logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLVII/319/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 26 czerwca 2009 roku


w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 


Uzasadnienie

1.Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały.
Projekt uchwały został przygotowany celem przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny

Lokalny Program Rewitalizacji jest podstawą udzielenia wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach priorytetu IX „Miasta”. Głównym celem tegoż priorytetu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, w których rozwijają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne a także ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni.
Odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich jest procesem złożonym i wieloaspektowym, wymagającym koordynacji na poziomie lokalnym. Narzędziem takiej koordynacji będzie Lokalny Program Rewitalizacji przyjmowany przez władze miasta. Musi on powstać według ściśle określonych wymogów Instytucji Zarządzającej RPO zawartych w wytycznych. Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Dolnośląskiego opracowała wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy wsparcia z Regionalnego Programu Rewitalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, które zostały uchwalone w drodze uchwały Nr 2281/III/08 z dnia 23.12.2008r Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Wcześniej rozpoczęte prace związane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013 zostały zakończone w maju 2009 roku z uwagi na wciąż zmieniające się wytyczne IZ RPO odnośnie przygotowania programu rewitalizacji.
Gmina Bogatynia jako beneficjent działania 9.1. może ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania jednakże obligatoryjnym załącznikiem do LPR musi być podjęta uchwała w sprawie przyjęcia przedmiotowego dokumentu.

3. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) gmina Bogatynia wystąpiła do właściwych instytucji o wydanie opinii odnośnie konieczności sporządzenia strategicznej oddziaływania na środowisko dla LPR. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu postanowieniem stwierdził, iż dla LPR Miasta Bogatynia nie wymagane jest sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jesteśmy w trakcie uzgadniania ostatecznego stanowiska z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu odnośnie przeprowadzania przedmiotowej oceny dla programu rewitalizacji.
Podstawą sporządzania LPR zgodnie z przedmiotowymi wytycznymi jest wyznaczenie obszaru wsparcia. Jedynie projekty zlokalizowane na tym obszarze będą mogły uzyskać wsparcie w ramach priorytetu. Obszar wsparcia określa się na podstawie kryteriów zawartych w art. 47 Rozporządzenia (WE) nr 1828/2006. W myśl tych zapisów, aby wyznaczyć obszar wsparcia w programie rewitalizacji koniecznym jest dokonanie analizy miasta pod kątem przynajmniej trzech kryteriów z wymienionych w przedmiotowym rozporządzeniu. Gmina Bogatynia w oparciu o dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni oraz Komendy Powiatowej w Zgorzelcu-Komisariat Policji w Bogatyni dokonała niezbędnej analizy wyznaczając obszar wsparcia programu rewitalizacji.
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013 ujęto następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

1) Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego – Aleja Żytawska
Teren zabudowany jest w przeważającej części budynkami mieszkalnymi z wbudowanymi usługami komercyjnymi i publicznymi. Zabudowa powstała przed rokiem 1945. Obszar objęty ścisłą ochroną wartości zabytkowych. Zakres inwestycji obejmuje m.in. : rozebranie nawierzchni asfaltowej i warstwy z kostki brukowej, miejscowe wznowienie podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni i parkingu z kostki kamiennej, wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów na posesje z kostki kamiennej lub częściowo z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną, remont skrzyżowań z ul. Armii Czerwonej i ul. Dworcową, wymiana istniejącej sieci wodociągowej na odcinku od ul. Biskupiej (wpięcie do nowego rurociągu) do ul. Partyzantów a także sieci rozdzielczej w bocznych ul. Waryńskiego, wykonanie odwodnienia ulicznego (cieki przykrawężnikowe, wpusty deszczowe z osadnikami), zagospodarowanie skweru przed budynkiem nr 19 z uwzględnieniem elementów małej architektury (ławki, kosze śmietnikowe) oraz wykonanie oświetlenia ulicznego z odtworzeniem historycznej formy latarni.

2) Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy
Rewitalizacja strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy przyczyni się m.in. do zagospodarowania obszaru powojskowego zlokalizowanego w centralnej części miasta Bogatynia. Działania rewitalizacyjne podejmowane w ramach przedmiotowego projektu w sposób bezpośredni przyczynią się do aktywizacji społeczno-gospodarczej terenów zagrożonych marginalizacją oraz dewastacją budynków powojskowych. Brak kontroli i nadzoru nad pozostała tkanką wojskową przyczynia się do bezkarnego dewastowania terenu przez mieszkańców społeczności lokalnej, przede wszystkim przez młodzież. Realizacja projektu doprowadzi do uporządkowania obszarów rewitalizowanych poprzez odpowiednie ich zagospodarowanie i zabudowywanie w harmonii z otoczeniem na cele działalności instytucji realizujących zadania społeczne dla mieszkańców miasta Bogatynia. Celem przedmiotowego projektu jest nadanie nowych funkcji oraz zagospodarowanie opustoszałej kubatury obiektów powojskowych oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności oraz zwiększenie dostępu do usług świadczonych przez instytucje, które działać będą w zrewitalizowanym budynku.
Potrzeba podjęcia działań rewitalizacyjnych wynika z istniejącego szczególnie na tym obszarze deficytu prac remontowych i związanego z nim wysokiego stopnia degradacji, m.in. w postaci zaawansowanego zużycia technicznego istniejącej infrastruktury. Dlatego też celem rewitalizacji przedmiotowego projektu jest m.in. poprawa estetyki przestrzeni miejskiej, podniesienie atrakcyjności tego rejonu. Rewitalizacja (ul. Waryńskiego) Alei Żytawskiej w znaczny sposób wpłynie również na podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez poprawę warunków zamieszkania i infrastruktury, co przełoży się na zmniejszenie marginalizacji lub wykluczenia społecznego mieszkańców tego rejonu. Ponadto proces rewitalizacji przyczyni się do wzrostu świadomości lokalnej mieszkańców obszaru wsparcia.
Gmina jako beneficjent może otrzymać dofinansowanie na realizację przedmiotowych zadań inwestycyjnych maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych.
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVII/319/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVII/319/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013”
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-22 10:12:39
Data udostępnienia informacji: 2009-07-22 10:12:39
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-22 10:15:45

Wersja do wydruku...

corner   corner