logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 Opis procedury załatwienia sprawy:
Ilość wydawanych nowych licencji uzależniona jest od ustalanego corocznie  przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni limitu wydawanych licencji.
Aby uzyskać licencję należy przedłożyć wymagane dokumenty oraz dokonać stosownej opłaty.
Uwzględniając wniosek przedsiębiorcy , licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.
 
Niezbędny formularz-karta usług   
 
Wymagane dokumenty
- odpis  z  rejestru przedsiębiorców  lub   kserokopię  zaświadczenia  o   dokonaniu    
 wpisu   do ewidencji   działalności gospodarczej (oryginał do wglądu),  
- kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej –REGON  
 (oryginał do wglądu)),  
- kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej –NIP  
 (oryginał do wglądu),  
- zaświadczenie o niekaralności z rejestru skazanych,
- kserokopię  dowodu  rejestracyjnego   pojazdu (oryginał do wglądu),   którym    
 transport   ma   być   wykonywany, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest
 właścicielem tego pojazdu również dokument stwierdzający prawo do jego
 dysponowania. Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przepisami
 prawa o ruchu drogowym,
- kserokopię prawa jazdy (oryginał do wglądu), 
- kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu), 
-kserokopię    orzeczenia     stwierdzającego     brak     przeciwwskazań 
 zdrowotnych    do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (oryginał do wglądu), 
-kserokopię orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych  do
 wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (oryginał do wglądu), 
-kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego
  taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub dokumenty świadczące   o    co   najmniej  5  letniej    praktyce   w       zakresie wykonywania tego transportu (przy     
 czym  przerwa      w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6   miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy), 
- kserokopię świadectwa legalizacji taksometru (oryginał do wglądu),
- dowód uiszczenie opłaty za wydanie licencji.
 
Opłaty: opłata za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy wynosi:
 - na okres od 2 lat  do 15 lat -  200,00 zł
 - powyżej    15 lat  do 30 lat –   250,00 zł
 - powyżej     30 lat do 50 lat –   300,00 zł
 
Opłatę wnosi się w kasie urzędu lub na bankowy rachunek gminy nr  97 8392 0004 3900 2059 2000 0030 przed wydaniem licencji.
 
Termin załatwienia sprawy:  do 14 dni.
 
Forma załatwienia sprawy: licencja
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter pokój 3
 
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu ul.Daszyńskiego 1
II piętro pokój 25 c
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Ewa Jermak- specjalista ds. obrotu nieruchomości i transportu
tel.(075) 77 33 050 wew.114
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym /tekst jednolity  (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
- Ustawa dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z
   późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat  za  czynności administracyjne  
  związane  z  wykonywaniem  przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i  wydawanie certyfikatu  kompetencji
  zawodowych  (Dz. U. z 2007r.  Nr 235, poz.1726)
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-28 13:57:20
Data udostępnienia informacji: 2009-05-28 13:59:20
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-04 13:58:06

Wersja do wydruku...

corner   corner