logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A AUchwała Nr XXX/207/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/93/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „c” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. art.82 ust.1 pkt 2; 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatyni uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 Uchwały Nr XIII/93/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej po słowach: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody” dodaje się zdanie; Wypłata transz pożyczki przebiegać będzie następująco:
- 2007 rok 2.950.000,00 zł
- 2008 rok 6.050.000,00 zł

§ 2

§ 2 Uchwały Nr XIII/93/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 czerwca 2007roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej otrzymuje brzmienie; „Spłata zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami pokryta zostanie z nadwyżki zaplanowanych w budżecie Gminy i Miasta dochodów nad planowanymi obligatoryjnie wydatkami budżetu gminy w latach 2008 - 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXX/207/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/93/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągni
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19 08:15:53
Data udostępnienia informacji: 2008-09-19 08:15:53
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-19 08:18:57

Wersja do wydruku...

corner   corner