logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Jak stanowi art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r, pomocy społecznej udziala się osobom i rodzinom w szczególności z powodu :

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymał status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477zł
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351zł zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie"
 • rodzinie, w której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w w/w art. 7 pkt 2-15

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progo interwencji socjalnej  dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej :

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje :

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy
  Jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości :

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 477zł a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444zł miesięcznie
 2. w przypadku osoby w rodzinie - jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. 351zł a dochodem na osobę w rodzinie.
 3. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30zł miesięcznie

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

 Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuję ze względu na :

 1. długotrwałą chorobę
 2. niepełnosprawność
 3. bezrobocie
 4. możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

Zasiłek okresowy przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 477zł
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny

Wysokośc zasiłku okresowego ustala się :

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokosci różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 477zł a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku okresowego nie może być wyższa niż 418zł
 2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20zł miesięcznie. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny i określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okolicznosci sprawy.

W 2007r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi :

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
 2. w przypadku rodziny - 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny  a dochodem rodziny.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o :

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania praca społecznie użytecznych.

Dla osób posiadających gospodarstwa rolne - przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207zł

 

Zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy

 

Osoby korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną - mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Dziadosz
Osoba, która odpowiada za treść: Edward Rak
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Dziadosz
Data wytworzenia informacji: 2007-08-13 11:21:25
Data udostępnienia informacji: 2007-08-13 11:21:25
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-14 11:49:41

Wersja do wydruku...

corner   corner