logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXX/208/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2008 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „c” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. art. 82 ust. 1 pkt 2; 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 8.600.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) na zadania inwestycyjne ujęte w budżecie gminy na 2008 rok.

§ 2

Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami pokryta zostanie z nadwyżki zaplanowanych w budżecie Gminy i Miasta dochodów nad planowanymi obligatoryjnie wydatkami budżetu gminy w terminach ustalonych w umowie o kredyt.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do uzgodnień warunków udzielenia i spłaty kredytu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXX/208/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19 08:19:24
Data udostępnienia informacji: 2008-09-19 08:19:24
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-19 08:22:59

Wersja do wydruku...

corner   corner