logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXIV/182/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się następujące opłaty za świadczenia realizowane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia:

1) opłata za wyżywienie dziecka – w kwocie 4,00 zł dziennie,
2) opłata za sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie przekraczającym czas realizacji podstawy programowej (5 godzin),
- 6-8 godzina pobytu - 2,00 zł za godzinę,
- 9-10 godzina pobytu - 0,50 zł za godzinę.

§ 2

Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w § 1 określą umowy cywilnoprawne zawarte pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr XVI/126/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie miasta i gminy Bogatynia, zmieniona Uchwałą Nr XVIII/152/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/126/04 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie miasta i gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXIV/182/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Bogaty
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-04-09 11:46:24
Data udostępnienia informacji: 2008-04-09 11:46:24
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-09 11:51:18

Wersja do wydruku...

corner   corner