logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXVII/203/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się podziału środków zabezpieczonych w budżecie gminy na 2008 rok w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” § 2720 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych”, zgodnie ze złożonymi i zaakceptowanymi do realizacji wnioskami.


§ 2
Kwotę zabezpieczoną w wysokości 400.000,00 zł /słownie złotych: czterysta tysięcy/ dzieli się dla n/w podmiotów:
1. Parafia Rzymsko-Katolicka w Działoszynie kwota 90.000,00 zł
2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Piotra i Pawła
w Bogatyni kwota 250.000,00 zł
3. Parafia Rzymsko-Katolicka w Porajowie kwota 40.000,00 zł
4. Parafia Rzymsko-Katolicka w Krzewinie kwota 10.000,00 zł
5. Euro Trade And Financial Services, Marcin Pilszak
ul. Armii Czerwonej 24/1 w Bogatyni kwota 10.000,00 zł§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVII/203/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zaby
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-06-05 12:37:35
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05 12:37:35
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:45:58

Wersja do wydruku...

corner   corner