logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwala Nr XXVI/196/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 25 kwietnia 2008 roku

o zmianie Uchwały Nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 czerwca 2004 roku wprowadza się następujące zmiany.

1. Zmienia się treść § 1 poprzez nadanie mu brzmienia:
Ustala się minimalne miesięczne stawki czynszu netto za dzierżawę 1 m2 gruntu z gminnego zasobu nieruchomości zajętego pod:

1) Działalność nierolniczą związaną z
a) lokalizacją garaży - 2,00 zł
b) działalnością handlową w wysokości - 4,00 zł
c) działalnością usługową w wysokości - 3,00 zł
d) pozostałą działalnością - 0,05 zł

2) Ogród przydomowy oraz rekreację - 0,05 zł

3) Umieszczenie reklam poza pasem drogowym:
a) za powierzchnię gruntu odpowiadającą powierzchni reklamy - 30,00 zł
b) bilbordy, banery, transparenty - 10,00 zł
c) parkingi, place manewrowe - szkoły nauki jazdy - 0,60 zł

2. Zmienia się treść § 2 poprzez nadanie mu brzmienia:
Ustala się minimalne dzienne stawki czynszu netto za dzierżawę gruntu z gminnego zasobu nieruchomości zajętego pod działalność rozrywkową: cyrk, wesołe miasteczko, lunapark itp.- 100,00 zł

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08 czerwca 2004 roku nie ulegają zmianie.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVI/196/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 25 kwietnia 2008 roku o zmianie Uchwały Nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 08 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia mini
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-05-05 14:12:48
Data udostępnienia informacji: 2008-05-05 14:12:48
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-05 14:15:49

Wersja do wydruku...

corner   corner