logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXX/217/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2008 roku


w sprawie załatwienia skargi Pani Agnieszki Dudek na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Bogatyni oraz Kierownika Integracyjnego Żłobka nr 1 w Bogatyni


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 roku, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi Pani Agnieszki Dudek, Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Uznać za bezzasadną skargę Pani Agnieszki Dudek na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Bogatyni oraz Kierownika Integracyjnego Żłobka nr 1 w Bogatyni w związku z nie przyjęciem syna skarżącej do Integracyjnego Żłobka nr 1 w Bogatyni.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


Załącznik
do Uchwały Nr XXX/217/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2008 roku


Uzasadnienie


W dniu 9 lipca 2008 roku do Biura Rady Gminy wpłynęła skarga Pani Agnieszki Dudek zamieszkałej w Bogatyni na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Bogatyni oraz Kierownika Integracyjnego Żłobka nr 1 w Bogatyni w związku z nie przyjęciem syna skarżącej do Żłobka Integracyjnego nr 1 w Bogatyni. W skardze A. Dudek podnosi problem nie przyjęcia syna do żłobka, pomimo, że karta dziecka została złożona w dniu 2.04.2008 roku
Skarga Pani Agnieszki Dudek została przekazana do Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji celem rozpatrzenia i zajęcia stanowiska.
Członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2008 roku analizując treść skargi na podstawie:
1. przedłożonego „Regulaminu rekrutacji dzieci do żłobka”,
2. protokołu z dnia 12.05.2008 roku z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej,
3. listy dzieci przyjętych do żłobka na rok 2008/2009,
4. listy dzieci nie przyjętych do żłobka na rok 2008/2009,
5. ustaleń w sprawie, dokonanych przez Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni podczas wizytacji placówki

stwierdzili, że:

pierwszeństwo przyjęcia dziecka do żłobka nie wynika z kolejności składania kart, lecz z zasad pierwszeństwa w przyjmowaniu dzieci do żłobka, określonych w punkcie 3 Rozdziału II „Regulaminu rekrutacji dzieci do żłobka”.

Biorąc powyższe pod uwagę członkowie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji uznali skargę za bezzasadną.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXX/217/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2008 roku w sprawie załatwienia skargi Pani Agnieszki Dudek na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Bogatyn
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19 10:05:57
Data udostępnienia informacji: 2008-09-19 10:05:57
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-19 10:08:12

Wersja do wydruku...

corner   corner