logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLVI/309/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 maja 2009 roku


w sprawie załatwienia skargi Pana Zdzisława Jakubowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi Pana Zdzisława Jakubowskiego, Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:
 

§ 1

Uznać za bezzasadną skargę Pana Zdzisława Jakubowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni, ponieważ właściwym do rozstrzygnięcia sprawy był Sąd Rejonowy w Zgorzelcu który wydał wyrok w przedmiotowej sprawie.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 


Załącznik
do Uchwały Nr XLVI/309/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 maja 2009 roku

 

Uzasadnienie

 

W dniu 8 kwietnia 2009 do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni za pośrednictwem Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie wpłynęła skarga Pana Zdzisława Jakubowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni.
W swojej skardze skarżący zarzuca, iż nie otrzymał pomocy oraz wyczerpujących wyjaśnień, zarówno od Burmistrza jak i Prezesa Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego sp. z. o.o. Analizując przedmiotową sprawę zapoznano się z treścią wyroku Sadu Rejonowego w Zgorzelcu z 9 lutego 2009 roku o zbadanie którego skarżący wystąpił do Najwyższej Izby Kontroli.
Z jego treści wynika, iż Sad Rejonowy w Zgorzelcu zasądził od Pana Zdzisława Jakubowskiego na rzecz wspólnoty Mieszkaniowej w Bogatyni przy ul. 25–lecia 9-15 kwotę w wys. 841,18zł wraz z odsetkami z kosztami postępowania.
Skarżący nie złożył apelacji od tego wyroku, co oznacza, iż powyższe orzeczenie jest prawomocne, a na skarżącym spoczywa obowiązek zapłaty zasądzonych kwot.
Takim stanem rzeczy Komisja Rewizyjna uznała, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVI/309/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVI/309/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie załatwienia skargi Pana Zdzisława Jakubowskiego na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Gnacy
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-02 09:01:24
Data udostępnienia informacji: 2009-06-02 09:01:24
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-02 09:04:05

Wersja do wydruku...

corner   corner