logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 Uchwała Nr XXXII/229/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 6 listopada 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 165, 168, oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 474.583,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody majątkowe kwota 352.502,00 zł
- dochody bieżące kwota 122.081,00 zł
w tym:
wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 46.780,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 427.803,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody majątkowe kwota 352.502,00 zł
- dochody bieżące kwota 75.301,00 zł


§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 695.580,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 259.000,00 zł
- wydatki bieżące kwota 436.580,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 648.800,00 zł
z tego:
- wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 474.806,00 zł
w tym dotacja na pomoc finansową kwota 93.806,00 zł
- wydatki bieżące kwota 173.994,00 zł


§ 3


W załączniku Nr 8a „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Rady Nr X/161/08 dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na 2008 rok dokonuje się n/w zmiany:
1. W dziale 600, rozdział 60016
- zadanie ; „ Wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni dróg w obrębie ulic: Okrzei i 22- Lipca wraz z porządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetlenia” otrzymuje brzmienie „ Wykonanie dokumentacji przebudowy
nawierzchni dróg w obrębie ulic: Okrzei, 22 Lipca i Reymonta wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetlenia”, jednocześnie zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 20.000,00 zł

- zadanie; „ Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Karłowicza, Szymanowskiego, Wieniawskiego wraz z odwodnieniem” otrzymuje brzmienie „Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Karłowicza, Szymanowskiego, Wieniawskiego wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego” jednocześnie zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 40.000,00 zł

- zadanie; „ Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Turowskiej ( od oczyszczalni ścieków do ul. Dworskiej ) z oświetleniem i odwodnieniem” zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 15.000,00 zł

2. W dziale 900:
rozdział 90015 - wprowadza się nowe zadanie; „ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia terenu osiedla mieszkaniowego przy ul Kossaka-Matejki” z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku 15.000,00 zł

rozdział 90095 - wprowadza się nowe zadanie; „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy parkingu przy ul. Malczewskiego na działce Nr 12/102” z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku 16.000,00 zł

Jednocześnie w/w załącznik otrzymuje brzmienie: Załącznik Nr 2 „ Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – tekst jednolity” i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 4


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 134.225.149,96 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 156.305.407.96 zł
- deficyt budżetu kwota 22.080.258,00 zł

- przychody budżetowe w wysokości 24.886.697,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 2.806.439,00 zł

- przychody GFOŚiGW kwota 7.471.725,00 zł
- środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW kwota 8.105.629,00 zł.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2008 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2008.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka 

 

Załączniki do pobrania: 2008-11-19 08:45:44 - uzasadnienie do uchwały (62.11 kB)
2008-11-19 08:49:37 - załącznik nr 1 do uchwały (47.47 kB)
2008-11-19 08:52:05 - załącznik nr 2 do uchwały (59.97 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXII/229/08
Skrócony opis: Uchwała Nr XXXII/229/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-11-19 08:36:33
Data udostępnienia informacji: 2008-11-19 08:36:33
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-19 09:18:01

Wersja do wydruku...

corner   corner