logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXXIII/243/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 18 listopada 2008 roku

 

w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego przebudowy drogi Nr 2363D na odcinku Sieniawka - Porajów oraz drogi Nr 2369D na odcinku od drogi Nr 352 do miejscowości Lutogniewice.

Na podstawie art. 10 ust 1 i art. 18 ust 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego a Gminą Bogatynia w sprawie wspólnej realizacji n/w zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2363D na odcinku Sieniawka - Porajów”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369D na odcinku od drogi Nr 352 do miejscowości Lutogniewice”.
 

§ 2

1. Udzielić Powiatowi Zgorzeleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji na zadania ujęte w § 1 w wysokości 620.000,00 zł (słownie złotych: sześćset dwadzieścia tysięcy).
2. Kwota pomocy finansowej zabezpieczona zostanie w budżecie gminy na 2009 rok odpowiednio:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2363D na odcinku Sieniawka - Porajów”
kwota 410.000,00 z ł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369D na odcinku od drogi Nr 352 do
miejscowości Lutogniewice” kwota 210.000,00 zł

 

§ 3

Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w porozumieniu pomiędzy Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego a Gminą Bogatynia.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXIII/243/08
Skrócony opis: Uchwała Nr XXXIII/243/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego przebudowy drogi Nr 2363D na odci
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-11-24 13:06:10
Data udostępnienia informacji: 2008-11-24 13:06:10
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-24 13:09:17

Wersja do wydruku...

corner   corner