logo
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr  64 /2008
Burmistrza Miasta i Gminy
w Bogatyni
z dnia 28.05.2008 r.

w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie art. 19, art. 20 ust. 2 i art. 32 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni
zarządza co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, przy pomocy którego Burmistrz wykonuje zadania zarządzania kryzysowego.
2. Terenem działania Zespołu jest obszar Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 2.

1. Skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy Zespołu określa Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz ekspertów, którzy mogą być powołani przez Burmistrza do prac w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem pracy Zespołu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590).

§ 4.


Traci moc Zarządzenie Nr 157/2007 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia  22 listopada 2007 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

: Zarządzenie nr 64/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 28.05.2008r w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
: Wydział Spraw Obywaelskich
: Zdzisław Strzykała
: Barbara Radziechowska
: Marta Nych
: 2008-05-28 09:31:17
: 2008-05-28 09:31:17
: 2008-05-30 11:49:09

...

corner   corner