logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXII/172/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 marca 2008 roku


w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/134/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/134/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogatynia lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 8 pkt a, otrzymuje brzmienie:

w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że średniomiesięczny łączny dochód za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku nie przekracza 200 % zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);

2. § 5 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

dłużnik nie jest w stanie uiścić należności pieniężnych ze względu na trudną sytuację materialną oraz zagrożenie w przypadku spłaty dla egzystencji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane sytuacją rodzinną i /lub majątkową, w szczególności:
 bezrobociem,
 niepełnosprawnością,
 długotrwałą chorobą dłużnika lub członka jego rodziny,
 sieroctwem,
 potrzebą ochrony macierzyństwa,
 alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci,
 klęską żywiołową lub ekologiczną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXII/172/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVI/134/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia szczegółow
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-03-13 10:16:51
Data udostępnienia informacji: 2008-03-13 10:16:51
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-13 10:22:11

Wersja do wydruku...

corner   corner