logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


lp. nr uchwały data podjęcia przedmiot uchwały data opublikowania /nr DUWD/ data wejścia w życie uwagi
244 XXXIV/244/08   28.11.2008  w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2009 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 13.01.2009

Nr 6

28.01.2009

 

 z mocą obowiązującą
od 01.01.2009 r.
do 31.12.2009 r.
245  XXXIV/245/08  28.11.2008  w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 1 w Bogatyni

 

 27.01.2009

Nr 11

11.02.2009

Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.II.0911-6/6/09 z 08.01.2009 – stwierdzenie nieważności § 4 we fragmencie, § 11 ust.2 we fragmencie, § 41 ust. 8, § 42 
246  XXXIV/246/08  28.11.2008  w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 2 w Bogatyni

 

 27.01.2009

Nr 11

11.02.2009
 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.II.0911-6/6/09 z 08.01.2009 – stwierdzenie nieważności § 4 we fragmencie, § 11 ust.2 we fragmencie, § 41 ust. 8, § 42
247  XXXIV/247/08  28.11.2008  w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 3 w Bogatyni

 

 27.01.2009

Nr 11

11.02.2009
 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.II.0911-6/6/09 z 08.01.2009 – stwierdzenie nieważności § 4 we fragmencie, § 11 ust.2 we fragmencie, § 41 ust. 8, § 42
248  XXXIV/248/08  28.11.2008  w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4 w Bogatyni

 

27.01.2009

Nr 11

11.02.2009
 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.II.0911-6/6/09 z 08.01.2009 – stwierdzenie nieważności § 4 we fragmencie, § 11 ust.2 we fragmencie, § 41 ust. 8, § 42
249  XXXIV/249/08  28.11.2008  w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 5 w Bogatyni

 

27.01.2009

Nr 11

11.02.2009
 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.II.0911-6/6/09 z 08.01.2009 – stwierdzenie nieważności § 4 we fragmencie, § 11 ust.2 we fragmencie, § 41 ust. 8, § 42
250  XXXIV/250/08  28.11.2008  w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 6 w Bogatyni

 

27.01.2009

Nr 11

11.02.2009
 

Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.II.0911-6/6/09 z 08.01.2009 – stwierdzenie nieważności § 4 we fragmencie, § 11 ust.2 we fragmencie, § 41 ust. 8, § 42 
251  XXXIV/251/08  28.11.2008  w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 7 w Bogatyni

 

27.01.2009

Nr 11

11.02.2009
 

 Rozstrzygnięcie nadzorcze NK.II.0911-6/6/09 z 08.01.2009 – stwierdzenie nieważności § 4 we fragmencie, § 11 ust.2 we fragmencie, § 41 ust. 8, § 42
 252 XXXV/252/08   17.12.2008  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok  17.12.2008  integralna część Uchwały Nr XX/161/08 z 31.01.2008 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2008
253 XXXV/253/08  17.12.2008  w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
Ochotniczej Straży Pożarnej
9.01.2009

Nr 2

24.01.2009

 
254 XXXV/254/08  17.12.2008  w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród  9.01.2009

Nr 2

24.01.2009

 
255 XXXV/255/08  17.12.2008  w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogatynia w latach 2009-2014”

  27.01.2009

Nr 11

11.02.2009

 

 
256 XXXV/256/08  17.12.2008  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogatynia.

  27.01.2009

Nr 11

11.02.2009

 

 
257 XXXV/257/08  17.12.2008  w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa  17.12.2008  
258 XXXV/258/08  17.12.2008  w sprawie poboru opłaty targowej

 9.01.2009

Nr 2

24.01.2009

 
259 XXXV/259/08  17.12.2008   w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym /3/  17.12.2008  
260 XXXV/260/08  17.12.2008   w sprawie zawarcia umów dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym /10/  17.12.2008  
261 XXXVI/261/08  30.12.2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia  30.12.2008  
262 XXXVI/262/08 30.12.2008  w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy i Miasta 30.12.2008  
263 XXXVI/263/08 30.12.2008  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok 30.12.2008 integralna część Uchwały Nr XX/161/08 z 31.01.2008 roku w sprawie budżetu Gminy na rok 2008 
264 XXXVI/264/08 30.12.2008  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 30.12.2008  
265 XXXVII/265/09 19.01.2009 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Bogatynia na 2009 rok 19.01.2009  
266 XL/266/09 17.02.2009 w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego i pożyczki krótkoterminowej w GFOŚiGW. 17.02.2009 z mocą obowiązującą od 1.01.2009 r.
267 XLI/267/09 27.02.2009  w sprawie zamiaru likwidacji szkół i zawodu, wchodzących w skład Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
w Bogatyni
27.02.2009  
268 XLI/268/09 27.02.2009  w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/525/98 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 03 marca 1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Straż Miejska 16.04.2009

Nr 66

1.05.2009

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego  - stwierdzenie nieważności  

§ 21 załącznika nr 1 do uchwały

269  XLI/269/09  27.02.2009 w sprawie nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na rzecz Gminy Bogatynia   27.02.2009  
270  XLI/270/09  27.02.2009  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji problemowych rady oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok  27.02.2009  
271  XLI/271/09  27.02.2009 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia nieruchomości w zamian za podwyższenie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania sp. z o .o.   27.02.2009  
272  XLI/272/09  27.02.2009  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia nieruchomości w zamian za akcje Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A w Bogatyni  27.02.2009  
273 XLI/273/09   27.02.2009  w sprawie przyjęcia zmian do „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni na lata 2006-2010”  27.02.2009  
274 XLI/274/09   27.02.2009  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bogatynia  27.02.2009 taryfa obowiązuje od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku 
275  XLII/275/09   4.03.2009

 

w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

 z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2009 roku
276  XLII/276/09  4.03.2009   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  4.03.2009   
277  XLIII/277/09  17.03.2009  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/218/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni   17.03.2009   
278  XLIII/278/09   17.03.2009   w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, przyjętego Uchwałą Nr XVIII/148/2004 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z 29 czerwca 2004 roku 17.03.2009    
279  XLIII/279/09   17.03.2009   w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2009”  17.03.2009   
280  XLIII/280/09   17.03.2009   w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2009”.  17.03.2009   
281  XLIII/281/09   17.03.2009   w sprawie utworzenia obwodów w głosowaniu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce i w Szpitalu Gminnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku  17.03.2009   
282  XLIII/282/09   17.03.2009   w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Bogatynia nieruchomości w zamian za podwyższenie udziałów w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania sp. z o .o.  17.03.2009   
283  XLIV/283/09   31.03.2009    31.03.2009  
284  XLIV/284/09  31.03.2009    31.03.2009  
285  XLIV/25/09  31.03.2009    31.03.2009  
286  XLIV/286/09  31.03.2009    31.03.2009  
287  XLIV/287/09  31.03.2009    31.03.2009  
288  XLIV/288/09  31.03.2009    31.03.2009  
289  XLIV/289/09  31.03.2009    31.03.2009  
290  XLIV/290/09  31.03.2009    31.03.2009  
291  XLIV/291/09  31.03.2009   31.03.2009   
292          
293          
294          
295          
296          
297          
298          
299          

 

Nazwa dokumentu: Rejestr uchwał od nr XXXIV/244/08
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Cuber
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-12-02 10:04:16
Data udostępnienia informacji: 2008-12-02 10:04:16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-08 11:55:43

Wersja do wydruku...

corner   corner