logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała nr XXXII/238/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 6 listopada 2008 roku

w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)
Rada Gminy i Miasta Bogatynia u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zamianę :
lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Kasztanowej nr 61 w Opolnie Zdroju o łącznej powierzchni całkowitej 55,80 m2 wraz z udziałem wynoszącym 171/1.000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki o nr ewid. 173/1 AM1, Obr. Opolno Zdrój o powierzchni 1.119 m2, stanowiącej własność Gminy Bogatynia za:
lokal mieszkalny nr 6 przy ulicy Robotniczej 7 w Bogatyni o łącznej powierzchni całkowitej 65,75 m2 wraz z udziałem wynoszącym 18/100 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki o nr ewid. 38 AM17, Obr. II Bogatynia o powierzchni 1.026 m2, będący własnością PGE KWB Turów S.A. w Bogatyni.

§ 2

Zamiana nastąpi na zasadach i warunkach określonych przepisami prawa.

§ 3

Lokal mieszkalny przejmowany przez Gminę Bogatynia przeznaczony zostanie na realizację zadań własnych gminy.
 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXII/238/08
Skrócony opis: Uchwała Nr XXXII/238/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-11-19 10:09:54
Data udostępnienia informacji: 2008-11-19 10:09:54
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-19 10:12:07

Wersja do wydruku...

corner   corner