logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLVI/302/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 maja 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia, powołania tej Rady i nadania jej statutu.

 

Rada Gminy i Miasta Bogatynia pragnąc stworzyć młodemu pokoleniu odpowiednie warunki, umożliwiające czynny udział w kształtowaniu samorządności lokalnej, działając na podstawie art. 5b ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala, co następuje:


§ 1

1. Akceptuje się inicjatywę środowisk samorządów uczniowskich bogatyńskich szkół zmierzających do utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
2. Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy i Miasta Bogatynia, zwaną dalej Młodzieżową Radą.

§ 2

1. Młodzieżowa Rada Gminy i Miasta Bogatynia, składająca się z przedstawicieli szkół, mających swą siedzibę na terenie miasta i gminy Bogatynia, ma charakter opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy wobec działań organów samorządowych miasta i gminy Bogatynia w sprawach dotyczących młodzieży i mogących mieć dla nich istotne znaczenie.
2. Młodzieżowa Rada składa się z młodzieży zainteresowanej pracami samorządu lokalnego i działalnością publiczną w mieście, wybranej w demokratycznych wyborach.
3. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest miasto i gmina Bogatynia.

§ 3

Nadaje się Młodzieżowej Radzie Statut w brzmieniu będącym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Rada Gminy i Miasta Bogatynia deklaruje wsparcie finansowe konkretnych działań w ramach zatwierdzonego budżetu miasta i gminy.
2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do zapewnienia warunków administracyjnych, niezbędnych do funkcjonowania Młodzieżowej Rady.

§ 5

Wybory do Młodzieżowej Rady I kadencji odbędą się najpóźniej w 6 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVI/302/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVI/302/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Bogatynia, powołania tej Rady i nadania jej
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Iżycka- Kuś
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-01 14:39:26
Data udostępnienia informacji: 2009-06-01 14:39:26
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-01 14:42:57

Wersja do wydruku...

corner   corner