logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż  lub  podawanie napojów alkoholowych

Zezwolenie wydaje się oddzielnie do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).
 
Opis procedury załatwienia sprawy:
Przedsiębiorca składa wniosek, który z pełną dokumentacja zostaje skierowany na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w celu zaopiniowania lokalizacji punktu sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po wydaniu  pozytywnej opinii, pracownik  nalicza opłatę za wydanie  zezwolenia na  sprzedaż alkoholu w roku bieżącym, tj. do 31 grudnia,
Zezwolenie wydaje się oddzielnie do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).
 
Niezbędny formularz: karta usług 
wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu/poza miejscem sprzedaży
 
Wymagane dokumenty:
1.    kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
odpis z rejestru przedsiębiorców,
2.    dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu , w którym odbywa się    sprzedaż napojów alkoholowych,
3.    pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli  punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4.    decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o  której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
5.    dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
6.    przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych
 
 
Opłaty: opłata roczna za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla:
1.   
przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie
      - 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa ;
      - 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu( z wyjątkiem piwa ),
      - 2 100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
2.   
przedsiębiorców już prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych:
      -525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych ozawartości do 4,5% oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży w roku
        poprzednim nie przekroczyła kwoty 37 500,00 zł , w przypadku jej przekroczenia opłatę wnosi się w wysokości 1,4%
        ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
      -525,00 zł dla napojów alkoholowych zawartości  powyżej  od 4,5% do 18% alkoholu
        ( z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37 500,00 zł, w przypadku jej
        przekroczenia opłatę wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
      -2 100,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim
       nie przekroczyła kwoty 77 000,00 zł, w przypadku jej przekroczenia opłatę wnosi się w wysokości 2,7% ogólnej wartości
       sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
       Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za rok ubiegły przedsiębiorca składa do 31 stycznia kolejnego roku.
 
Opłatę można wnieść jednorazowo, bądź w trzech równych ratach, płatnych  do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia lub utraty jego ważności zezwolenia , opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłatę dokonuje się po złożeniu wniosku i naliczeniu płatności przez pracownika prowadzącego sprawę w kasie urzędu lub na bankowy rachunek gminy nr 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030.
 
Termin załatwienia sprawy: zezwolenie do 30 dni od daty złożenia wniosku
 
Forma załatwienia sprawy: zezwolenie
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter pokój 3
 
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1
II piętro , pokój nr 25 b lub za pośrednictwem poczty
 
Sprawę prowadzi/informacji udziela:
Lucyna Maria Graczyk- inspektor ds. działalności gospodarczej
tel. (075) 77 33 963
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
   alkoholizmowi. /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm./
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
   z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z
 2004r. Nr 173 poz.1807 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz.
 1635 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XVII/137/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 czerwca 2004 r.
   w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad
   usytuowania na terenie Gminy i Miasta Bogatynia miejsc sprzedaży i podawania
   napojów alkoholowych.
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Jermak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-25 14:56:46
Data udostępnienia informacji: 2009-05-25 15:56:46
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-25 16:01:57

Wersja do wydruku...

corner   corner