................
    z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości
    i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
                                                                            Razem:                  ………………….
 
 
 
........................................................                          .                                 ..........................................      
Potwierdzenie przez zarządcę domu                                                                            Podpis imienny osoby
danych zawartych w pkt 1-6                                                                                 przyjmującej
Podpis imienny osoby potwierdzającej
 
                                                                                 
 
 
 
Faktura Vat Nr ........................................................................... za energię elektryczną za okres od..........................................do............................................
cena 1 kwh ...........................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Przydział lokalu samodzielnego z mieszkaniowego zasobu gminy
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy
 
Osoba fizyczna może ubiegać się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, składając wniosek w tej sprawie.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
- wniosek,
- zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów z ostatnich trzech    miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Dochód powinien obejmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenie dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego
 
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- I kwartał danego roku.
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
- zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku,
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
- Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
Ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – Inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro),
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                 z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami)
 
- Uchwała Nr V / 44 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Osoba fizyczna może ubiegać się o przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy, składając wniosek w tej sprawie.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
- wniosek,
- zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów z ostatnich trzech    miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Dochód powinien obejmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenie dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego
 
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale.
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- I kwartał danego roku.
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
- zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku,
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – Inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                 z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami)
 
- Uchwała Nr V / 44 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy z innych przyczyn   
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Podstawę przydzielenia lokalu socjalnego stanowi prawomocny wyrok orzekający eksmisję z obecnie zajmowanego lokalu, jak również utrata mieszkania w wyniku klęski żywiołowej (np; pożaru, powodzi itp.)
Z wnioskiem może wystąpić właściciel lub najemca lokalu.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
 
IV. Wymagane dokumenty
 
– wniosek
- oryginał prawomocnego wyroku sądu z klauzulą natychmiastowej wykonalności
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
– w przypadku klęski żywiołowej - niezwłocznie,
- w przypadku eksmisji – zgodnie z kolejnością osób umieszczonych w rejestrze wyroków sądowych
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
Bogatynia ul. Daszyńskiego 1
pokój nr 3 /parter/
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych Ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- art. 10 ust. 4 oraz art. 23 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266 ze zm.)
 
- § 9 Uchwały Nr V/44/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Zamiana lokalu mieszkalnegopomiędzy stronami:
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Najemca lokalu może ubiegać się o zamianę obecnie zajmowanego lokalu z innym najemcą, właścicielem lub z innym użytkownikiem lokalu, składając wniosek w tej sprawie.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
- wniosek,
- zgoda dysponenta na zamianę lokalu (np. TBS-u, Spółdzielni Mieszkaniowej itp.)
- zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów z ostatnich trzech    miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Dochód powinien obejmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenie dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego
 
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale.
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- 14 dni 
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
– zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
- Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
Ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego         z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami)
 
- § 14 Uchwały Nr V / 44 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Zamiana lokalu mieszkalnegoz „urzędu”:
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Najemca lokalu komunalnego może ubiegać się o zamianę obecnie zajmowanego lokalu na mniejszy lub większy z mieszkaniowego zasobu gminy, składając wniosek w tej sprawie.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
- wniosek,
- zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów z ostatnich trzech    miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku..
Dochód powinien obejmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenie dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego
 
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale.
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- I kwartał danego roku
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
- zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
tel. 77 32 148 i tel. 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego            z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami)
 
- § 14 Uchwały Nr V / 44 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Podnajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Najemca lokalu komunalnego może wystąpić z wnioskiem o podnajęcie całości lub części swojego mieszkania, dla osoby, która jest zainteresowana taką formą czasowego rozwiązania jej problemów mieszkaniowych, bądź w innych sytuacjach losowych.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
– wniosek
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- 30 dni
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
zgoda na podnajęcie lokalu
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
Bogatynia ul. Daszyńskiego 1
pokój nr 3 /parter/
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- art. 688² ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Wstąpienie w stosunek najmu komunalnego lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
W razie śmierci najemcy komunalnego lokalu mieszkalnego małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą - wstępują         w stosunek najmu lokalu, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
wniosek strony wraz z oryginałem skróconego aktu zgonu najemcy, bądź jego kserokopia
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
 - 30 dni
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
– skierowanie do zawarcie umowy najmu lokalu
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
Bogatynia ul. Daszyńskiego 1
pokój nr 3 /parter/
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
 
 
 
 
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Pozostawienie osoby lub rodziny w lokalu komunalnym opuszczonym przez dotychczasowego najemcę    i skierowanie do zawarcia umowy najmu zajmowanego mieszkania ( tzw. usankcjonowanie)
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Burmistrz może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego z pozostałymi                         w mieszkaniu, zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem i osobami przysposobionymi najemcy, jeżeli dotychczasowy najemca opuścił lokal ponieważ uzyskał tytuł prawny do innego mieszkania, nabył lokal            z innych zasobów, wyprowadził się do lokalu współmałżonka itp.) i nie ma możliwości do przeniesienia się z całą rodziną do uzyskanego w ten sposób lokalu.
Z wnioskiem może wystąpić najemca opuszczający lokal, bądź inny pełnoletni członek rodziny.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
- wniosek
- oświadczenie najemcy o rezygnacji z zamieszkiwania w lokalu komunalnym
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- 30 dni
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
– skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
Bogatynia ul. Daszyńskiego 1
pokój nr 3 /parter/
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
 
 
 
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- § 17 Uchwały Nr V/44/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Zaświadczenia w sprawach mieszkaniowych
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Zaświadczenia w sprawach mieszkaniowych wydawane są na żądanie osób fizycznych i instytucji, które ze względu na swój interes prawny ubiegają się o potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
- wniosek 
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 
V. Wysokość opłat:
 
17,00 zł
 
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł można wnieść w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni               ul. Daszyńskiego 1 /parter/
 
lub
 
na konto Banku Spółdzielczego w Sulikowie Oddział w Bogatyni Nr 97839200043900205920000030
- tytułem opłata skarbowa
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- 7 dni
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
- zaświadczenie
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
Bogatynia ul. Daszyńskiego 1
pokój nr 3 /parter/
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r, Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa sprawy :
Potwierdzenie prawa świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej
 
Krótki opis załatwienia sprawy :
O potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni mogą ubiegać się :
 
- obywatele polscy, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie objęci ubezpieczeniem
  zdrowotnym, o dochodzie miesięcznym netto, nieprzekraczającym kwoty :
·       477,00 zł - dla osoby samotnie gospodarującej,
·       351,00 zł- dla osoby w rodzinie, 
- świadczeniodawcy (np. zakłady opieki zdrowotnej) w przypadku wystąpienia stanu nagłego
 
Niezbędny formularz: karta usług
 
Formularze wniosków – druki do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni :
Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 (parter)
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
 
Wymagane dokumenty :
- poświadczenie obywatelstwa polskiego lub dowód osobisty
- zaświadczenie o zameldowaniu lub dowód osobisty, o ile adres w nim wskazany jest aktualny
 
Opłaty: brak
 
Termin załatwienia sprawy : 30 dni
 
Forma załatwienia sprawy : decyzja administracyjna
 
Miejsce złożenia dokumentów :
 - osobiście :
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (I piętro)
59-920 Bogatynia
 
lub drogą pocztową :
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
Miejsce odebrania dokumentów :
- osobiście :
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (I piętro)
59-920 Bogatynia
 
lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela :
Jadwiga Nowińska – inspektor ds. lecznictwa i opieki społecznej
ul. Daszyńskiego 13 pokój nr 11 (II piętro)
tel.075 773 95 89 wew.133
fax  075 773 21 48
 
Podstawa prawna :
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
   publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728 ze 
  zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
  dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej   
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 135 poz.950).
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bogatynia, dnia …………………………………..
……………………………………….…..
   imię i nazwisko świadczeniobiorcy
 
 
…………………………………………...
      ulica, nr domu, nr mieszkania
 
……………………………………………
              kod, miejscowość
 
……………………………………………
        nr i seria dowodu osobistego
 
……………………………………………
                       PESEL
 
……………………………………………
                          NIP
……………………………………………
                   nr telefonu
 
                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                              w Bogatyni
 
 
            Zwracam się z prośbą o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
 
 
Uzasadnienie wniosku
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Do wniosku załączam następujące dokumenty :
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
                                                                                  ……………………………………………...
                                                                                              data/podpis wnioskodawcy
 
 
Bogatynia, dnia …………………………………..
 
 
 
.............................................................
       pieczęć świadczeniodawcy
 (nazwa zakładu opieki zdrowotnej
      wraz z adresem i telefonem)
 
 
                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                          w Bogatyni
 
 
 
 
 
 
 
                                    Wnoszę o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej następującemu
 
świadczeniobiorcy - imię i nazwisko………………………………………………………………………………..,
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
            PESEL                                    nr i seria dowodu osobistego                                       NIP
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ulica, nr domu nr mieszkania                 kod, miejscowość                                nr telefonu
 
któremu w dniu .………....…..……………… udzielono świadczenia medycznego z powodu stanu nagłego.
 
 
                                                                                 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  ………………………………………….
                                                                                   podpis i pieczęć dyrektora jednostki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy: 

- Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty przez Burmistrza zaległych należności czynszowych.
 
II. Krótki opis załatwiania sprawy:
 
Z wnioskiem do Burmistrza Miasta Gminy Bogatynia o zastosowanie ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą ubiegać się osoby fizyczne i przedsiębiorcy po spełnieniu następujących warunków:
- zaległości muszą przekroczyć kwotę w wysokości 500,00 zł.( do kwoty 500,00 zł., decyzję podejmują
Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Bogatynia i tam należy składać wnioski).
- średni dochód netto miesięcznie za rok poprzedzający złożenie wniosku nie może przekroczyć kwoty:
* w wysokości 954,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
* w wysokości 702,00 zł dla osoby pozostającej w rodzinie 
- wykażą trudną sytuację materialną i rodzinną, powodującą zagrożenie w przypadku spłaty zaległości dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu, a w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwo, potrzebę ochrony macierzyństwa, alkoholizm, narkomania, małoletnie dzieci w rodzinie, klęskę żywiołową lub ekologiczną.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług
 
formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:

- Biuro Obsługi Interesanta
 ul. Daszyńskiego 1, pokój Nr 3 (parter)
 
lub
 
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń ulica Daszyńskiego 13 , pokój nr 11 ( II piętro)
 
IV. Wymagane dokumenty
 
- wniosek
- dochód osoby wnioskującej za rok poprzedzający złożenie wniosku i wszystkich osób pełnoletnich wspólnie z nią zamieszkujących w lokalu ( np. PIT-37 lub PIT-11)
 
lub
 
- zaświadczenie z zakładu pracy osoby wnioskującej o wysokości średniomiesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedzający złożenie wniosku i wszystkich osób pełnoletnich wspólnie z nią zamieszkujących w lokalu
W wystawionym zaświadczeniu wynagrodzenie powinno być pomniejszone o:

* miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu  
   zdrowotnym,
* składki na ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,
- inne dokumenty np.: decyzje, zaświadczenia, oświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych za rok poprzedzający złożenie wniosku lub ich braku.
- zaświadczenia lub oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną wnioskodawcy
i członków jego rodziny.

V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy
 
do 30 dni
 
 
VII. Forma załatwienia sprawy
 
- zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku i ewentualnie podpisanie stosownego porozumienia.
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1, pokój Nr 3 (parter)
 
lub
 
- drogą pocztową :
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1,
59 - 920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ulica Daszyńskiego 13, pokój nr 11 ( II piętro)
 
lub
 
- drogą pocztą za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres.
 
X. Sprawę prowadzi/ informacji udziela :
 
Chendoszko Elżbieta - Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
tel. (075) 77 32 148 i (075) 77 39 589 wew. 133
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728
ze zmianami)
 
- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
 
- Uchwała Nr XVI/134/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 października 2007r., opublikowana
w dniu 17 grudnia 2007 r. (D.U.W.D. Nr 299 poz. 4012), zmieniona Uchwałą Nr XXII/172/08 z dnia
3 marca 2008 r., opublikowana w dniu 18 kwietnia 2008 r. (D.U.W.D. Nr 111 poz. 1298) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 
 
 
 
 
 
………………………………………
 (miejscowość, data)
………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby wnioskującej)

…………………………………………………                             
      (adres zamieszkania)
…………………………………………………
           (PESEL)
Burmistrz
Miasta i Gminy Bogatynia
                                                                           ul. Daszyńskiego 1
                                                                           59- 920 Bogatynia
 
 
Wnoszę o  umorzenie*/ odroczenie*/ lub rozłożenie na raty*/ spłaty należności pieniężnych powstałych na lokalu komunalnym położonym
w ………..……………………………….. przy ul……………………………………………………………..… za zaległości czynszowe z uwagi na:…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
(podać szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….......................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       ……….……………………………………………...
                                                                                   ( własnoręczny podpis wnioskodawcy)
*niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Pokrywanie przez gminę kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 
II. Krótki opis załatwiania sprawy:
 
Gmina jako właściciel lokali mieszkalnych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych do 10 dnia każdego miesiąca przekazuje zaliczki na bieżące utrzymanie części wspólnych oraz zaliczki na fundusz remontowy. Podstawą do przekazania przez gminę tych środków jest rachunek wystawiony
i przedłożony przez zarządcę budynku lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług
 
brak
 
IV. Wymagane dokumenty
 
- rachunek obciążający gminę tymi płatnościami za dany miesiąc
- uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o ustaleniu wysokości obowiązującej stawki na bieżące utrzymanie 1m2 oraz uchwała określająca wysokość stawki wpłacanej przez właścicieli na fundusz remontowy.
wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy
 
14 dni
 
VII. Forma załatwienia sprawy
 
- zapłata za wystawiony rachunek przelewem na wskazany przez wspólnotę mieszkaniową lub zarządcę budynku rachunek bankowy
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1, pokój Nr 3 (parter)
 
lub
 
- drogą pocztową :
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1,
59 - 920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ulica Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
 
lub
 
- drogą pocztą na wskazany przez wspólnotę mieszkaniową lub zarządcę budynku adres.
 
 
 
 
X. Sprawę prowadzi/ informacji udziela :
 
Chendoszko Elżbieta - Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych,
tel.(075) 77 32 148 i (075) 77 39 589 wew. 133
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
 
XI. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 ze zmianami),
 
- uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o wysokości obowiązującej stawki na bieżące utrzymanie 1m2 substancji komunalnej oraz uchwała określająca stawkę funduszu remontowego,
 
- art. 195 - 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.Nazwa sprawy:
 
Pokrywanie przez gminę wydatków przeznaczonych na remonty nieruchomości wspólnej
 
II. Krótki opis załatwiania sprawy:
 
Gmina jako właściciel lokali mieszkalnych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych uczestniczy do wielkości udziałów w wydatkach związanych z przeprowadzanymi przez te wspólnoty remontami.
Podstawą do uregulowania przez gminę tych płatności jest uchwalony przez wspólnoty mieszkaniowe plan remontów oraz zabezpieczenie w budżecie gminy w danym roku kalendarzowym środków finansowych na te zadania. O pokrycie tych wydatków może ubiegać się zarządca budynku lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług
 
brak
 
IV. Wymagane dokumenty
 
- uchwała właścicieli o planowanych remontach na dany rok kalendarzowy
- faktura VAT – do której należy dołączyć następujące dokumenty:
* protokół odbioru końcowego,
* umowa na wykonie prac,
* kosztorys powykonawczy,
wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale.
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy
 
14 dni
 
VII. Forma załatwienia sprawy
 
- zapłata za wystawioną fakturę przelewem na podany w fakturze rachunek bankowy
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1, pokój Nr 3 (parter)
 
lub
 
- drogą pocztową :
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1,
59 - 920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń ulica Daszyńskiego 13 , pokój nr 11 ( II piętro)
 
lub
 
- drogą pocztą na wskazany przez wspólnotę mieszkaniową lub zarządcę budynku adres.
X. Sprawę prowadzi/ informacji udziela :
 
Chendoszko Elżbieta - Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych,
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
tel. (075) 77 32 148 i 075 77 39-589 wew. 133
 
XI. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 ze zmianami),
 
- art. 195 - 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy :
 
Dodatki mieszkaniowe
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Dodatek mieszkaniowy, to świadczenie pieniężne, wypłacane przez gminę, mające na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego lub domu.
Świadczenie przyznawane jest na wniosek strony, czyli: najemcy, podnajemcy lokalu, właściciela, członka spółdzielni mieszkaniowej, osoby bez tytułu prawnego oczekującej na przydział lokalu socjalnego z zasobów gminy.
Osoba zainteresowana tą formą wsparcia finansowego winna pobrać druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i druk, potwierdzający wydatki ponoszone za zajmowany lokal mieszkalny, w zależności od tytułu prawnego do mieszkania.
 
III. Niezbędny formularz:
 
Formularze wniosku, deklaracji i potwierdzenia wydatków ponoszonych za zajmowany
lokal mieszkalny -  druki do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1 pokój nr 3 (parter)
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13
pokój nr 9 (I piętro)
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
wniosek
- deklaracja
- potwierdzenie przez zarządcę budynku wydatków   ponoszonych za zajmowany lokal mieszkalny
- zaświadczenia, oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę i wszystkie osoby z nim wspólnie gospodarujące.
 
Wszystkie zaświadczenia i oświadczenia, dotyczące wysokości osiągniętych dochodów muszą być wystawione za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
 
Za dochód uważa się wszelkie przychody (faktycznie wypłacone, a nie tylko naliczone) po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 
Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy
z zakresu dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń   w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
 
- ostatnia otrzymana faktura za energię elektryczną .
 
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale i należy je zachować do kontroli przez okres trzech lat.
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
30 dni
 
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
Decyzja administracyjna
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 ( I piętro).
59-920 Bogatynia
 
lub
 
- droga pocztową:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiste:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
X. Sprawę prowadzi/ informacji udziela:
 
Elżbieta Kaczmarek - Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 9 (I piętro)
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 139
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 ze zmianami),
 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz.1817 ze zmianami).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wniosek
o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 
1.Wnioskodawca.......................................................................................................................
                                                                             ( Imię i nazwisko)   ( data urodzenia )
PESEL …………………………………..
 
2.Adres zamieszkania................................................................................................................
3.Nazwa i siedziba zarządcy domu...........................................................................................
4.Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:
 a) najem...................................................................................................................................
 b) podnajem.............................................................................................................................
 c)spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)............................................
 d)własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej....................................................................
 e)własność   innego lokalu mieszkalnego................................................................................
 f)własność domu jednorodzinnego..........................................................................................
 g)własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal ............................................
 h)inny tytuł prawny .................................................................................................................
 i)bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego      
     lub socjalnego………………………………………………………………………………
5.Powierzchnia użytkowa lokalu .............................................................................................
   w tym:
 a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni *..................................................................................
 b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę
    w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu ..................................................................
6. Liczba osób niepełnosprawnych:
   a) poruszających się na wózku.................................................................................................
   b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga
       zamieszkiwania w oddzielnym pokoju................................................................................
7. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie -    a) jest        b) brak **)
8. Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda -   a) jest       b) brak **)
9. Instalacja gazu przewodowego                              -    a) jest       b) brak **)
 
10.Liczba osób w gospodarstwie domowym...........................................................................
 
11.Razem dochody gospodarstwa domowego..........................................................................
                                                                                                                      (według deklaracji
12. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni
      miesiąc: ***).......................................................................................................................
                                                                                                 (według okazanych dokumentów)
Potwierdza zarządca domu
pkt 2-5,7-9, 12...........................................................................................................................
                                                                                                                     (podpis zarządcy)
.......................................                                                              .............................................
(podpis wnioskodawcy)                                                               (podpis przyjmującego)
 
*) w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% ale nie o więcej niż 50% pod warunkiem, że
      udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%
**)   niepotrzebne skreślić
***) miesiąc, w którym składany jest wniosek
 
 
Bogatynia, dnia ................................
.........................................
            imię i nazwisko
 
........................................
 ulica, nr domu, nr mieszkania
     
........................................
                 miejscowość
 
…………………………………..
                nr telefonu
 
OŚWIADCZENIE
 
 
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 r.,Nr 101, poz.926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych z zakresie przyznawania dodatku mieszkaniowego.
 
Mam prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 
Poinformowano mnie o dobrowolności podania swoich danych osobowych, i że administratorem moich danych jest Urząd Miasta i Gminy Bogatynia.  
 
 
 
 
 
…………………………………                                          ……………………………………                                                     (potwierdzenie złożonego podpisu)                                      (własnoręcznie złożony podpis
                                                                                              w obecności pracownika urzędu)                                                                                                                                                                                                                         .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             .......................................................................................
                                                                                                                                    (miejscowość, data)
 
 
.........................................................................
(imię i nazwisko składającego deklarację)
 
 
........................................................................
(dokładny adres)
 
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 
za okres........................................................................................................
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)
 
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
 
1.Imię i nazwisko............................................................................................ wnioskodawca                     data urodzenia.......................................................................................................................
 
2.Imię i nazwisko ......................................................................................................stopień pokrewieństwa   ........................................................... ................................data urodzenia .................................................................................................................................................
 
3. Imię i nazwisko ............................................................................... ......................stopień pokrewieństwa...............................................................................................data urodzenia ................................................................................................................................................
 
4.Imię i nazwisko............................................................................... .......................stopień pokrewieństwa.............................................................................................. data urodzenia .................................................................................................................................................
 
5.Imię i nazwisko .......................................................................................................stopień pokrewieństwa.............................................................................................. data urodzenia .................................................................................................................................................
 
6.Imię i nazwisko .......................................................................................................stopień pokrewieństwa.............................................................................................. data urodzenia ................................................................................................................................................
 
7...............................................................................................................................................    .................................................................................................................................................
 
8. .............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 
9……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2-
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:
L.p.
Miejsce pracy-nauki
Źródła dochodu
Wysokość dochodu w zł
1
2
3
4
 
1.
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 8.
 
 
 
 
 
 
Razem dochody
gospodarstwa domowego :
 
 
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi
 
............................................... zł, to jest miesięcznie.......................................zł.
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem (łam) dochody, jestem zobowiązany (a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.                                                    
                                                                                                                
.......................................                   .....................................................
(podpis przyjmującego)                   (podpis składającego deklarację
Objaśnienia:
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu
Pieczątka zarządcy budynku
 
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego w gospodarstwach            domowych najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu:
 
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku
w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 roku z póź. zm)
 
1.    Czynsz                                                                                         ...........................
 
2.    Opłaty za energię cieplną                                                           ...........................
 
3.    Opłaty za wodę ciepłą                                                                ...........................
 
4.    Opłaty za wodę zimną                                                                ...........................
 
5.    Odbiór nieczystości stałych                                                        ...........................
 
6.    Odbiór nieczystości płynnych                                                    ...........................
                                                                      
                                                                                                         
                                                                       Razem :           ..........................
 
 
 
 
........................................................                                      .......................................
Potwierdzenie przez zarządcę domu                                    Podpis imienny osoby
danych zawartych w pkt 1-6                                                      przyjmującej
Podpis imienny osoby potwierdzającej                                                                   
 
Faktura VAT Nr .......................................................................... za energię elektryczną
za okres   od ............................. do ............................
 
cena 1 kwh = .....................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka zarządcy budynku                        
 
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego w gospodarstwach domowych najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu :
 
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku
w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156   poz.1817 z 2001 roku z póź. zm.)
 
1.    Czynsz                                                                             ...........................
 
2.    Opłaty za energię cieplną                                               ...........................
 
3.    Opłaty za wodę ciepłą                                                    ...........................
 
4.    Opłaty za wodę zimną                                                    ...........................
 
5.    Odbiór nieczystości stałych                                           ...........................
 
6.    Odbiór nieczystości płynnych                                       ...........................
 
 
                                                                                                                     
                                                                              Razem : . ...........................
 
 
 
........................................................                          ....................................................
Potwierdzenie przez zarządcę domu                                           Podpis imienny osoby
danych zawartych w pkt 1-6                                                przyjmującej
Podpis imienny osoby potwierdzającej                                                       
 
 
Faktura VAT Nr .......................................................................... za energię elektryczną za
okres    od ............................. do ............................
cena 1 kwh = .....................
 
 
Wydatki według art.6 ust.6 ustawy ..........................................
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka zarządcy budynku                                            
 
 
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego w gospodarstwach            domowych członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli                  i najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 roku z poźn. zm.)
 
 
1. Opłaty za energię cieplną                                                           ...........................
 
2. Opłaty za wodę ciepłą                                                                 ...........................
 
3. Opłaty za wodę zimną                                                                ...........................
 
4. Odbiór nieczystości stałych                                                        ...........................
 
5. Odbiór nieczystości płynnych                                                    ...........................
 
6. Koszty eksploatacji i remontów z wyłączeniem
    ubezpieczenia, podatku od
    nieruchomości i opłaty za wieczyste
    użytkowanie gruntów                                                                 ………………….    
 
 
                                                                                                                                                                                                                                         Razem:         ...............................
 
..............................................          ..................................................
Potwierdzenie przez zarządcę domu                            Podpis imienny osoby przyjmującej
danych zawartych w pkt 1-6
 
 
 
Faktura Vat Nr ...................................................................... za energię elektryczną za
 
okres od.......................................do.............................................
 
cena 1 kwh =.....................
 
 
Wydatki według art.6 ust.6 ustawy.......................
 
Pieczątka zarządcy budynku
 
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego w gospodarstwach domowych właścicieli lokali mieszkalnych
 
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku
w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 roku z późn.zm.)
 
1. Opłaty za energię cieplną                                                ..............................
 
2. Opłaty za wodę ciepłą                                                    ..............................
 
3. Opłaty za wodę zimną                                                    ..............................
 
4. Opłaty za odbiór nieczystości   stałych                          ..............................
 
5. Opłaty za odbiór nieczystości płynnych                        ..............................
 
6. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
    z wyłączeniem ubezpieczenia , podatku od nieruchomości
    i opłaty za wieczyste  użytkowanie gruntów               .………………….                                                                                        
                                                                                                                     
                                                                 Razem:                ..............................
                                                                       
 
 
........................................................                                      ..........................................    
Potwierdzenie przez zarządcę domu                                                Podpis imienny osoby
danych zawartych w pkt 1-6                                                przyjmującej
Podpis imienny osoby potwierdzającej
 
 
Faktura Vat Nr............................................................................ za energię elektryczną za okres od .................................... do ......................................
 
cena 1 kwh = ...........................
 
 
Wydatki według art.6 ust.6 ustawy : ............................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczątka zarządcy budynku                                                                        
Podstawa obliczania dodatku mieszkaniowego dla osób, zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego :
 
Podstawa prawna wymienionych wydatków :
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku
w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 roku z późn. zm.)
 
 
 
1. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego             ..............................
 
2. Opłaty za energię cieplną                                                                       ..............................
 
3. Opłaty za wodę ciepłą                                                                             ..............................
 
4. Opłaty za wodę zimną                                                                            .............................
 
5. Opłaty za odbiór nieczystości stałych                                                    .............................
 
6. Opłaty za odbiór nieczystości płynnych                                                 ............................
    z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości
    i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
                                                                            Razem:                  ………………….
 
 
 
........................................................                          .                                 ..........................................      
Potwierdzenie przez zarządcę domu                                                                            Podpis imienny osoby
danych zawartych w pkt 1-6                                                                                 przyjmującej
Podpis imienny osoby potwierdzającej
 
                                                                                 
 
 
 
Faktura Vat Nr ........................................................................... za energię elektryczną za okres od..........................................do............................................
cena 1 kwh ...........................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Przydział lokalu samodzielnego z mieszkaniowego zasobu gminy
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy
 
Osoba fizyczna może ubiegać się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, składając wniosek w tej sprawie.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
- wniosek,
- zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów z ostatnich trzech    miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Dochód powinien obejmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenie dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego
 
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- I kwartał danego roku.
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
- zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku,
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
- Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
Ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – Inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro),
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                 z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami)
 
- Uchwała Nr V / 44 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Osoba fizyczna może ubiegać się o przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy, składając wniosek w tej sprawie.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
- wniosek,
- zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów z ostatnich trzech    miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Dochód powinien obejmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenie dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego
 
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale.
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
- I kwartał danego roku.
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
- zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku,
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – Inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
tel. (075) 77 32 148 i tel. (075) 77 39 589 wew. 140
 
XI. Podstawa prawna:
 
- ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                 z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami)
 
- Uchwała Nr V / 44 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Nazwa sprawy:
 
Przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy z innych przyczyn   
 
II. Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
 
Podstawę przydzielenia lokalu socjalnego stanowi prawomocny wyrok orzekający eksmisję z obecnie zajmowanego lokalu, jak również utrata mieszkania w wyniku klęski żywiołowej (np; pożaru, powodzi itp.)
Z wnioskiem może wystąpić właściciel lub najemca lokalu.
 
III. Niezbędny formularz – karta usług:
 
Formularz wniosku – druk do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni:
- Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
- Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
 
IV. Wymagane dokumenty
 
– wniosek
- oryginał prawomocnego wyroku sądu z klauzulą natychmiastowej wykonalności
 
V. Wysokość opłat:
 
brak
 
VI. Termin załatwienia sprawy:
 
– w przypadku klęski żywiołowej - niezwłocznie,
- w przypadku eksmisji – zgodnie z kolejnością osób umieszczonych w rejestrze wyroków sądowych
 
VII. Forma załatwienia sprawy:
 
skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
 
VIII. Miejsce złożenia dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Biuro Obsługi Interesanta
Bogatynia ul. Daszyńskiego 1
pokój nr 3 /parter/
 
lub
 
- drogą pocztową
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
 
IX. Miejsce odebrania dokumentów:
 
- osobiście:
 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych Ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
 
lub
 
- drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
X. Sprawę prowadzi / informacji udziela:
 
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
 
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Wydział Polityki Społecznej i Świad