logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A ASTATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
w DZIAŁOSZYNIE
(tekst jednolity ze zmianami)1. Wykaz aktów prawnych opisujących pracę placówki oświatowej.

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 marca 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2004r. Nr 66, poz. 606)

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2002r. Nr 10, poz. 96).

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624)

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz.U. z 2002r. Nr 56, poz. 506)

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988),

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2003r. Nr 23, poz. 193)

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz.U. z 2003r. Nr 26, poz. 226)

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046) ,

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2005r. Nr 10, poz. 75)

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. (Dz.U. z 2005r. Nr 52, poz. 466),

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz.U. z 2005r. Nr 68, poz. 587),

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1155),

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz.U. z 2006r. Nr 235, poz. 1703).

15. Rozporządzenie MEN z 9 lutego 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów –
Dz.U z 27 lutego 2007 , Nr 35, poz. 222,

16. Ustawa z 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty – Dz. U z dnia 9 maja 2007 , Nr 80 , poz. 542,

17. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 w sprawie klasyfikowania , promowania i oceniania – Dz.U , Nr .83 , poz 562,

18. Rozporządzenie MEN a dnia 13 lipca 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania – Dz.U nr 130, poz. 906 i 907

19. Ustawa z dnia 9 maja 2007 o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela – Dz. U z dnia 11 czerwca 2007, Nr 102 poz. 689

20. Ustawa z dnia 7 września 2007r o zmianie ustawy o systemie oświaty- Dz.. U z dnia 1 października 2007r, Nr 181, poz.12921.Wybrane zapisy w statucie szkoły

Spis treści ............................................................………………………………………………………………....3

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE .............................................................................. 3
ROZDZIAŁ II GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY .............................................................4
ROZDZIAŁ III SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH I WYCH. SZKOŁY....................6
ROZDZIAŁ IV ORGANA SZKOŁY ................................................................................... 9
ROZDZIAŁ V KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY ...........................................................… 9
ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA SZKOŁY ........................................................................... 16
ROZDZIAŁ VII PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIAZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNE…... 21
ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ............................................... 24
ROZDZIAŁ IX SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA ............................................................. 33
ROZDZIAŁ X NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY ................................................ 35
ROZDZIAŁ XI UCZNIOWIE SZKOŁY ............................................................................... 38
ROZDZIAŁ XII ŚWIETLICA, DOWOŻENIE UCZNIÓW , STAŁÓWKA ...................................... 41
ROZDZIAŁ XIII PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KOŃCOWE ..................................................... 43ROZDZIAŁ I.

NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKLAD ORAZ INNE INFORMACJE

§ 1
Zespół Szkół, którego dotyczy niniejszy statut, używa nazwy-Zespół Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum w Działoszynie w dalszej części statutu nazywany Zespołem Szkół

§ 2
Siedzibą Zespołu Szkół jest obiekt szkolny w Działoszynie. Adres : Działoszyn 33, 59-916 Bogatynia

§ 3
W skład Zespołu Szkół wchodzą szkoły:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
2.Publiczne Gimnazjum w Działoszynie

§ 4
Szczegółowe informacje o:
Publicznej Szkole Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie.
Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną w znaczeniu ustawy.
Organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Czas nauki w szkole wynosi 6 lat, świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do podjęcia nauki w gimnazjum.
Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Działoszyn, Posada, Bratków, Krzewina, Lutogniewie, Wyszków, Wolanów.

Szczegółowe informacje o :
Publicznym Gimnazjum w Działoszynie.
Gimnazjum jest szkołą publiczną w znaczeniu ustawy.
Organem prowadzącym jest Gmina Bogatynia, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Czas nauki w gimnazjum trwa 3 lata, świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do podjęcia nauki w szkołach ponad-gimnazjalnych.
Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Działoszyn, Posada, Bratków, Krzewina, Lutogniewie, Wyszków, Wolanów.

§ 5
Przygotowanie przedszkolne dzieci sześcioletnich
W szkole odbywa się roczne przygotowanie przedszkolne dzieci sześcioletnich w oddziale zerowym. Od dnia 1 września 2004 roku przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe.
Wychowanie przedszkolne dzieci sześcioletnich odbywa się w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej- jest to tzw. klasa „0”. Publiczna forma wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego .Oddziały przedszkolne są prowadzone przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
Opinie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.


§ 6
Po rozbudowie i modernizacji szkoły w 1997 roku szkoła dysponuje pomieszczeniami:
-sala gimnastyczna;
-3 sale lekcyjne nauczania zintegrowanego;
-6 sal lekcyjnych do nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum;
-pracownia komputerowa;
-świetlica szkolna pełniąca też rolę stołówki szkolnej;
-biblioteka;
-Izba Regionalna;
-kuchnia;
-gabinet pedagoga szkolnego;
-sekretariat;
-gabinet dyrektora szkoły;
-pokój nauczycielski;
-księgowość;
-biuro intendentki szkolnej;
-portiernia
-pomieszczenia gospodarcze.


ROZDZIAŁ II.
GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 7
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

§ 8
Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.

§ 9
Misja szkoły
Jesteśmy szkołą :
-zapewniającą uczniom zdobycie gruntownej i rzetelnej wiedzy ;
-pomagającą uczniom w rozwoju ich talentów;
-prowadzącą zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom w dalszych etapach kształcenia;
-oferującą naszym uczniom różnorodne działania wychowawcze i opiekuńcze;
-zapewniającą równość szans i sprawiedliwość w traktowaniu i ocenianiu uczniów;
-oferującą dobrze wyposażony i funkcjonalny gmach szkoły oraz bezpieczne , przestronne i zadbane otoczenie;
-wspierającą ducha partnerstwa między pracownikami szkoły, rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą;
-oferującą uczniom kontakty z rówieśnikami ze szkół niemieckich i czeskich, z niemieckim przedszkolem , co promuje przełamywanie barier kulturowych i językowych współpracujących narodów.

§ 10
Wizja szkoły
Chcemy stworzyć szkołę, w której:
-uczniowie będą osiągali wysokie wyniki na sprawdzianie w szkole podstawowej oraz na egzaminach w gimnazjum organizowanych przez OKE;
-większość nauczycieli uzyska stopień nauczyciela dyplomowanego;
-szczególną opieką otoczy się uczniów zdolnych, będą oni w dalszym ciągu rozwijać swoje zdolności na kołach pozalekcyjnych , będą mieli indywidualny tok nauki;
-otoczymy specjalną opieką uczniów z rodzin ubogich i patologicznych zapewniając im w szkole dożywianie, zakup podręczników szkolnych, mundurków szkolnych, ,poddając ich różnym terapiom i działaniom profilaktycznym;
-uczniowie mniej zdolni po przebadaniu przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną będą mieli szansę wyrównania braków na zajęciach wyrównawczych, będą mieli obniżony poziom wymagań edukacyjnych oraz będą mogli uczęszczać do klas integracyjnych;
- zapewniamy równość szans i sprawiedliwość w traktowaniu i ocenianiu wszystkich uczniów;
-szkoła będzie centrum działalności kulturalnej dla społeczności lokalnej;
-będzie systematycznie przybywało pomocy naukowych, sprzętu elektronicznego i sportowego.

§ 11
Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży.
Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska , o których mowa w odrębnych przepisach
W szczególności Szkoła:
1. umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie
merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły;
2. zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze
sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;
3. z należytą troska dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi
poprzez:
a. organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno- krajoznawczej;
b. stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;
c. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku,
państwie, narodzie i społeczeństwie;
d. zapewnianie poszanowania uczniom, ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i
wyznaniowej;
e. umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
4. zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania wyuczonego zawodu:
5 umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania, po zdaniu egzaminu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
6 umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
1. kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym,
2. kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
3. dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i wymagań egzaminacyjnych,
4. upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
5. umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania,
6. tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym,
7. umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej , językowej i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury,
8. zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym,

§ 12
Szkoła szczególną opieką otacza uczniów wybitnie zdolnych.
W szczególności:
1. umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizacje indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie
z odrębnymi przepisami .
2. organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
3. nawiązuje współprace z uczelniami wyższymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;
4. organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły;
5. stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

§ 13
Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

§ 14
Szkoła kładzie duży nacisk na prowadzenie ścieżek między-przedmiotowych w atrakcyjnej dla uczniów formie.

§ 15
Indywidualne nauczanie

Indywidualnym nauczaniem uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
Opinie do indywidualnego nauczania tych dzieci wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.
Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 16
Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły
Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

ROZDZIAŁ III.
SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH I WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY

§ 17

Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 7 roku życia, do ukończenia szkoły, lub do 18 roku życia, do kiedy podlegają obowiązkowi szkolnemu.
Do gimnazjum uczęszczają uczniowie którzy ukończyli szkołę podstawową do ukończenia gimnazjum, lub do 18 roku życia, do kiedy podlegają obowiązkowi szkolnemu.
Podstawą wpisania dziecka do ewidencji szkoły jest zameldowanie dziecka w obwodzie szkoły. Dziecko może być przyjęte spoza obwodu szkolnego w przypadkach:
-jeśli jest to dziecko nauczyciela uczącego w tej szkole;
-jeśli rodzice dziecka przebywają czasowo w obwodzie szkoły, mają zameldowanie na pobyt czasowy.
Podstawą do skreślenia dziecka z księgi ewidencji szkoły jest zawiadomienie o przyjęciu dziecka do szkoły nadesłane przez dyrektora tej szkoły, w której obwodzie zostało ono zameldowane.
Dyrektor wyraża zgodę na uczęszczanie dziecka do szkoły poza obwodem lub uczęszczanie do szkoły spoza obwodu.
W przypadkach uzasadnionych, na podstawie opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkoły może odroczyć dziecko siedmioletnie od spełniania obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej, jednak nie dłużej niż o 1 rok.

§ 18
Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej
wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres nauki.
Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczych.


§ 19
Rodzice mają wpływ na dobór i ewentualną zmianę wychowawcy klasy .

§ 20
Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i zdrowotną nad uczniami w formach:
1. realizowanych przez wychowawcę klasy, określonych w zadaniach wychowawcy klasy;
2. określonych w obowiązkach nauczycieli, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu uzdolnień i
zainteresowań, w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz indywidualizację procesu kształcenia;
3. przewidzianych w zakresie obowiązków Dyrektora Szkoły;
4. zawartych w szkolnym Programie Profilaktyki.

§ 21
Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza Szkołą, poprzez:
1. Realizację przez nauczycieli zadań nauczycieli zapisanych w § 119 niniejszego Statutu.
2. Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych , który uwzględnia :
a) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,
b) różnorodność zajęć w każdym dniu,
c) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu.
3. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z zasadami zapisanymi w § 121 pkt 3
4. Zasady organizacyjno – porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustanawia wicedyrektor, dzieląc Szkołę na rejony:
a) Szkoła (stara część) – korytarz górny,
b) Szkoła(stara część) – korytarz dolny,
c) Szkoła (nowa część)– korytarz,
d) Rejon zewnętrzny-podwórka szkolne.
5. Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godz. 750, a kończą po ostatniej lekcji.
6. Przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach informatycznych, języku angielskim oraz wychowaniu fizycznym, wymagających podziału na grupy.
7. Odpowiednie oświetlenie , wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych .
8. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami.
9. Obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny.
10. Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego . współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym.
11. Uświadamianie uczniom zagrożeń ( agresja , przemoc , uzależnienia ) oraz konieczności dbania o własne zdrowie.
12. Kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów ,jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie .
13. Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
14. Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.
15. Ogrodzenie terenu szkoły.
16. Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych , studzienek i innych zagłębień.
17. Zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.
18. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii.
19. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz pomieszczeń , do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych.
20. Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się siatką .
21. Wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności: sekretariatu szkoły, pokoju nauczycielskiego, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchni w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
22. Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń , których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
23. Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły.
24. Przeszkolenie , zwłaszcza nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 22

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:

1. nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
a. organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
b. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu
rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych;
c. organizację wycieczek integracyjnych
d. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub psychologa
szkolnego.
e. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub
przedstawiciela dyrekcji i zapewnienia opieki w drodze do domu;
f. kierowanie do poradni specjalistycznej;
c. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
d. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie
orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

2. nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i
losowych poprzez:
a. udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom pomocy materialnej,
b. występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji Narodowej ;

§ 23
Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1. realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;
2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami
i psychologami;
4. działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
5. działania pedagoga szkolnego;
6. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych,
spotkań z psychologami.

§ 24
Szkolny Program Profilaktyki opracował specjalny zespół nauczycieli zwany dalej Komisją Profilaktyki Szkolnej, powoływany przez Dyrekcję Szkoły. Szkolny program profilaktyki uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska.

§ 25
Szkolny Program Profilaktyki zatwierdza na początku każdego roku szkolnego Rada Rodziców uchwałą . Po zatwierdzeniu go przez Radę Pedagogiczną wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom .

§ 26
Kompetencje i zadania pedagoga szkolnego:
1. W zakresie zadań ogólno-wychowawczych:
a. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole;
b. udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;
c. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu
własnych dzieci;
d. współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.
2. W zakresie profilaktyki wychowawczej:
a. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu
dydaktyczno-wychowawczego;
b. opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i trosk
wychowawczej;
c. rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i troski wychowawczej;
d. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
3. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
a. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle
niepowodzeń szkolnych;
b. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
c. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
4. W zakresie pomocy materialnej:
a. współtworzenie szkolnego Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej;
b. organizowanie opieki i pomocy materialnej na wniosek uczniów, rodziców, wychowawców klas
i Dyrekcji Szkoły ;
c. dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły - w bufecie szkolnym.
5. W zakresie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.

§ 27
Organizacja pracy pedagoga :
W celu realizacji zadań zawartych w § 26 pedagog miedzy innymi:
1. jest członkiem Komisji Profilaktyki Szkolnej;
2. posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby
opiekuńczo-wychowawcze Szkoły i środowiska;
3.zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów, jak i ich rodziców;
4.współpracuje na bieżąco z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służbą zdrowia,
Radą Rodziców, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych
5. współdziała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania;
6. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych
występujących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań;
7. prowadzi następującą dokumentacje:
a. dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania;
b. ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej;
c. ewidencję uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczącymi dysortografii i dysleksji.
8.kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego oraz podejmuje wszystkie działania związane z realizacją tego obowiązku

§ 28
Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.

§ 29
Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
1. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów przed rozpoczęciem roku szkolnego, przedstawiając
możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym towarzystwie;
2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia lub rodzica Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję
o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków Szkoły.

§ 30
Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia
podczas wyjazdów zagranicznych.

ROZDZIAŁ IV.
ORGANA SZKOŁY

§ 31
Organami Szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły – Dyrektor Zespołu Szkół,
2. Rada Pedagogiczna (RP) Zespołu Szkół,
3. Rada Rodziców (RR) Zespołu Szkół,
4. Samorząd Uczniowski ( SU ) Zespołu Szkół


§ 32
W Zespole Szkół powołuje się:
1. Rzecznika Praw Ucznia;
2. Oddziałowe Rady Rodziców;
3. Wicedyrektora .

§ 33
Każdy z wymienionych w Art. 31 organów działa zgodnie z Ustawą, a nadto organy kolegialne funkcjonują
według odrębnych regulaminów uchwalanych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze
Statutem Szkoły.

§ 34
Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.

§ 35
Kompetencje poszczególnych organów Szkoły zawarte zostały w rozdziale Kompetencje organów Szkoły.

§ 36
1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły, tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) wicedyrektor ;
2) główny księgowy.

2. Dyrektor Szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę
i Rady Pedagogicznej.
Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowe przydział
czynności (zadań, uprawnień i odpowiedzialności) zgodnie z potrzebami i organizacją Szkoły.


ROZDZIAŁ V
KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY

§ 37
Dyrektor Szkoły:
1. kieruje Szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu gminnego;
2. jest osobą działająca w imieniu pracodawcy;
3. jest organem nadzoru pedagogicznego;
4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez Ustawę.

§ 38
W przypadku powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły osobie nie będącej nauczycielem sprawowanie zadań
wynikających z nadzoru pedagogicznego powierza się jednemu z wicedyrektorów.

§ 39
Kompetencje i zadania Dyrektora Szkoły.
Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa Ustawa i inne przepisy szczegółowe.
Dyrektor Szkoły w szczególności:
1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w Szkole:
a. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające podnoszeniu dydaktycznego i wychowawczego poziomu Szkoły;

b. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady,

c. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących;

d. udziela pomocy przedstawicielom Rady Pedagogicznej w opracowaniu rocznego planu pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, kieruje jego realizacją, składa Radzie Pedagogicznej
okresowe sprawozdania z jego realizacji.

e. sprawuje nadzór pedagogiczny nad wicedyrektorem oraz zatrudnionymi w Szkole nauczycielami w
celu systematycznego doskonalenia ich pracy poprzez :
1) opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
2) badanie , diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej szkoły w zakresie określonym w art. 33 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty,
3) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych,
4) dokonywanie sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami ,
5) kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych,
6) prowadzenie hospitacji , w tym hospitacji diagnozujących,
7) ocenianie przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli Szkoły w odniesieniu do założonych celów określonych w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki Szkoły i poszczególnych klas , służące doskonaleniu tych działań,
8) upowszechnianie i wdrażanie działań służących skutecznej realizacji zadań Szkoły zapisanych w Rozdziale II niniejszego Statutu,
9) zorganizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności,
10) wskazywanie właściwego trybu postępowania nauczycieli w konkretnych sprawach,
11) organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie komisji, zespołów zadaniowych, zespołów wychowawczych,
12) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli , w szczególności przez organizowanie szkoleń , narad oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, OKE, jednostkami samorządowymi, terenowymi organizacjami i stowarzyszeniami,
13) wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
14) gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli , celem dokonywania oceny ich pracy,
15) przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkoły,
16) przedstawianie Radzie Pedagogicznej , nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły,
17) Przedstawianie Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców przed zakończeniem roku szkolnego informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego, zgodnie z wymogami zawartymi w § 7 pkt 4 Rozporządzenia MEN z 15.XII. 2006 ( Dz. U . Nr 235, poz. 1703 ),

f. dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

g. podaje do publicznej wiadomości do 31. III odpowiednio zestaw programów nauczania i szkolny
zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

h. współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim

i. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów , przeprowadzanych w szkole.

j. stwarza warunki do działania w szkole : wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji , w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkołą,
k. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

2. Sprawuje opiekę nad uczniami:
a. tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
b. przyjmuje uczniów do Szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły, klasy lub oddziałów; organizuje nabór uczniów do Szkoły;
c. udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki — na wniosek lub za zgodą rodziców albo
pełnoletniego ucznia, po zasięgu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
d. skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły;
e. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu.
f. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

3. Współpracuje z rodzicami uczniów, Radą Rodziców. Informuje rodziców o działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zasady współpracy opisane są w § 69 niniejszego statutu.

4. Organizuje działalność Szkoły:
a. podejmuje w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii wojewódzkiej rady zatrudnienia decyzje o profilach kształcenia lub w porozumieniu z Radą Szkoły i Radą Pedagogiczną decyduje o wyborze przedmiotów nauczanych w danym oddziale w zakresie rozszerzonym;
b. sporządza przydział czynności nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczna;
c. zatwierdza wewnętrzny Regulamin Pracy i zakres obowiązków wicedyrektora oraz pracowników
nie będących nauczycielami;
d. zapewnienia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych: należyty stan higieniczno-sanitarny Szkoły, warunki bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami na terenie Szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę poza terenem szkolnym;
e. dba o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;
f. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonego w Szkole porządku oraz
dbałości o czystość i estetykę;
g. organizuje i nadzoruje pracę Sekretariatu Szkoły ;
h. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły;
i. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie;
j. organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego;
k. opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia
Nauczycieli.
l. podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami,

5. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne:
a. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły;
b. powierza funkcje wicedyrektora Szkoły i innych stanowisk kierowniczych w Szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego Szkołę;
c. dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
d. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
e. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
f. udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela;
g. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
h. wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli;
i. wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
j. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i związkami zawodowymi ustala kryteria przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego,
k. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
l. występuje z urzędu w obronie nauczyciela , gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostają
naruszone,
ł. ocenia pracowników samorządowych.

6. Ponadto Dyrektor Szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły, współpracuje z organem prowadzącym Szkołę, reprezentuje Szkołę na zewnętrz, wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności Szkoły.

§ 40
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

§ 41
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole .

§ 42
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział , z głosem doradczym , osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej , w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 43
Kompetencje Rady Pedagogicznej
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w ramach kompetencji stanowiących:
1. planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, zatwierdza plan pracy Szkoły na
każdy rok szkolny ;
2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
3. podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
4. podejmuje uchwały w sprawach wniosków o skreślenie z listy uczniów lub wniosków o przeniesienie do innej szkoły,
5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły i zatwierdza plan WDN,
6. uchwala Program Wychowawczy i Program Profilaktyki , po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
7. ustala , w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników , biorąc pod uwagę możliwości uczniów , a w przypadku podręcznika również :
a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów ,
b) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat
Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. W przypadku realizowania rozszerzonego zakresu kształcenia z poszczególnych zajęć edukacyjnych, szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.
8. uchwala statut Szkoły i inne regulaminy w przypadku nie powołania Rady Szkoły.

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w ramach kompetencji opiniujących:
1. opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
3. opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
4. opiniuje projekt finansowy szkoły,
5. opiniuje przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora , powierzenia funkcji wicedyrektora i innych funkcji kierowniczych w szkole,
6. opiniuje kryteria oceny pracy nauczyciela ,
7. opiniuje kryteria przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych ,
8. opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje , których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły
Ponadto Rada Pedagogiczna :
1. przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i nowelizacji ,
2. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły,
4. głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły,
5. ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły lub organu prowadzącego Szkołę, w szczególności może to dotyczyć organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
6. uczestniczy w tworzeniu WDN- Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli,
7. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania ,
8. w uzasadnionych przypadkach , na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i lub szkolnym zestawie podręczników, z tym , że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 44
Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego , w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów , po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 45
Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w postaci uchwał. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej dla klasyfikacji uczniów szkoły podstawowej oraz dla klasyfikacji uczniów gimnazjum odbywają się oddzielnie.

§ 46
Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania
uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 47
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania RP są protokołowane. Nauczyciele są
zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 48
W szkole działa Rada Rodziców.

Rada Rodziców jest organem Szkoły. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.

§ 49
W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych ( Klasowych).


§ 50
Wybory reprezentantów Oddziałowych Rad Rodziców do Rady Rodziców Szkoły przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

§ 51
W wyborach , o których mowa w § 50 , jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic ( prawny opiekun).

§ 52
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności , w którym określa szczegółowo:
1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców, wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły .
3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.

§ 53
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 54

Kompetencje Rady Rodziców:
1. Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną :
a. Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów,
b. Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska , obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów , rodziców i nauczycieli.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów , o których mowa w punkcie 1 a. lub 1 b. program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
2. Rada Rodziców opiniuje :
a. projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
b. szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników ,
c. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole ,
d. podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń ,
e. wzór jednolitego stroju , w przypadku jego wprowadzenia,
3. Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela , z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
4. Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż . Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego . Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania . Opinie powinny być wyrażone na piśmie.
5. Przedstawiciel Rady Rodziców ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.


§ 55
Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego.

§ 56
Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców.
Oddziałowe Rady Rodziców :
1. zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców,
2. wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy,
3. reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły,
4. występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału,
5. występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale,
6. uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców.

§ 57
Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z Zasadami Współpracy Organów Szkoły, opisanymi w § 69 niniejszego Statutu .
§ 58
W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem . Samorząd tworzą wszyscy uczniowie danej Szkoły.

§ 59
Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Jednym z organów Samorządu jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

§ 60
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
Samorząd Uczniowski ma prawo do:
1. przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły,
2. zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
3. organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym , a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów,
4. redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5. organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności,
6. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
7. wnioskowanie do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,
8. zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień ,
9. występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom ,
10. udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki,


§ 61
W Zespole Szkół może być powołana Rada Szkoły.


§ 62
Rzecznik Praw Ucznia
W Zespole Szkół działa Rzecznik Praw Ucznia. Rzecznika Praw Ucznia wybiera Samorząd Uczniowski w trybie określonym w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. Czas kadencji Rzecznika Praw Ucznia jest również określony w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego. Rzecznik Praw Ucznia pełni swoją funkcję społecznie.

§ 63
Kompetencje Rzecznika Praw Ucznia
Rzecznik Praw Ucznia może występować w imieniu uczniów, chroniąc ich prawa oraz podejmować się mediacji we wszelkich spornych sprawach miedzy uczniami, a nauczycielami lub Dyrekcją Szkoły.

§ 64
Zasady współpracy organów Szkoły:
1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji .
2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone nie później niż do końca września . Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.
3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów , może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań , proponując swoja opinię lub stanowisko w danej sprawie , nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących , oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał.
6. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje : Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
7. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na protokołowanych posiedzeniach tych organów.
8. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu plenarnym , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
9. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
10. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 65 niniejszego statutu.
§ 65

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły :
1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły.
2. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron , zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
3. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony sporu.
4. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem , Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku .
5. Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły , rozstrzygnięcia dokonuje Zespół Mediacyjny.
6. Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o najdłuższym stażu pracy.
7. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony.
8. Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie , jeśli któryś z jego członków przestaje pełnić funkcję nauczyciela.
9. Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej w pkt. 6 i 7.
10. Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub Dyrektora Szkoły.
11. Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły , Dyrektorem Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron , zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
12. Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie .
13. O swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym uzasadnieniem.
14. Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.ROZDZIAŁ VI.
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 66
Forma organizacyjna Szkoły
Zespół Szkół jest jednostką budżetową. Zasady finansowania działań szkoły określają odrębne przepisy .Są to przepisy ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniach wykonawczych
.

§ 67
Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej
1. Szkoły wchodzące w skład zespołu realizują cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich
dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.
2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą
wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Zespole Szkół .
3. Zajęcia w szkole prowadzone są:
a. w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć .-dotyczy to nauczania zintegrowanego.
b. czas pracy pedagoga szkolnego, bibliotekarza, wychowawcy świetlicy wynosi pełne godziny zegarowe , czyli 60 minut
c. zajęcia w oddziale zerowym-dla dzieci sześcioletnich odbywają się według pełnych godzin zegarowych (religia dzielona jest na dwie jednostki po 30 minut)
d. w strukturach między-oddziałowych: lekcje wychowania fizycznego
e. w toku nauczania indywidualnego;
f. w układzie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań;
g. w systemie wyjazdowym o charakterze klasowym i ponadklasowym: wycieczki
turystyczne i krajoznawcze, zielone szkoły, wymiany międzynarodowe.
.
4. Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, przerwy obiadowe po 4 i 5 lekcji po 15 minut.
5. Organizacja zajęć w strukturach między-oddziałowych opisana została w Nauczanie
w zespołach między-oddziałowych. Organizacja zajęć w ramach indywidualnego toku uczenia się
została opisana w Działalność innowacyjna i eksperymentalna.
6. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców może wzbogacić proces dydaktyczny o
inne formy nie wymienione w pkt 3. .
7. W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w punkcie 6, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców .

§ 68
W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami
prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.

§ 69
Formy współpracy Szkoły z rodzicami
1. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami.
a. zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacja
Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na
zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I,
b. udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach
Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,
c. przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,
d . rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów
Dyrekcji.
2. Współdziałanie w zakresie:
a. doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
b. poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
c. zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów.
3. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy
Szkoły bezpośrednio przez członków Dyrekcji:
a. za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,
b. za pośrednictwem Rady Rodziców.
4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
a. rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu
nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgniecie dokładnych informacji
o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach,
b. wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych.
5. Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły):
a. przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,
b. ustalenie form pomocy,
c. wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,
e. wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców,
współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,
e. omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły,
f. zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.),
g. udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, imprezach sportowych, spotkaniach międzynarodowych;
h. zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania
nieobecności przez uczniów.
6. Indywidualne kontakty:
a. wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,
b. kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce
poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,
c. udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,
d. udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
e. obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami,
o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.§ 70
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Semestry, na które dzieli się rok szkolny w Zespole Szkół, opisane są w rozdziale
Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§ 71
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny zespołu szkół opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu
finansowego Zespołu. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.
2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą
stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin
przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań, innych zajęć
pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

§ 72
1. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN .
2.Lider WDN opracowuje roczny plan WDN- Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli

§ 73
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa
tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 74
Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia
w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

§ 75
Nauczanie w zespołach między-oddziałowych i zajęcia o strukturze ponadklasowej.
1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych o strukturze
między-oddziałowej.
2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1., mogą mięć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć
przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu w strukturze ponadklasowej lub mogą
dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.
3. W przypadku wyjazdów o strukturze ponadklasowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.
4. Zajęcia między-oddziałowe odbywają się na wychowaniu fizycznym.
.
§ 76
1. Działalność innowacyjna i eksperymentalna
1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.
2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po
uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.
3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1, nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.
4. W szczególności w szkole mogą być prowadzone zajęcia w ramach indywidualnego toku nauki
i indywidualnego programu nauki. Szczegóły organizacji takich zajęć zawiera Regulamin ITN i ITU zatwierdzany przez Plenarną Radę Pedagogiczną.
2. Indywidualny tok nauki
1. Szkoła umożliwia, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki –ITN.
2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
a. wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,
b. oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.
3. przyznanie ITN uczeń może ubiegać się po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych
przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
a. uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
b. rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
c. wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
6. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
7. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
8. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
9. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
10. Zezwolenie na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego.
11. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
12. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
13. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
14. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
15. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
a. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych,
b. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
16. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.
17. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
18. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
19. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
20. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
21. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
22. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy
odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.
3. Indywidualny tok uczenia
1. Każdy uczeń Zespołu Szkół przygotowujący się do udziału w olimpiadzie przedmiotowej lub tematycznej może przystąpić do szkolnego systemu ITU (Indywidualny Tok Uczenia ), przy czym w trakcie przygotowań do etapu pierwszego olimpiady do systemu ITU mogą przystąpić jedynie uczniowie piszący prace konkursową pod kierunkiem promotora.
2. Indywidualny Tok Uczenia się jest inną formą realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
umożliwiającą rzetelne przygotowanie się uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych.
3. Uczeń Zespołu Szkół, który przystąpi do systemu ITU:
a. ma prawo do 5 dni zwolnienia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych podczas pisania pracy
konkursowej pod kierunkiem promotora;
b. ma prawo do 5 dni zwolnienia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych podczas przygotowania do etapu okręgowego lub centralnego olimpiady, przy czym limit ten zwiększa się o dodatkowy dzień w przypadku zakwalifikowania się do więcej niż jednej olimpiady (1 dzień na każdą kolejną olimpiadę);
c. w porozumieniu z nauczycielami obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala indywidualny harmonogram zaliczeń sprawdzianów i prac kontrolnych podczas przygotowań do wszystkich etapów olimpiady (dotyczy to również dni, podczas których uczeń jest obecny w szkole).
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może zwiększyć limit, o którym mowa , jeżeli uczeń zakwalifikował się do kilku finałów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.
5. Dyrektor Szkoły indywidualnie ustala limit dni na przygotowanie do etapu międzynarodowego olimpiady.
6. Uczeń, który nie wywiąże się z podjętych zobowiązań (tzn. przystąpi do systemu ITU, a nie weźmie udziału w olimpiadzie lub nie odda pracy konkursowej lub też nie wywiąże się z obowiązku zaliczeń według indywidualnego harmonogramu), nie ma prawa ubiegać się o ITU w kolejnym roku szkolnym , ponadto jego śródroczna ocena zachowania zostanie obniżona.
7. Szczegółowe zasady organizacyjne szkolnego systemu opisane są w Regulaminie ITU.

§ 77
W Zespole Szkół działa biblioteka
Biblioteka jest :
a) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
b) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
c) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej
i. Zadaniem biblioteki jest:
a. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
b. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej,
c. prowadzenie działalności informacyjnej,
d. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
e. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
f. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
g. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,
h. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,
i. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
j. organizacja wystaw okolicznościowych.
4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
a. w zakresie pracy pedagogicznej:
- udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki ,
- prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,
- prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,
- udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej (ścieżka między-przedmiotowa),
- udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę z
wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami i
innymi instytucjami pozaszkolnymi;
b. w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
- gromadzenie zbiorów,
- ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- selekcjonowanie zbiorów,
- opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,
- prowadzenie dokumentacji pracy.
5. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły.
6. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć
dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki .
7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.
8. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.
9. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

§ 78
Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy.
1. W szkole działają przedmiotowe zespoły nauczycielskie .
2. Wszystkie zebrania zespołów powinny być protokołowane wraz z końcowymi wnioskami.
3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty
przekazane dyrektorowi Szkoły.

§ 79
Zespoły przedmiotowe
1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:
a.humanistyczny
b.matematyczno-przyrodniczy
c.nauczania zintegrownego
d. wychowania fizycznego

2. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego .
3. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.
4. Zadania zespołu to:
a. ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników,
b. zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy,
konkursy, inscenizacje, wycieczki,
c. ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych oraz opracowanie ich wyników;
d. nadzorowanie przygotowań uczniów do konkursów i olimpiad;
e. udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.
5. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie zespołu odbywa się październiku
Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić podsumowanie pracy w danym roku szkolnym oraz organizację pracy w przyszłym roku szkolnym


§ 80
Wicedyrektor.
1. Po zasięgnięciu opinii Plenarnej Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły powołuje wicedyrektora Szkoły.
2. Zakres obowiązków wicedyrektora opisany został w Zakres obowiązków wicedyrektora.

§ 81
Zakres obowiązków wicedyrektora:
1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad powierzonymi nauczycielami, m. in.:
a. udzielanie instruktażu młodym nauczycielom,
b. hospitowanie lekcji i innych form zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki hospitacji w danym roku szkolnym,
c. kontrola pracowni przedmiotowych,
d. formułowanie zaleceń i kontrola ich realizacji,
e. przedstawianie spostrzeżeń z hospitacji na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
f. gromadzenie informacji o pracy pedagogicznej nauczycieli.
2. Sporządzanie tygodniowego planu lekcji.
3. Planowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
4. Nadzorowanie spraw dotyczących:
a. zaopatrzenia nauczycieli w aktualne programy nauczania,
b. zaopatrzenia Szkoły w pomoce naukowe,
c. prenumeraty czasopism,
d. olimpiad, konkursów i zawodów,
e. współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym i organizowania ubezpieczenia dla uczniów i
nauczycieli Szkoły,
5. Prowadzenie ewidencji nieobecności nauczycieli.
6. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
7. Sprawdzanie wykazów godzin ponadwymiarowych i zajęć dodatkowo płatnych. Sporządzanie wykazów
płatnych zastępstw i ich akceptowanie do wypłaty — współpraca z komórką finansową Szkoły.
8. Nadzorowanie, koordynowanie i analizowanie pracy wychowawczej w Szkole:
a. analiza pracy wychowawców,
b. profilaktyka niedostosowania społecznego i resocjalizacja,
c. wycieczki szkolne i turystyka,
d. nadzór nad działalnością samorządu szkolnego i innych organizacji młodzieżowych,
e. koordynowanie przebiegu imprez szkolnych — apeli, akademii i innych,
f. dokonywanie oceny pracy wychowawczej na zakończenie roku szkolnego.
9. Udostępnianie materiałów do kroniki szkolnej.
10. Ustalanie tematyki zebrań z rodzicami.
11. Sporządzanie harmonogramu sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych.
12. Organizacja rekrutacji do Gimnazjum
13. Egzekwowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę Szkoły, m. in.
nadzorowanie dyżurów międzylekcyjnych.
14. Kontrola dokumentacji szkolnej:
a. dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen,
b. rozliczeń godzin ponadwymiarowych, zajęć dodatkowo płatnych oraz godzin nieprzepracowanych,
c. planów pracy i sprawozdań Samorządu Szkolnego,
d. dokumentacji dotyczącej wycieczek szkolnych,
e. doraźnych zmian planu lekcji z powodu nieobecności nauczycieli.
15. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami.
16. Zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności.
17. Koordynację współpracy międzynarodowej szkoły.


ROZDZIAŁ VII.
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIAZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

§ 82
Członek społeczności szkolnej
1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady
przyjmowania sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

§ 83
Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.

§ 84
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii,
poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

§ 85
Traktowanie członków społeczności szkolnej.
1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia
prywatnego.
3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu
na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nie uczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.

§ 86
Każdy uczeń Zespołu Szkół . ma prawo do:
1. opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych,
2. maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole,
3. indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami,
4. pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
5. zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny,
6. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WSO ,
7. życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej,
8. reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
9. realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy,
10. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach,
11. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,
12. korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły,
13. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową,
14. zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,
15. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych,
16. wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej.
17. do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie.
18. być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.

§ 87
1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
1. lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
2. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§ 88
W ostatnim tygodniu nauki (klasa III gimnazjum) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

§ 89
Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.

§ 90
Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.

§ 91
W szczególności, każdy uczeń Zespołu Szkół ma obowiązek:
1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie,
2. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
3. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach,
4. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy,
5. przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym :
- okazywania szacunku kolegom,
- szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
- przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
-okazywania szacunku dla pracowników szkoły i nauczycieli,
6. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, zachowania porządku i czystości na terenie szkoły,
7. przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu,
8. punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia,
9. usprawiedliwiania nieobecności według określonych zasad,
10. [skreślono]
11. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z
uczestnictwem na zajęciach szkolnych,
12. dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole,
13. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości,
14. dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających.
15. pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych,
16. przestrzegać zasad higieny osobistej.

§ 92
Uczniom nie wolno:
1. przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,
2. wnosić na teren szkoły papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,
3. wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu,
4. wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć,
5. spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych,
6. palić papierosów na terenie szkoły,
7. rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych,
8. używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
9. zapraszać obcych osób do szkoły
10. przychodzić do szkoły z ostrym makijażem, ufarbowanymi włosami.

§ 93
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia szkody.

§ 94
Wszyscy uczniowie Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

§ 95
Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w Zespole Szkół
1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub wicedyrektora szkoły pełniącego dyżur kierowniczy.
4. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.
5. W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są oświadczenia podpisane przez tych uczniów.
6. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do tygodnia po okresie obejmującym dni opuszczonych zajęć edukacyjnych.
7. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
8. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
9. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.
10. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).
11. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
12. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.
13. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
14. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków( do 10 dnia kolejnego miesiąca).
15. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
16. W przypadku opuszczenia przez ucznia 30 % zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.
17. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu , to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
18. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
19. Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy udziela uczniowi pisemnej nagany z włożeniem do akt w przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 40 godzin zajęć dydaktycznych.
20. Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez ucznia bez usprawiedliwienia kolejnych 20 godzin zajęć dydaktycznych (suma 60 godzin) wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców z informacją, że kolejne 20 godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia uruchamiają procedurę przeniesienia do innej szkoły.
21. Dyrektor szkoły samodzielnie lub na wniosek wychowawcy, po opuszczeniu przez ucznia kolejnych 20 godzin bez usprawiedliwienia (suma 80 godzin) rozpoczyna procedurę przeniesienia do innej szkoły
22. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

ROZDZIAŁ VIII.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 96
Postanowienia ogólne.
1.Ocenianiu podlegają :
a. osiągnięcia edukacyjne ucznia ,
b. zachowanie ucznia .
2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
3.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
4.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoły.
5.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
b. udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w
nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.
6.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ,
b. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania , według skali i w formach przyjętych w Szkole,
c. ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali opisanej dalej,
d. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
e. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
f. ustalanie kryteriów oceniania zachowania .
g. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom)informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
7.Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

§ 97
W wewnątrzszkolnym systemie oceniania przyjęte są następujące zasady:
1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.
2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolny system oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

§ 98
Jawność oceny.
1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program
nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.
2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z
realizowanego programu nauczania,
b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
d. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na życzenie. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

Uzasadnienie oceny ucznia na wniosek rodziców:
-nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę na wniosek rodzica
-wniosek rodzica lub prawnego opiekuna maże dotyczyć oceny semestralnej lub końcowo-rocznej
-wniosek składa rodzic w formie pisemnej, podając imię i nazwisko ucznia, klasę, przedmiot z którego chce uzyskać uzasadnienie oceny, wniosek musi być uzasadniony
-pisemny wniosek rodzic kieruje do dyrektora szkoły i składa w sekretariacie szkoły w terminie 3 dni od daty zakończenia rady klasyfikacyjnej
-odpowiedź rodzic otrzymuje w ciągu tygodnia od daty wpłynięcia pisma
-uzasadnienia oceny dokonuje nauczyciel przedmiotu w formie pisemnej w przewidzianym terminie
-w uzasadnieniu nauczyciel podaje wyniki prac kontrolnych, oceny z odpowiedzi ustnych oraz wyniki testów podnoszących ocenę na wniosek ucznia
-uzasadnienie oceny odbiera rodzic-prawny opiekun osobiście w sekretariacie szkoły po upływie tygodnia od daty złożenia wniosku


§ 99
Tryb oceniania i skala ocen.
1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcowo-roczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
- stopień celujący - 6 - cel
- stopień bardzo dobry - 5 - bdb.
- stopień dobry - 4 - db
- stopień dostateczny - 3 - dst
- stopień dopuszczający - 2 - dop
- stopień niedostateczny - 1 - ndst.
2. Dopuszcza się stosowanie znaków „ + „ „ – „ tylko w bieżącym ocenianiu.
3. Dopuszcza się punktowy system oceniania bieżącego pod warunkiem, że ocena śródroczna i końcoworoczna
będzie wyrażona w skali 1-6.
4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.
5. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.
6. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
1) Prace pisemne :
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;
b) klasówka ,test (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2) Praca i aktywność na lekcji
3) Odpowiedź ustna z trzech ostatnich tematów lekcyjnych,
4) Praca projektowa, doświadczenie,
5) Praca domowa,
6) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji ( zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń)
7) Twórcze rozwiązywanie problemów.

§ 100
Ocenianie śródroczne.
A. Ocena bieżąca.
1. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowego systemu oceniania winno być dokonywane systematycznie.
2. Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu,
3. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne.
4. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.
5. W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.
6. Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji ), trwająca do piętnastu minut.
7. Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę : za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania , prace , itp.
B. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
1. Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach jeżyka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela.
2. Pisemne prace klasowe ,testy, obejmują większe partie materiału( np. rozdział ), trwają jedną godzinę lekcyjną i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
3. Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr.
4. Praca klasowa musi być zapowiedziana uczniom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Powinna być zapisana ołówkiem w dzienniku lekcyjnym na dany dzień.
5. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją .
6. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów.
7. Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i pkt 4.
8. W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych np. testów.
9. W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 30 % zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia.
10. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
100% + dodatkowe zadanie - stopień celujący
100% - 90% - stopień bardzo dobry
89% - 75% - stopień dobry
74% - 50% - stopień dostateczny
49% - 35% - stopień dopuszczający
poniżej 35% stopień niedostateczny

§ 101
Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.
1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym systemie
oceniania,
2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności.

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i
inne przyczyny niezależne od woli ucznia).

§ 102
Wymagania edukacyjne.
1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w
przedmiotowych kryteriach oceniania, opracowanych przez nauczycieli , przy czym podczas klasyfikacji końcowo-rocznej:
a. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez
nauczyciela w danej klasie,
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela,
- uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu pow3iatowym , uzyskał tytuł finalisty lub
laureata wojewódzkiej, ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,

b. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez
nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym
przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
c. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
d. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w
danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności
(z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
e. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
- ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki
(z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),
- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności
(z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
f. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności .
2. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom.
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
5. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 4 jest obowiązany być obecny w świetlicy lub bibliotece szkolnej , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.
7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia .
8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
9. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

§ 103
Klasyfikacja śródroczna i końcowo-roczna.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
I semestr - do końca stycznia
II semestr - do końca roku szkolnego
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a końcowo-roczne na koniec II semestru.

4.Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć i zachowania oraz ustalenia jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnych zachowania. Są to oceny opisowe.

5.Na wniosek rodziców( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, oraz po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I-III szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

6.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia.

7.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

8.. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.

9. Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku.

10. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie niedostatecznej podczas indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej.

11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

12.W klasie VI szkoły podstawowej, w miesiącu kwietniu jest przeprowadzany sprawdzian. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym, z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą być ze sprawdzianu zwolnieni na wniosek rodziców, zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

§ 104
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana końcowo-rocznej oceny z zajęć edukacyjnych
1. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny końcowo-rocznej ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. oraz Statutu Zespołu Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum w Działoszynie, nazywanego dalej Statutem Szkoły.
2. Za przewidywana ocenę końcowo-roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły .
3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub jest od niej wyższa.
4. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy Statutu Szkoły.
5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
a. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
b. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
c. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
d. uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
e. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.

6. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemna prośbą w formie podania do wychowawcy klasy w następnym dniu po poinformowaniu uczniów o przewidywanych ocenach końcowo-rocznych.
7. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w punkcie 5a i 5b, wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi przedmiotu.
8. Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5. prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
10. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
11. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
12. Poprawa oceny końcowo-rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
13. Ostateczna ocena końcowo-roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 105
Egzamin klasyfikacyjny.
1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w pkt 1 absencji.
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą .
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna z zastrzeżeniem punktów 7 i 8.
7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
8. Egzamin klasyfikacyjny końcowo-roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.
9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, plastyki, techniki , oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 1, 2, 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 5 przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a. Dyrektor Szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
b. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt 10 lub skład komisji (w przypadku ucznia, o którym mowa w pkt 5), termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 15 oraz § 107
15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego końcowo-rocznego ustalono jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.

§ 106
Egzamin poprawkowy.
1. Każdy uczeń klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum, który w wyniku końcowo-rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Warunkiem koniecznym uzyskania takiej zgody jest przynajmniej dobra ocena z zachowania.
2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice
(prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez dyrekcję Szkoły.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
a. Dyrektor Szkoły albo wicedyrektor– jako przewodniczący komisji,
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji, lub wychowawca kl.
7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym.
8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.
11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 107
12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
13.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji , powtarza klasę.

§ 107
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. W skład komisji wchodzą:
- Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
4. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 108
Ocena zachowania.
1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół .
3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c. dbałość o honor i tradycje szkoły,
d. dbałość o piękno mowy ojczystej,
e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f. dbałość o mienie szkoły
g. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
h. okazywanie szacunku innym osobom.
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z podanymi
skrótami:
a. wzorowe - wz
b. bardzo dobre - bdb
c. dobre - db
d. poprawne - popr
e. nieodpowiednie - ndp
f. naganne - ng
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
7. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
9. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisje, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
10. W skład komisji wchodzą:
a. Dyrektor Szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
b. wychowawca klasy,
c. wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d. pedagog,
e. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

11. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.
12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia , któremu w Szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
14. Uczniowi , któremu w Szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy Szkoły.

§ 109

Tryb ustalania oceny zachowania dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum w zespole Szkół w Działoszynie

Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 150 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku roku szkolnego, jest on równoznaczny ocenie dobrej z zachowania.
Skala ocen :
Wzorowe-250 punktów
Bardzo dobre -200 punktów
Dobre-150 punktów
Poprwne-100 punktów
Nieodpowiednie-60 punktów
Naganne-40 punktów

Punkty na plus:
1.Udział w olimpiadzie, konkursie przedmiotowym i artystycznym, zawodach szkolnych
Etap szkolny-10 p
Etap gminny-15 p
Etap powiatowy -20 p
Etap wojewódzki-25 p
2.Za zajęcie w olimpiadzie, konkursie przedmiotowym i artystycznym, zawodach na szczeblu szkolnym
1 miejsca -15 p
2 miejsca-10 p
3 miejsca -5 p
3. Za zajęcie na olimpiadzie, w konkursie przedmiotowym i artystycznym, zawodach na szczeblu międzyszkolnym
1 miejsce -20 p
2 miejsce-15 p
3 miejsce-10 p
pozostałe-5 p
4. Czynne pełnienie funkcji w szkole( raz na semestr): 10 p
5. Czynne pełnienie funkcji w klasie( raz na semestr)-10 p
6. Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej ( każdorazowo)-5 p
7. Czynny udział w imprezie szkolnej ( każdorazowo)-15 p
8. Praca na rzecz szkoły, klasy nie wynikająca z obowiązków ucznia ( np. wykonanie pomocy naukowych każdorazowo)-5 p
9.Pomoc kolegom w nauce ( raz na semestr)-5 p
10.Punktualność, brak spóźnień i wagarów ( raz na semestr)-15 p
11. Kultura osobista ( raz na semestr w tym kultura słowa , wzorowe zachowanie na lekcjach, szacunek dla osób starszych i kolegów )-20 p

Punkty na minus:
1.Przeszkadzanie na lekcjach i w świetlicy( każdorazowo)-5 p
2.Niewykonywanie poleceń nauczyciela, pracowników szkoły (każdorazowo)-5 p
3.Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły( każdorazowo)-10 p
4.Ubliżanie koledze( każdorazowo) -10 p
5.Zaczepki fizyczne (każdorazowo)-5 p
6.Bójka (każdorazowo)-10 p
7.Wulgarne słownictwo( każdorazowo)-10 p
8.Niszczenie wyposażenia szkoły (każdorazowo)-10 p
9.Niszczenie własności innych uczniów( każdorazowo)-10 p
10.Wyłudzanie pieniędzy(każdorazowo)-50 p
11.Kradzież na terenie szkoły (każdorazowo)-50 p
12.Palenie papierosów na terenie szkoły ( raz w miesiącu)-30 p
13. Picie alkoholu na terenie szkoły( każdorazowo)-50 p
14.Rozprowadzanie narkotyków na terenie szkoły( każdorazowo)-60 p
15.Zażywanie narkotyków na terenie szkoły( każdorazowo) -60 p
16.Namawianie do zażywania narkotyków ( każdorazowo)-60 p
17. Spóźnianie się na lekcje( raz w miesiącu):
Godziny 5-9 -5p
10-19 -10p
20-29 -15p
30-39 -20p
40 i więcej-25p
18.Wagary (raz w miesiącu):
Godziny 1-5 -10p
6-10 -15p
11-15 -20p
16-20 -25p
21-25 -30p
26-30 -35p
31-35 -40p
36-40 -45p
41-45 -50p itd.
19.Znęcanie się nad innymi ( spłuczki , kocenie) każdorazowo –30p


Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą klasyfikacyjną.
Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np. zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.


§ 110
Promowanie i ukończenie Szkoły.

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne końcowo-roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę..
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Uczeń kończy Szkołę Podstawową
a. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu w klasie VI
5. Uczeń kończy Gimnazjum
a. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie programowo najwyższej oraz, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminów gimnazjalnych w klasie III.
Warunkiem ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu. Egzamin obejmuje w części pierwszej-wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, w części drugiej- wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, w części trzeciej-wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
Egzamin odbywa się w miesiącu kwietniu w terminie ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjna. Każda część egzaminu odbywa się innego dnia i trwa 120 minut. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu powtarza klasę III
6. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania.
.
7.Uczeń otrzymuje ocenę celującą z danego przedmiotu jeżeli jest laureatem konkursu, olimpiady na szczeblu co najmniej wojewódzkim, nawet wtedy, jeśli ta informacja dotarła do szkoły po radzie klasyfikacyjnej.
8. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych przez kuratora oświaty.

§ 111
Świadectwa szkolne
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji końcowo-rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
2. Absolwentowi szkoły wpisuje się na świadectwie szczególne osiągnięcia, do których zalicza się:
a. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej;
b. osiągnięcia w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym;
c. osiągnięcia artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym;
d. przewodniczenie Samorządowi Uczniowskiemu;
e. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;
f. udział w konkursach i turniejach organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
g. uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.


ROZDZIAŁ IX.
SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA

§ 112
Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna zatwierdza szczegółowe Plany Pracy
Wychowawczej dla każdej klasy na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego.

§ 113
Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

§ 114
Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców zawarta w Misji Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 115
Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
a. pracy nad sobą;
b. bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
c. bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak : odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość , dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja.
d. rozwoju samorządności;
e. dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;
f. budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
g. tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i
respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

§ 116
Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy
będące kanonem zachowań ucznia.
Uczeń:
1. zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły,
2. szanuje oraz akceptuje siebie i innych,
3. umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie,
4. zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem,
5. posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów,
6. jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,
7. zna, rozumie i realizuje w życiu:
a. zasady kultury bycia;
b. zasady skutecznego komunikowania się;
c. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy;
d. akceptowany społecznie system wartości
8. Chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń.
9. Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych.
10. Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

§ 117
W oparciu o program wychowawczy Szkoły wychowawcy klas opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
1. Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości.
2. Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby, wyboru przyszłego zawodu (preorientacja zawodowa).
3. Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem.
4. Pomoc w tworzeniu systemu wartości.
5. Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
a. adaptacja;
b. integracja;
c. przydział ról w klasie;
d. określenie praw i obowiązków w klasie, szkole.
6. Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
a. wspólne uroczystości klasowe, szkolne, sportowe;
b. edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna;
c. kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców
uczniów
d. wspólne narady wychowawcze.
e. tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy;
f. aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska
g. szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;
7. Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
8. Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych u sąsiadów po niemieckiej i czeskiej stronie.
9.Współpraca z zaprzyjaźnionymi niemieckimi i czeskimi szkołami, nawiązywanie przyjaźni z rówieśnikami zza granicy, poznawanie języka sąsiadów, ich obyczajów i tradycji narodowych.
10.Uczestniczenie w cyklicznych imprezach międzynarodowych na terenie szkoły oraz wyjazdy do sąsiadów zza granicy.


§ 118
Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny obejmuje wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do ukończenia 18 roku życia.
Procedury postępowania w przypadku nie spełniania obowiązku szkolnego.
1.Nauczyciel prowadzi systematycznie frekwencję uczniów i odnotowuje każdą nieobecność ucznia.
2.Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka w ciągu 1 tygodnia po powrocie dziecka do szkoły w formie pisemnej.
3.Jeśli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, wychowawca powiadamia o nieobecnościach rodziców (prawnych opiekunów)-telefonicznie lub listownie. Rodzice proszeni są o stawiennictwo w szkole i wyjaśnienia
4.Jeśli rodzic uchyla się od kontaktu z wychowawcą, wychowawca zgłasza ten fakt pedagogowi szkolnemu.
5.Pedagog sprawdza przyczyny nieobecności ucznia w szkole przez wywiad w domu rodzinnym, lub wywiad przeprowadzony przez pracowników straży miejskiej.
6.Pedago szkolny wraz z wychowawcą podejmują działania zaradcze w celu regularnego realizowani obowiązku przez ucznia.
7.Jeśli te działania nie pomagają dyrektor szkoły wysyła do rodziców pisemne upomnienie i ostrzega ,że dalszym działaniem będzie skierowanie wniosku o wszczęcie działania egzekucyjnego.
8.W przypadku dalszych zaniedbań zostaje wszczęte działanie egzekucyjne-grzywna nałożona na rodziców (art.121 ustawy o stepowaniu egzekucyjnym administracyjnym- Dz. U z 1996r Nr 146 , poz. 680).
9.Kolejnym krokiem jest pisemne poinformowanie Sadu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylanie się ucznia od obowiązku szkolnego
10.Sąd Rejonowy stosuje odpowiedni środek wychowawczy zapobiegając tym demoralizacji ucznia.ROZDZIAŁ X.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 119
Zadania nauczycieli
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
a. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych;
b. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów,
c. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z
uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji
zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny,
d. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolny Systemie Oceniania,
e. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych.
f. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą,
g. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym,
h. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów,
i. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE lub inne instytucje w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN
j. aktywny udział w Życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez
Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej,
k. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną,
natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.P.
l. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie
właściwych planów wynikowych, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów,
m. kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia.
n. przestrzeganie tajemnicy służbowej..
o. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze,
p. dokonanie właściwego wyboru podręczników i programu nauczania oraz zapoznanie z nimi uczniów i rodziców,
r. aktywne uczestniczenie we współpracy międzynarodowej szkoły z zaprzyjaźnionymi niemieckimi i czeskimi szkołami , oraz niemieckim przedszkolem w celu przełamywania barier kulturowych i językowych jakie dzielą naród polski i niemiecki.

§ 120
Zadania wychowawców klas
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do
życia w rodzinie i społeczeństwie,
b. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy
uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
a. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań,
b. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania:
c. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
z rówieśnikami,
d. wnikanie w fizyczną i psychiczną stronę życia wychowanka, w pracę ucznia nad samodoskonaleniem,
e. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych
spowodowanych trudnościami w nauce,
f. organizowanie życia codziennego wychowanków, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z
nauczycielami i wychowawcą,
g. realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy,
h. czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu,
i. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu
ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce,
j. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
k. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na
niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy,
l. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału,
m. wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami : życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich
n. podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach,
o. nawiązywanie z wychowankami bliskich, bezpośrednich kontaktów, okazywanie im życzliwości i zaufania (czemu służą zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, biwaki rajdy, obozy wakacyjne, zimowiska),
p. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów,
q. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich
osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi,
opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru,
r. wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobista i psychiczna, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą,
s. współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,
organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów,
t. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,
występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.
3. Wychowawca ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
a. prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen,
b. sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy,
c. nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego,
d. wypisuje świadectwa szkolne,
e. wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 121
Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów:
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie , zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu bhp i p/poż.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez wicedyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do :
a. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,
b. aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne , zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie , siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi , jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami , które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru.
c. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach , obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych ,
d. dbania , by uczniowie nie śmiecili, brudzili , dewastowali ściany, ławki i inne urządzenia szkolne oraz by nie niszczyli roślin,
e. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych ,
f. egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw,
g. nie dopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych.
h. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku,
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie wicedyrektora.
5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej .
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece , jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
7. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć w pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności .
8. Nie rozpoczynanie zajęć , jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach , w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
9. Nauczyciel zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
10. Obowiązki nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego:
Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
11. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych obowiązującej w Szkole.
12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
b) Podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki.
c) W razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia dozwala , należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego . Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora Szkoły.
d) Nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu.
e) Po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi , by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów.
f) Uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo.
g) Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej , zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury.
h) Nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :
a) Zasadami postępowania w razie zauważenia ognia ,
b) Sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia ,
c) Z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,
d) Zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia .


§ 122
Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na pisemny wniosek wszystkich rodziców danej klasy złożony przez Oddziałową Radę Rodziców.

§ 123
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może tworzyć inne stanowiska pracy i stanowiska kierownicze. Po utworzeniu stanowiska pracy Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do opracowania zakresu
zadań i kompetencji osób zajmujących te stanowiska.

§ 124
W Zespole Szkół funkcjonuje Regulamin Pracy ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z zakładową organizacja związkową.

ROZDZIAŁ XI.
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 125
Zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum.
Do gimnazjum są przyjmowani uczniowie z obwodu szkolnego obejmującego wsie: Działoszyn, Posada, Bratków, Krzewina, Lutogniewie, Wyszków, Wolanów. Do 10 kwietnia danego roku szkolnego rodzice uczniów kończących szkołę podstawowa składają w sekretariacie Zespołu Szkół karty zapisu ucznia do gimnazjum.
Spoza obwodu szkolnego przyjmowani są do gimnazjum uczniowie, których rodzice są nauczycielami w Zespole Szkół.
W wyjątkowych wypadkach ze względu na sytuację rodzinną ucznia Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia spoza obwodu szkoły.

§ 126
Wycieczki dla uczniów szkoły
W celu realizacji podstaw programowych szkoła wraz z Radą Rodziców organizuje dla uczniów wycieczki szkolne.
Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z Regulaminem Wycieczek Szkolnych.
Każdy wychowawca opracowuje na początku roku szkolnego plan wycieczek dla danej klasy.
Na tej podstawie tworzony jest szkolny harmonogram wycieczek w Zespole Szkół w Działoszynie
Wycieczki mogą odbywać się na terenie miejscowości w której znajduje się szkoła- są to wycieczki przedmiotowe oraz integracyjno-wychowawcze.
Wycieczki mogą być wyjazdowe: do kina, do teatru, turystyczno-krajoznawcze oraz poznawcze np. do Kopalni Węgla Brunatnego „Turów”.
Każda wycieczka ma ściśle określony cel, zgodny z podstawami programowymi dla danej klasy lub szkoły.
Wycieczki wyjazdowe są finansowane przez rodziców uczniów. Rada Rodziców gromadzi również fundusze w celu organizacji wycieczek szkolnych. Rodzice wraz z nauczycielami-wychowawcami uczestniczą w wycieczkach szkolnych sprawując pomocniczą funkcję opiekuńczą.

§ 127
Nagradzanie uczniów.
Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1. Najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
2. Szczególnie wyróżniające się zachowanie.
3. Wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych.
4. Nienaganną frekwencję.
5. Wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły.§ 128
Rodzaje nagród:
1. Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy.
2. Pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy.
3. Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły.
4. Dyplom uznania.
5. List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.
6. Nagroda rzeczowa (np. książka).

§ 129
W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
1. Nieprzestrzeganie zapisów statutu,
2. Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach,
3. Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających.
4. Palenie papierosów na terenie szkoły
5. Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia.
6. Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.

§ 130
Rodzaje kar:
1. Upomnienie wychowawcy klasy.
2. Upomnienie dyrektora Szkoły.
3. Nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców.
4. Nie typowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy.
5. Nie typowanie ucznia do reprezentowania Szkoły do momentu zniesienia kary przez dyrektora na
wniosek wychowawcy.
6. Przeniesienie do równoległej klasy.
7. Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych.
8. Przeniesienie do innej szkoły.

§ 131
Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.
§ 132

1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedna karę.
2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

§ 133
1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 130 pkt 1:
a) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;
b) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 130 pkt 2–7:
a) wysłuchania dokonuje dyrektor Szkoły;
b) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy.
c) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: Dyrektor Szkoły, uczeń oraz
wychowawca.

§ 134
1. O zastosowanej karze dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie ucznia, jeśli jest pełnoletni, w pozostałych przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kary wymienionej w § 129 pkt 3 i 6 dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje podczas spotkania na terenie szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora.(Ust. 2 nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje).
3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.
4. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania.

§ 135
1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
1. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
2. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
3. Odwołanie wnosi się do Rzecznika Praw Ucznia. ( wychowawcy)
4. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie wychowawca, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin do wniesienia odwołania.
5. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 136

1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.
2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego
3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się przewinienia określonego w § 129

§ 137
Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po roku nienagannego zachowania. .

§ 138
Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów ucznia pełnoletniego i karnego przeniesienia do innej szkoły.

Skreślenie z listy uczniów ucznia pełnoletniego
-uczeń, który ukończył 18 lat może przed rozpoczęciem roku szkolnego wystąpić do Dyrektora Szkoły z podaniem-prośbą o zgodę na kontynuację nauki do ukończenia gimnazjum. Po uzyskaniu tej zgody może kontynuować naukę.
-uczeń , który ukończył 18 lat i pomimo zgody Dyrektora Szkoły nie uczęszcza do szkoły, decyzją Dyrektora Szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego będzie skreślony z listy uczniów,
-uczeń 18 letni, który nie wystąpił do Dyrektora Szkoły z podaniem-prośbą o zgodę na kontynuację nauki, decyzją Dyrektora Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej będzie skreślony z listy uczniów.
Procedura wydawania decyzji o skreślenie z listy uczniów
-pisemne zawiadomienie Dyrektora Szkoły przez wychowawcę o nieuczęszczaniu ucznia pełnoletniego do szkoły;
-wystąpienie Dyrektora Szkoły o opinię w tej sprawie do Samorządu Uczniowskiego;
-wniosek Dyrektora Szkoły do Rady Pedagogicznej o podjęcie stosownej uchwały;
-uchwała Rady Pedagogicznej o skreśleniu tego ucznia z listy uczniów szkoły;
-wydanie pisemnej decyzji przez Dyrektora Szkoły z uzasadnieniem;
-powiadomienie o decyzji ucznia i jego rodziców ze wskazaniem terminu odwołania(14 dni od doręczenia decyzji) i organu odwoławczego-Kuratorium Oświaty
Karne przeniesienie ucznia do innej szkoły
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół może skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.
Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły :
a. świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;
b. rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
c. świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
d. dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
e. kradzież;
f. wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
g. wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
h. czyny nieobyczajne;
i. stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
j. notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków
dyscyplinujących.
k. zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
l. fałszowanie dokumentów szkolnych;
m. popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze szkoły czy też wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.
Przeniesienie do innej szkoły może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków:
a. powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;
b. udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły;
c. karnym przeniesieniu do innej klasy (opcjonalnie).
Procedura postępowania przy karnym przeniesieniu ucznia do innej szkoły:

1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;
2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej .
3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do
Samorządu Uczniowskiego.
4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako
członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą
danej sprawy.
6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 5 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
8. W przypadku niepełnoletniego ucznia Dyrektor Szkoły kieruje sprawę do Kuratora Oświaty.
9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun.
10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w
decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a


ROZDZIAŁ XII
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁY, ŚWIETLICA SZKOLNA, STOŁÓWKA SZKOLNA

§ 139
Organizacja świetlicy szkolnej

1. Dla uczniów, którzy musza dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd szkoła zorganizowała świetlicę szkolną.

2 .Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności szkoły.

3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, grupa wychowawcza w świetlicy nie może liczyć więcej niż 25 uczniów.
4.Uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej przed zajęciami od godziny 7.30 oraz po ich zakończeniu do godziny odjazdu autobusu rozwożącego uczniów do domów.
5.Opiekę uczniom zapewnia wychowawca świetlicy, który prowadzi z uczniami zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

6.Wychowaca świetlicy prowadzi dokumentację pracy świetlicy- dzienniki zajęć w świetlicy.

7. Podczas prowadzonych zajęć w świetlicy uwzględnia się:
-pomoc uczniom w nauce i odrabianiu zadań domowych;
-organizuje zabawy i gry ruchowe;
-ujawnia i rozwija zainteresowania uczniów;
-wykonuje z uczniami dekoracje szkoły,
-organizuje konkursy plastyczne, wystawia najładniejsze prace;
-czyta dzieciom oraz dopinguje do czytania uczniów;
-przeprowadza zajęcia i pogadanki na różne tematy zgodnie z planem pracy na dany rok szkolny
-po zakończeniu zajęć świetlicowych odprowadza najmłodszych uczniów do autobusu szkolnego.

§ 140
Dowożenie uczniów do szkoły

1. Zespół Szkół w Działoszynie jest szkołą zbiorczą , do której uczęszczają uczniowie ze wsi oddalonych od szkoły powyżej czterech kilometrów, dlatego zadaniem własnym Organu Prowadzącego szkołę jest zapewnienie uczniom dowozu do szkoły.
2. Uczniów dowożą autobusy PKS wynajęte w tym celu przez Organ Prowadzący szkołę.
3.W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom dowożonym ,opiekę nad nimi sprawują cztery opiekunki zatrudniane przez szkołę, po dwie przypadające na każdy autobus. Odpowiadają one za bezpieczeństwo dowożonych uczniów.
4.Dowóz uczniów odbywa się w godzinach rannych dwoma autobusami, które z dwóch stron szkoły zwożą uczniów do szkoły.
5.Odwóz odbywa się w dwóch turach:
-dla klas młodszych szkoły podstawowej i oddziału zerowego po piątej lekcji;
-dla klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum po siódmej lekcji.
6. Uczniowie pozamiejscowi po zakończeniu lekcji czekają na rozwóz do domów w świetlicy szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy
§141
Stołówka szkolna
1.W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła zorganizowała stołówkę szkolną
2.Korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3.Zasady korzystania ze stołówki, w tym odpłatność za wydawane posiłki-obiady są ustalone przez organ prowadzący szkołę w odrębnych przepisach.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5.Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za posiłek, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.


ROZDZIAŁ XIII
PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KOŃCOWE

§ 142
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisani

§ 143
Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami i prowadzi rejestr pieczęci

§ 144
Ceremoniał szkolny
1.Zespół Szkół ma własny hymn, sztandar ,patrona szkoły podstawowej i logo.
2.Szkoła w każdym roku szkolnym obchodzi uroczystości szkolne:
-Inauguracja roku szkolnego
-Pasowanie na ucznia szkoły podstawowej
-Dzień Edukacji Narodowej
-Święto Niepodległości
-Wigilia Świąt Bożego Narodzenia i Jasełka
-Dzień Babci i Dziadka
-Międzynarodowe Powitanie Wiosny
-Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewające nutki”
-Dzień Matki
-Dzień Dziecka razem z Dniem Sportu
-Pożegnanie absolwentów szkoły
-Uroczyste zakończenie roku szkolnego ”Najlepsi z najlepszych”.

§ 145
Tryb wprowadzania zmian i nowelizacji statutu.
1. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane w formie aneksu-nowelizacji na wniosek:
a. organów Szkoły,
b. organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.
2. Tryb wprowadzania zmian do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
3. O zmianach w statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organa Szkoły, Organ Prowadzący i Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny.
4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.


Uchwałą Rady Pedagogicznej nr3/2007/2008 z dnia 8 października 2007 r. -przyjęto do stosowania.
 

 

 

Nazwa dokumentu: Statut szkoły
Podmiot udostępniający: ZSPiG w Działoszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Irena Michalik
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Michalik
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Drewniacka
Data wytworzenia informacji: 2007-11-24 18:05:13
Data udostępnienia informacji: 2007-11-24 18:05:13
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-15 11:56:15

Wersja do wydruku...

corner   corner