logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXX/218/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2008 roku


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 44 a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. z 2007 roku, Dz. U. Nr 14 poz. 89 ze zmianami) oraz z § 2 i § 9 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. z 1998 roku, Nr 115 poz.749 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni w składzie:

1. Przedstawiciele podmiotu, który utworzył zakład:
Andrzej Lipko - przewodniczący komisji konkursowej
Piotr Woeltz
Krystyna Dudziak – Piwowarska
2. Eleonora Kozieł - przedstawiciel Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we
Wrocławiu
3. Krystyna Demkowicz - przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Jeleniej Górze
4. Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
Agnieszka Sapielska - Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek
i Położnych przy SP ZOZ w Bogatyni Zakładowa Organizacja Związkowa
Aneta Kubica - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników
Ochrony Zdrowia przy SP ZOZ w Bogatyni
5. Emilia Kurzątkowska - przedstawiciel Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

§ 2

Do zadań Komisji konkursowej należy:
1. Opracowanie i przyjęcie regulaminu konkursu na podstawie ramowego
regulaminu postępowania konkursowego.
2. Opracowanie projektu ogłoszenia o konkursie i przekazanie go Burmistrzowi
Miasta i Gminy Bogatynia.
3. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur.
4. Wybranie kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXX/218/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19 10:08:49
Data udostępnienia informacji: 2008-09-19 10:08:49
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-19 10:12:16

Wersja do wydruku...

corner   corner