logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXXIII/242/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 18 listopada 2008 roku


w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 165 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 161.880,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 11.880,00 zł
- dochody majątkowe kwota 150.000,00 zł


§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 396.880,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki majątkowe kwota 300.000,00 zł
- wydatki bieżące kwota 96.880,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 235.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
wydatki inwestycyjne kwota 235.000,00 zł

§ 3


W załączniku Nr 8a „ Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”
do Uchwały Nr XX/161/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu na 2008 rok dokonuje się zmian poprzez:
1. W dziale 600, rozdział 60016 na zadaniu „ Przebudowa dróg i chodników
w obrębie ulic: Chrobrego, Mieszka I, Dzikiej, Ludowej, H. Sawickiej, Bema,
Sienkiewicza, Zwycięstwa wraz z wymianą i uporządkowaniem uzbrojenia
podziemnego” zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 17.500,00 zł

W/w załącznik otrzymuje brzmienie; Załącznik Nr 2 „ Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – tekst jednolity” i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 134.387.029,96 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 156.467.287,96 zł
- deficyt budżetu kwota 22.080.258,00 zł

przychody budżetowe w wysokości 24.886.697,00 zł
rozchody budżetowe w wysokości 2.806.439,00 zł

- przychody GFOŚiGW kwota 7.471.725,00 zł
- środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW kwota 8.105.629,00 zł.

 

 

 

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2008 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Załączniki do pobrania: 2008-11-24 12:57:44 - uzasadnienie do uchwały (53.82 kB)
2008-11-24 12:58:42 - załącznik nr 1 (37.77 kB)
2008-11-24 13:00:36 - załącznik nr 2 (58.46 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXIII/242/08
Skrócony opis: Uchwała Nr XXXIII/242/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-11-24 12:28:22
Data udostępnienia informacji: 2008-11-24 12:28:22
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-24 13:02:23

Wersja do wydruku...

corner   corner