logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXII/168/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 marca 2008 rokuw sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Działoszynie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej remizie strażackiej w Posadzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ustalonej ceny przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 37 /po byłej remizie strażackiej/ w Posadzie, oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ewid. 90 AM 1, obr. Posada o powierzchni 1495 m2 na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Bartłomieja w Działoszynie z przeznaczeniem na cele działalności sakralnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXII/168/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny przy sprzedaży na rzecz Parafii Rzymsko – Katoli
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-03-13 09:57:52
Data udostępnienia informacji: 2008-03-13 09:57:52
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-13 10:00:18

Wersja do wydruku...

corner   corner