logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXX/219/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 23 września 2008 roku

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 165, 168, 175 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 25 z 2008r., poz. 150 ze zm. ) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 1.591.644,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody majątkowe kwota 352.502,00 zł
- dochody bieżące kwota 1.239.142,00 zł
w tym: dochody z podatków i opłat kwota 558.183,00 zł
w tym: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
kwota 58.183,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 10.385.046,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody majątkowe kwota 10.370.388,00 zł
- dochody bieżące kwota 14.658,00 zł

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 10.127.301,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 8.098.950,00 zł
w tym:
a) dotacja na zadania inwestycyjne kwota 35.700,00 zł
b) aporty kwota 380.000,00 zł
- wydatki bieżące kwota 2.028.351,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 19.158.901,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 18.726.269 ,00 zł
w tym:
a) dotacja na zadania inwestycyjne kwota 12.769,00 zł
b) aporty kwota 350.000,00 zł
- wydatki bieżące kwota 432.632,00 zł

§ 3

1.W dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”,
rozdział 40002 „ Dostarczanie wody” § 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmienia się źródła finansowania n/w zadań:
- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni – Etap I z kwotą 1.607.000,00 zł –
źródło finansowani: pożyczka- zmniejsza się o kwotę 407.000,00 zł, wprowadza się środki własne z kwotą 407.000,00 zł

- rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni – Etap II z kwotą 5.918.000,00 zł
źródła finansowania:
pożyczka- zmniejsza się o kwotę 143.000,00 zł,
-środki własne gminy- zwiększa się o kwotę 143.000,00 zł.

2. W dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę”, rozdział 40002 „ Dostarczanie wody” § 6010 „ Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” - objęcie akcji BWiO S.A w Bogatyni, środki na przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ulicy Stawowej w Porajowie z kwotą 150.000,00 zł – źródło finansowania-kredyt, zastępuje się środkami własnymi z kwotą 150.000,00 zł

3. W dziale 600 „ Transport i łączność”, rozdział 60016
„ Drogi publiczne gminne” § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się zmian w źródłach finansowania w/n w zadaniach:
- dokumentacja i realizacja modernizacji odcinka ulicy Szpitalnej wraz
z dojazdami do garaży z kwotą 925.000,00 zł, źródło finansowania kredyt
z kwotą 100.000,00 zł zastępuje się środkami własnymi gminy
z kwotą 100.000,00 zł

- budowa ciągów pieszo-jezdnych i kanalizacji deszczowej w obrębie ulic:
Boznańskiej, Grottgera, Fałata z kwotą 925.000,00 zł, kwotę 800.000,00 zł
źródło finansowania – kredyt zastępuje się środkami własnymi gminy
z kwotą 800.000,00 zł

- przebudowa nawierzchni ul Biskupiej w Bogatyni z kwotą 400.000,00 zł,
źródło finansowania – kredyt zmniejsza się o kwotę 210.000,00 zł,
wprowadza się środki własne gminy z kwotą 210.000,00 zł

- obwodnica Bogatynia – budowa drogi klasy G w Bogatyni –Etap II
z kwotą ogółem 600.000,00 zł z tego:
- źródło finansowania -środki własne gminy kwota 300.000,00 zł,
- źródło finansowania – pożyczka kwota 300.000,00 zł

4. W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „ Pozostała
działalność”
a) § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na zadaniu;
„ Wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy ul.
Szpitalnej w sieć kanalizacji deszczowej” z kwotą 250.000,00 zł, źródło
finansowania- kredyt zastępuje się środkami własnymi gminy z kwotą
250.000,00 zł

b) § 6010 „ Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych”
objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni
- środki na wykonanie uzbrojenia działek pod budownictwo mieszkaniowe przy
ul. Szpitalnej w sieć kanalizacji sanitarnej i wody zimnej z kwotą 350.000,00 zł
źródło finansowania – kredyt, zastępuje się środkami własnymi gminy
z kwotą 350.000,00 zł

5. W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001
„ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się zmiany w źródłach
finansowania n/w § i zadaniach:
a) § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej
w obrębie ul. Dobrej w Bogatyni „ z kwotą 500.000,00 zł, źródło
finansowania – kredyt zmniejsza się o kredyt o kwotę 100.000,00 zł,
wprowadza się środki własne gminy z kwotą 100.000,00 zł

b) § 6010 „ Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych”
objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni:
- środki na rozbudowę i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul.
Krzywej, Kościuszki, Wyspiańskiego, Skłodowskiej w Bogatyni Etap II –
kwota 750.000,00 zł, źródło finansowania – kredyt , zastępuje się środkami
własnymi gminy z kwotą 750.000,00 zł

- środki na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul Strumykowej
i Turowskiej z kwotą 70.000,00 zł – źródło finansowania – kredyt, zastępuje
się środkami własnymi gminy z kwotą 70.000,00 zł

§ 4


1.Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetowych o kwotę 212.856,00 zł
z tego:
- wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 130.888,00 zł
- środki z prywatyzacji TVK kwota 81.968,00 zł

2.Dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetowych o kwotę 550.000,00zł
z tego:
- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn; „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni „ kwota 550.000,00 zł

3.Dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetowych o kwotę 98.946,00 zł
z tego:
- spłata kredytu zaciągniętego w KB Warszawa SA, II Oddział w Jeleniej Górze
( kredyt denominowany ) kwota 98.946,00 zł

4. Wynik budżetu po zmianach wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
deficyt budżetu w wysokości 19.157.258,00 zł
przychody budżetowe w wysokości 24.213.697,00 zł
rozchody budżetowe w wysokości 5.056.439,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego wynikającego z wprowadzenia zmian budżetu na 2008 rok będą środki z nadwyżki budżetowej w wysokości 130.888,00 zł
oraz środki z prywatyzacji w wysokości 81.968,00 zł


§ 5

W dziale 900, rozdział 90015 § 6050 zadanie „ Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul .Górskiej w Jasnej Górze” otrzymuje brzmienie: „Wykonanie dokumentacji wraz z budową oświetlenia ul.Górskiej w Jasnej Górze”


§ 6

W załączniku Nr 8a „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”
do Uchwały Rady Nr X/161/08 dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu
na 2008 rok dokonuje się n/w zmiany:
1. Dział 010 , rozdział 01010 – wprowadza się nowe zadanie pn; „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wody zimnej, oświetlenia drogowego wraz z odbudową dróg i chodników na Osiedlu Piastowskim w Porajowie” z kwotą nakładów ogółem 3.445.750,00 zł z tego:
2008 rok – kwota 216.750,00 zł
2009 rok – kwota 3.228.250,00 zł

2. W dziale 600, rozdział 60016
a) wprowadza się nowe zadania:
- przebudowa dróg i chodników w obrębie ulic: Chrobrego, Mieszka I, Dzikiej, Ludowej, H. Sawickiej, Bema, Sienkiewicza, Zwycięstwa wraz z wymianą i uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku - 200.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi do Zatonia – wsi ( obok Wapore ) z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku 60.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji przebudowy ulic: Zygmuntowskiej i Piastowskiej wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetleniem z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku - 75.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni bocznych ulic na Osiedlu Markocice w Bogatyni wraz z odwodnieniem ( prawa strona ) z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku - 100.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni dróg w obrębie ulic: Okrzei i 22- Lipca wraz z uporządkowaniem uzbrojenia podziemnego i oświetlenia z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku – 100.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Karłowicza, Szymanowskiego, Wieniawskiego wraz z odwodnieniem z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku – 70.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Słowackiego w Bogatyni wraz z odwodnieniem z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku – 20.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Turowskiej (od oczyszczalni ścieków do ul. Dworskiej ) z oświetleniem i odwodnieniem z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku – 50.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji odbudowy ulic: Waryńskiego i częściowo Kościuszki ( do skrzyżowania z ul. Opolowską ) z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku – 150.000,00 zł

- wykonanie dokumentacji przebudowy nawierzchni i oznakowania ulic: Daszyńskiego ( od ul. Pocztowej ) i II AWP wraz z wymianą rurociągu wody zimnej z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku – 140.000,00 zł

b) w zadaniu „ Poprawa drogi dostępności miedzy miastem Hradek n/Nysą (Cz ) a Bogatynia (PL) – Hermanice (CZ) na pograniczu czesko- polskim z kwotą nakładów ogółem 10.455.400,00 zł, zmniejsza się nakłady w 2008 roku o kwotę 900.000,00 zł, zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 900.000,00 zł

3. W dziale 630, rozdział 63095
- budowa ścieżek rowerowych w gminie Bogatynia ( koncepcja, dokumentacja, roboty budowlane ) – zmniejsza się nakłady w 2008 roku o kwotę 180.000,00 zł, zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 180.000,00 zł

4. W dziale 700, rozdział 70095
- infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni – budowa mieszkań komunalnych - zmniejsza się nakłady w 2008 roku o kwotę 700.000,00 zł, zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 200.000,00 zł

- infrastruktura i budownictwo mieszkaniowe w Bogatyni – budowa mieszkań socjalnych – zmniejsza się nakłady w 2008 roku o kwotę 300.000,00 zł, zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 100.000,00 zł

- wprowadza się nowe zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji budynków komunalnych wielorodzinnych w Sieniawce wraz z rozdziałem mediów ( budynki przejęte od Urzędu Wojewódzkiego )” z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku 500.000,00 zł

5. W dziale 801, rozdział 80130
- modernizacja sali sportowej przy ZSzEiE w Bogatyni – zmniejsza się nakłady w 2008 roku o kwotę 700.000,00 zł, zwiększa się nakłady w 2009 roku o kwotę 700.000,00 zł

6. Wprowadza się dział 851, rozdział 85121 – z zadaniem pn;
„ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Ośrodka Zdrowia w Porajowie” z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku 200.000,00 zł

7. W dziale 900, rozdział 90095
a) w zadaniu pn:„ Odbudowa zdegradowanego obszaru Centrum Bogatynia” –
zmniejsza się nakłady w 2008 roku o kwotę 270.000,00 zł,
zwiększa się nakłady w 2009 o kwotę 270.000,00 zł


b) wprowadza się nowe zadania pn:
- odbudowa zdegradowanego obszaru centrum w Bogatyni – Strażnica
z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku 1.085.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy targowiska miejskiego w Bogatyni z kwotą nakładów ogółem
w 2009 roku 100.000,00 zł

8. W dziale 921, rozdział 92120
- odbudowa kompleksu zabudowy przysłupowo zrębowej – zmniejsza się nakłady w 2008 roku o kwotę 20.000,00 zł, zwiększa się nakłady w 2009 o kwotę 20.000,00 zł

9. Wprowadza się dział 926, rozdział 92601 – z zadaniem pn; Modernizacja boiska sportowego w Działoszynie” z kwotą nakładów ogółem w 2009 roku
30.000,00 zł

Jednocześnie w/w załącznik otrzymuje brzmienie: Załącznik Nr 3 „ Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – tekst jednolity” i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 7


1. Dokonuje się zwiększenia przychodów GFOŚiGW ogółem o kwotę 1.425.725,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 1.929.018,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków GFOŚiGW ogółem o kwotę 503.293,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2


§ 8

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 134.180.657,32 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 153.337.915,32 zł
- deficyt budżetu kwota 19.157.258,00 zł
- przychody budżetowe w wysokości 24.213.697,00 zł
- rozchody budżetowe w wysokości 5.056.439,00 zł
- przychody GFOŚiGW kwota 7.471.725,00 zł
- środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW kwota 8.105.629,00 zł.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2008 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2008.Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł SzczotkaZałączniki do pobrania: 2008-09-25 10:32:58 - uzasadnienie do uchwały (103.96 kB)
2008-09-25 10:34:05 - załącznik nr 1 (50.80 kB)
2008-09-25 10:34:46 - załącznik nr 2 (36.32 kB)
2008-09-25 10:35:14 - załącznik nr 3 (57.62 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXX/219/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 23 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-09-25 10:24:28
Data udostępnienia informacji: 2008-09-25 10:24:28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-25 10:47:03

Wersja do wydruku...

corner   corner