logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXXI/220/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 165, 168, 174 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 25 z 2008r., poz. 150 ze zm. ) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 22.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące
wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 3.195.739,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 764.756,00 zł
w tym: dotacja na zakupy inwestycyjne kwota 60.000,00 zł
- wydatki bieżące kwota 2.430.983,00 zł
w tym:
dotacje kwota 913.000,00 zł
wpłata na fundusz celowy kwota 40.000,00 zł


2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 250.739,00 zł
z tego:
- wydatki inwestycyjne i majątkowe ( dotacja ) kwota 40.000,00 zł
- wydatki bieżące kwota 210.739,00 zł
w tym:
- dotacja na pomoc finansową kwota 20.000,00 zł


§ 3

1. Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
deficyt budżetu w wysokości 2.923.000,00 zł


Źródłem pokrycia deficytu budżetowego wynikającego z wprowadzenia zmian budżetu na 2008 rok będą środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 673.000,00 zł oraz zmniejszenie rozchodów o kwotę 2.250.000,00 zł

2. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 673.000,00 zł
z tego:
- wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 673.000,00 zł

3. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetowych o kwotę 2.250.000,00 zł
z tego:
- spłata pożyczki z WFOŚiGW ( rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni)
kwota 2.250.000,00 zł


§ 4


1. W dziale 600 „ Transport i łączność”, rozdział 60014 „ Drogi publiczne powiatowe „ § 6620 „ Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego” zadanie „ Przebudowa ulic: Dworskiej, Turowskiej i Armii Czerwonej w ciągu drogi powiatowej Nr 2361D na terenie gminy Bogatynia” z kwotą 80.000,00 zł, otrzymuje brzmienie; „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361D znajdującej się na terenie gminy Bogatynia” z kwotą 80.000,00 zł

2. W Dziale 710 „ Działalność usługowa” , rozdział 71035 „Cmentarze”
§ 6210 „ Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych” zmienia się zakres rzeczowy dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bogatyni
- modernizacja sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym w Bogatyni
kwota 90.000,00 zł
przeznacza się na :
- modernizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej na cmentarzu
komunalnym w Bogatyni z kwotą 90.000,00 zł


§ 5


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2


§ 6


Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 134.239.473,32 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 156.319.731,32 zł
- deficyt budżetu kwota 22.080.258,00 zł
- przychody budżetowe w wysokości 24.886.697,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 2.806.439,00 zł
- przychody GFOŚiGW kwota 7.471.725,00 zł
- środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW kwota 8.105.629,00 zł.


§ 7


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2008 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2008.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Załączniki do pobrania: 2008-10-23 11:11:11 - uzasadnienie do uchwały (69.78 kB)
2008-10-23 11:15:30 - załącznik nr 1 (50.78 kB)
2008-10-23 11:16:08 - załącznik nr 2 (32.08 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXI/220/08
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Kapuścińska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-10-23 09:26:28
Data udostępnienia informacji: 2008-10-23 09:26:28
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-05 11:05:46

Wersja do wydruku...

corner   corner