logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXX/212/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września roku


o zmianie do Uchwały Nr XXXVII/324/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie poboru opłaty targowej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jedn. z 2006 roku, Dz. U. Nr 121, poz. 1844 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta Bogatynia, uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVII/324/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:
- zmienia się treść § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 10% pobranych opłat targowych”.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXX/212/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2008 roku o zmianie do Uchwały Nr XXXVII/324/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie poboru op
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19 08:38:29
Data udostępnienia informacji: 2008-09-19 08:38:29
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-19 08:41:47

Wersja do wydruku...

corner   corner