logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
BOGATYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W BOGATYNI
 
§1
Bogatyński Ośrodek Kultury działa na podstawie:
- ustawy z dnia 25 października 1991 roku. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 123, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364),
- Statutu Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
- innych przepisów dotyczących instytucji upowszechniania kultury.
 
§2
Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, zakres działania komórek organizacyjnych oraz sposób ich współdziałania.
 
§3
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
 
1. Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje i wydaje polecenia samodzielnie oraz ponosi odpowiedzialność.
3. Dyrektor zarządza i kieruje Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury przy pomocy:
- Głównego Księgowego,
- Kierownika Domu Kultury w Zatoniu,
- Pracowników merytorycznych działalności kulturalnej.
4. Głównego Księgowego, kierownika Domu Kultury w Zatoniu oraz pracowników powołuje i odwołuje Dyrektor z własnej inicjatywy.
5. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności ustalają dla pracowników ich bezpośredni przełożeni. Jeżeli z zakresu obowiązków wynika odpowiedzialność materialna za powierzony majątek, zmiana osoby powinna być poprzedzona spisem zdawczo-odbiorczym.
6. W celu określenia komórek i jednostek organizacyjnych DyrektorBogatyńskiego Ośrodka Kultury wprowadza schemat organizacyjny swoim zarządzeniem, w którym określa nazwy, symbole, ilość etatów i podległości służbowe komórek organizacyjnych oraz ich pracowników.
7. Schemat organizacyjny musi wynikać z regulaminu organizacyjnego i zapewniać sprawne zarządzanie Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury.
8. Kierownicy komórek organizacyjnych mogą wnioskować pisemnie i po uzyskaniu zgody bezpośredniego zwierzchnika wyznaczyć osoby o odpowiednich kwalifikacjach do samodzielnego prowadzenia korespondencji w określonych sprawach i zastępowania kierownika w tych sprawach w czasie jego nieobecności.
9. Kierownicy komórek mają obowiązek ściśle współpracować z kierownikami innych komórek.
10. Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury wydaje akty normatywne (zarządzenia, regulaminy, decyzje, instrukcje i inne), stosownie do okoliczności.
11. Do wykonania czynności prawnych w imieniu Bogatyńskiego Ośrodka Kultury uprawniony jest Dyrektor oraz Główny Księgowy, kierownik Domu Kultury w Zatoniu oraz pełnomocnicy w granicach umocowania.
12. Do podpisywania dokumentów bankowych (czeki, zlecenia, przelewy) upoważnione są osoby, które zostały formalnie zgłoszone i zarejestrowane na karcie wzorów podpisów.
13. Podpisywanie dokumentów obrotu materiałowego regulują odrębne przepisy oraz ustalenia wewnętrzne Głównego Księgowego.
14. Polecenia wyjazdu służbowego podpisuje Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury lub osoba przez niego upoważniona.
15. Zaświadczenia wydawane pracownikom podpisują:
- w sprawach dotyczących stosunku pracy - Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury lub pracownik prowadzący sprawy pracownicze posiadający upoważnienie Dyrektora,
- w sprawach księgowo-finansowo-płacowych Główny Księgowy lub osoba przez niego upoważniona,
- sprawozdania statystyczne - Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury lub osoba upoważniona.
 
§4
Zasady działania oraz zadania kierownictwa Bogatyńskiego Ośrodka Kultury:
1. Kierownictwo Bogatyńskiego Ośrodka Kultury tworzy Dyrektor i Główny Księgowy.
2. Praca wyżej wymienionych obejmuje swym zakresem cały Bogatyński Ośrodek Kultury.
3. Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury zastępuje w czasie jego nieobecności Główny Księgowy lub osoba upoważniona przez Dyrektora.
4. Podstawowymi zadaniami kierownictwa Bogatyńskiego Ośrodka Kultury jest:
- wyznaczenie zadań poszczególnym komórkom organizacyjnym, nadzór i kontrola przebiegu wykonywanych zadań,
- opracowywanie planów i sprawozdawczość Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
- instruktaż podległego personelu stosownie do kompetencji,
- analiza działalności Bogatyńskiego Ośrodka Kultury pod względem efektywności ekonomicznej oraz realizacji zadań,
- podejmowanie inicjatyw merytoryczno-organizacyjnych zmierzających do zwiększania efektywności działalności Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, występowanie w imieniu Bogatyńskiego Ośrodka Kultury na zewnątrz.
5. W sprawach przyjmowania osób do pracy, przenoszenia pracowników do innych działów, zaszeregowania i przeszeregowania pracowników, pracowników także rozwiązywania umów o pracę decyzję podejmuje w oparciu o obowiązujący stan prawny Dyrektor samodzielnie lub na wniosek kierowników komórek organizacyjnych.
6. Nagrody i kary regulaminowe udzielane są przez Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury na wniosek bezpośrednich przełożonych pracowników lub z własnej inicjatywy.
 
§5
W celu realizacji zadań statutowych w Bogatyńskim Ośrodku Kultury, tworzy się następujące stanowiska pracy:
a) pracownicy merytoryczni:
- dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
- kierownik Domu Kultury w Zatoniu,
- starszy instruktor ds. plastyki,
- starszy instruktor ds. teatru,
- instruktor ds. muzyki,
- starszy instruktor ds. fotografii
- instruktor ds. programowych i integracji
- plastyk,
- instruktor ds. organizacji imprez,
- kinooperator,
- młodszy instruktor
b) pracownicy administracji i obsługi:
- główny księgowy,
- specjalista księgowy,
- starszy księgowy,
- specjalista kadrowo-płacowy,
- sekretarka,
- sprzątaczki,
- dozorca,
- pracownik gospodarczy,
- palacz,
- elektryk,
- bileter.
 
§6
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
1. Dyrektor:
a) odpowiada za całość działalności programowo-organizacyjnej i administracyjno-finansowej prowadzonej instytucji kultury,
b) opracowuje kalendarz imprez kulturalnych,
c) organizuje imprezy Bogatyńskiego Ośrodka Kultury oraz imprezy zlecone przez inne jednostki,
d) współpracuje z urzędem, zakładami pracy, organizacjami społecznymi oraz instytucjami w sprawach rozwoju kultury na terenie miasta i gminy Bogatynia,
e) opracowuje pełną dokumentację dotyczącą organizowanych imprez, takie jak regulaminy, odpowiedzialność preliminarze wydatków,
f) dba o prawidłową reklamę imprez organizowanych przez Bogatyński Ośrodek Kultury,
g) nadzoruje działalność wszystkich sekcji działających i skupionych przy Bogatyńskim Ośrodku Kultury,
h) ponosi odpowiedzialność za politykę kadrową,
i) reprezentuje instytucję kultury na zewnątrz,
j) nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych,
k) ponosi odpowiedzialność za swoje czynności przed Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia.
2. Główny Księgowy:
a) sprawuje pieczę nad obszarem rachunkowości i księgowości finansowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) organizuje i doskonali system wewnętrznej kontroli informacji ekonomicznej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
c) prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi zasadami,
d) kontroluje i nadzoruje prace inwentaryzacyjne składników majątkowych i zobowiązań oraz końcowe jej rozliczenie,
e) analizuje gospodarkę finansową Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
f) dokonuje kontroli wewnętrznej operacji gospodarczych,
g) sporządza sprawozdania statystyczne,
h) opracowuje bilans i sprawozdania finansowe,
i) wnioskuje odnośnie celowości wprowadzania nowych wzorów druków, dokumentacji księgowej oraz elektronicznego przetwarzania danych,
j) informuje Dyrektora Bogatyńskiego Ośrodka Kultury o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach, a w szczególności mogących mieć wpływ na efekty ekonomiczno-finansowe,
k) organizuje i nadzoruje prace podległych działów w sposób zapewniający pełną realizację zadań,
l) kieruje pracą zespołu rachunkowości.
3. Instruktorzy:
realizują wszystkie prace określone zakresem czynności oraz rocznym planem pracy, a także
te, które zostały zlecone przez Dyrektora i będące w zgodzie z regulaminem pracy:
a. kierownik Domu Kultury w Zatoniu:
odpowiada za całość działalności placówki,
opracowuje plan pracy placówki, zawierający całość działalności sekcji artystycznych, realizację imprez kulturalno-oświatowych , koncertów, spektakli, festynów itp.,
pomaga w organizacji warsztatu pracy poszczególnych sekcji zainteresowań, działających w placówce;
b. starszy instruktor ds. teatru:
upowszechnia dorobek tej dziedziny sztuki poprzez organizację spektakli teatralnych, pantomimy, teatrów ulicznych,
prowadzi zajęcia z młodzieżą i dziećmi w zakresie realizacji przedstawień teatralnych oraz przygotowywania ich do udziału w przeglądach zespołów teatralnych , konkursach krasomówczych i recytatorskich,
organizuje przeglądy szkolnych zespołów teatralnych, kabaretów, eliminacji do konkursów recytatorskich;
c. starszy instruktor ds. plastyki:
upowszechnia wiedzę o sztuce poprzez organizację różnego typu wystaw, wernisaży, konkursów plastycznych, plenerów itp.
współdziała z instytucjami, zajmującymi się upowszechnianiem dorobku artystów plastyków,
współpracuje z profesjonalistami i amatorami, tworzącymi na terenie miasta i gminy w celu realizacji wystaw i udziału w przeglądach ich twórczości,
prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą skupioną w sekcji plastycznej;
d. starszy instruktor ds. fotografii:
upowszechnia fotografię artystyczną poprzez realizację różnego typu wystaw fotograficznych,
organizuje przeglądy fotograficzne,
prowadzi zajęcia w sekcji fotograficznej,
organizuje plenery fotograficzne z udziałem członków sekcji fotograficznych w różnych instytucjach i szkołach;
e. starszy instruktor ds. programowych i integracji:
animuje życie twórcze osób niepełnosprawnych,
twórcza aktywizacja dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
synchronizuje działalność podległych sekcji artystycznych,
współpracuje z organizacjami społecznymi,
realizuje zadania wynikające ze współpracy z placówkami oświatowymi oraz wychowawczymi i opiekuńczymi,
 nadzór pedagogiczny nad praktykami studenckimi,
prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą o charakterze warsztatowym,
organizacja i prowadzenie działań w ramach czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w pracowni gipsu i papieru,
planowanie i realizacja stanowisk dla dzieci i młodzieży podczas masowych (plenerowych) imprez,
koordynowanie zadań wynikających ze współpracy przygranicznej;
f. instruktor ds. muzyki:
sprawuje opiekę nad pracownią muzyczną i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie,
dba o prawidłowy stan techniczny sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego,
organizuje koncerty muzyczne grup amatorskich i profesjonalnych,
nagłaśnia imprezy organizowane przez BOK;
g. kinooperator:
zajmuje się emisją zakupionych od dystrybutorów filmów fabularnych i animowanych zgodnie z ustalonym repertuarem;
h. plastyk:
przygotowuje afisze i banery imprez organizowanych przez BOK;
i. instruktor ds. organizacji imprez:
organizuje różnego typu imprezy artystyczne,
dba o różnorodność propozycji kulturalnych,
synchronizuje działalność wszystkich sekcji artystycznych, działających w Bogatyńskim Ośrodku Kultury,
prowadzi dokumentacje z realizacji wszelkiego typu koncertów, festynów, przeglądów i festiwali.
4. Pracownicy administracji i obsługi:
a) specjalista księgowy
kontroluje całość spraw związanych z ewidencją finansowo-księgową instytucji,
rejestruje dokumenty finansowo-księgowe,
ewidencjonuje operacje gospodarcze poprzez księgowanie dowodów księgowych,
sprawuje zgodnie z upoważnieniem kontrolę formalno-rachunkową dokumentów księgowych;
b) starszy księgowy
dokonują kontroli formalno-rachunkowej dokumentów operacji gospodarczych,
prowadzą dokumentację kasową, druków ścisłego zarachowania, biletów,
prowadzą rejestry operacji gospodarczych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i obowiązującymi przepisami,
prowadzą dokumentację i ewidencję składników majątkowych Bogatyńskiego Ośrodka Kultury,
organizują i przeprowadzają przetargi zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
realizują zapotrzebowania poszczególnych komórek organizacyjnych i sekcji zgodnie z przyjętym planem wydatków;
c) specjalista kadrowo-płacowy
prowadzi sprawy kadrowo-płacowe pracowników Bogatyńskiego Ośrodka Kultury ściśle współpracując z Dyrektorem i Głównym Księgowym,
prowadzi akta osobowe pracowników zgodnie z przepisami prawa,
prowadzi dokumentację Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i realizuje decyzje komisji socjalnych i Dyrektora w tym zakresie;
d) bileter
prowadzi sprzedaż biletów na seanse kinowe,
prowadzi ewidencję sprzedaży biletów wg tytułów filmowych,
prowadzi ewidencję biletów pobranych i sprzedanych;
e) pozostali pracownicy administracji i obsługi
sumiennie wykonują zadania wynikające z zakresu czynności na swoim stanowisku pracy,
rzetelnie realizują polecenia wydawane przez przełożonych,
przestrzegają obowiązującego w Bogatyńskim Ośrodku Kultury regulaminu pracy i ustalonego porządku i czasu pracy,
przestrzegają przepisów oraz zasad bezpieczeństwa, higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.
 
§7
Główny Księgowy oraz kierownik Domu Kultury w Zatoniu działają w granicach pełnomocnictw udzielonych im przez Dyrektora, ponoszą prawną i służbową odpowiedzialność za realizację powierzonych im zadań. Wszystkie komórki organizacyjne BOK oraz pracownicy wykonują prace planistyczne, sprawozdawcze oraz działają zgodnie z zakresem ich obowiązków oraz kompetencji.
 
 
TRYB PRACY BOGATYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 
§8
1. Bogatyński Ośrodek Kultury otwarty jest w godzinach od 8.00 do 21.00. Czas pracy poszczególnych pracowników i godziny działania sekcji ustala Dyrektor.
2. Fakt spóźnienia pracownika do pracy wymaga osobistego wyjaśnienia przyczyny spóźnienia bezpośredniemu przełożonemu.
3. Załatwiania w godzinach pracy spraw innych niż służbowe dopuszczalne jest wyłącznie w granicach i na zasadach określonych w kodeksie pracy i przepisach szczególnych.
 
§9
Pracownik, który w godzinach służbowych przebywa poza stanowiskiem pracy zobowiązany jest poinformować współpracownika o miejscu swego pobytu i czasie powrotu. W przypadku, gdy jest w danym pomieszczeniu sam, obowiązany jest zamieścić na drzwiach pokoju informację, kto go zastępuje.
 
§10
Wyjazdy pracowników w sprawach służbowych poza miejsce stałej pracy mogą odbywać się na podstawie poleceń wyjazdu służbowego, wydanych przez Dyrektora lub upoważnionego pracownika.
 
§11
1. Urlopy pracowników udzielane są w terminie ustalonym przez Dyrektora po porozumieniu z pracownikiem. Urlopów udziela Dyrektor oraz upoważnieni przez niego pracownicy.
2. Terminy urlopów ustalane są, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego funkcjonowania Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.
3. Przesunięcie terminu urlopu lub odwołanie z urlopu może nastąpić z ważnych powodów określonych w kodeksie pracy.
4. Urlop niewykorzystany w ustalonym terminie powinien być wykorzystany najpóźniej do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego.
5. Rozpoczynając urlop pracownik powinien w miarę możliwości podać miejsce pobytu na urlopie.
6. Przed rozpoczęciem urlopu pracownik powinien załatwić wszystkie terminowe sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, przekazuje je do załatwienia zastępującemu go pracownikowi.
 
§12
Wobec pracowników nieprzestrzegających zasad dyscypliny pracy mogą być stosowane kary porządkowe i dyscyplinarne.
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§13
1. Do podstawowych obowiązków pracowników Bogatyńskiego Ośrodka Kultury należy:
- rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,
- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
- poddawanie się okresowym badaniom oraz szkoleniom,
- przejawianie inicjatywy na rzecz efektywności pracy i wdrażania nowoczesnych form i metod pracy,
- zapobieganie sprzeniewierzeniu i kradzieży, sumienny stosunek do mienia oraz wszystkich urządzeń stanowiących własność BOK.
2. Wszystkie zmiany w niniejszym regulaminie mogą być wprowadzone wyłącznie w trybie zarządzenia Dyrektora BOK w formie aneksu do regulaminu.
 
 
Załącznik:
Schemat organizacyjny BOK

Załączniki do pobrania: 2013-03-19 21:55:22 - Schemat organizacyjny BOK (34.64 kB)

Nazwa dokumentu: Regulamin organizacyjny
Podmiot udostępniający: Bogatyński Ośrodek Kultury
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Izydorczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Stachyra
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Izydorczyk
Data wytworzenia informacji: 2007-08-31 17:51:49
Data udostępnienia informacji: 2007-08-31 17:51:49
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-22 08:27:32

Wersja do wydruku...

corner   corner