logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


2004

 1. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Zgorzelcu przeprowadziła w dniu 01.03.2004r. czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zalecenia pokontrolne ujęte w decyzji zostały wykonane.

 2. Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu przeprowadził w dniach od 08 do 23 listopada 2004r. kontrolę rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 rok,  w wyniku której, nie stwierdzono nieprawidłowości.

2005

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu przeprowadził w okresie od 07 do 19 października 2005r. z przerwą od 10 do 14 października 2005r. kontrolę w wyniku, której nie stwierdzono nieprawidłowości.

2006

 1. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadziła w dniach 10 i 14 marca 2006r. kontrolę problemową z wybranych zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy oraz wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy. W wyniku przeprowadzonej kontroli nakazano wyeliminować nieprawidłowość związaną z uszkodzoną obróbką blacharską dachu, opracować instrukcję transportu oraz magazynowania i składowania.

 2007

 1. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadziła w dniach 20 i 23 lutego 2007r. kontrolę problemową z wybranych zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy oraz wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy. Zalecenia pokontrolne ujęte w Protokole z kontroli, zostały wykonane.

2009

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu przeprowadził w dniu 03 czerwca 2009r. kontrolę dotyczącą oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku kontroli, nie zostały wniesione żadne uwagi i zastrzeżenia.
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu przeprowadził w dniach od 04.08.2009r. do 10.08.2009r. kontrolę w wyniku której, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

2012

 1. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadziła w dniach 13, 14 i 22 listopada 2012r. kontrolę w zakresie prawnej ochrony pracy w tym bhp w wyniku której, nakazano:
  1) Dokonać pomiarów warunków środowiska pracy (związków chemicznych) na stanowisku spawalniczym, zlokalizowanym w pomieszczeniu warsztatu mechanicznego PEC S.A. w Bogatyni.
  2) Zlikwidować ubytki tynku oraz doprowadzić do właściwego stanu technicznego (odnowić) ściany wzdłuż ciągu komunikacyjnego prowadzącego do pomieszczeń piwnicznych oraz w pomieszczeniu węzła cieplnego, zlokalizowanego w obiekcie PEC S.A. w Bogatyni.
  3) Doprowadzić parametry natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego do zgodnych z wymogami PN w pomieszczeniach zlokalizowanych w obiekcie PEC S.A. przy ul. Daszyńskiego 29 w Bogatyni.

2013

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu przeprowadził w dniu 09 grudnia 2013r. kontrolę dotyczącą oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku kontroli, nie zostały wniesione żadne uwagi i zastrzeżenia.

2015

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Wałbrzychu przeprowadził w okresie od 20 do 27 października 2015r. kontrolę w wyniku której, nie stwierdzono nieprawidłowości.

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu przeprowadził w dniu 09 grudnia 2015r. kontrolę dotyczącą oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku kontroli, nakazano zakup urządzeń do płukania oczu, gdzie występuje narażenie pracowników na środki żrące.

2016

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu przeprowadził w dniu 13 czerwca 2016r. kontrolę sprawdzającą wykonanie obowiązków nałożonych Decyzją PPIS w Zgorzelcu nr 07/16 z dnia 05 stycznia 2016r. oraz ocena realizacji wymogów higieny pracy wynikających z tej decyzji. W wyniku kontroli, nie zostały wniesione żadne uwagi i zastrzeżenia.

2019

 1. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła w dniu 23 stycznia 2019r. kontrolę własną instytucji sprawdzającą postęp rzeczowo - finansowy projektu, w tym weryfikacja faktycznego poniesienia wydatków, ich kwalifikowalności, dostarczenia współfinansowanych towarów i usług oraz stopień realizacji planowanych wskaźników oraz celów projektu. Zakresem kontroli objęto ponadto prawidłowość wywiązywania się jednostki kontrolowanej z obowiązków w zakresie informacji i promocji. Kontrola obejmowała ponadto weryfikację zgodności projektu i poniesionych wydatków z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym w obszarze pomocy publicznej, ochrony środowiska, a także postanowieniami Umowy o dofianansowanie projektu. Nazwa projektu: "Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do nieruchomości przy ul. Kilińskiego, Kochanowskiego, Śmiałej, Przodowników Pracy, Piastowskiej w Bogatyni". W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu przeprowadził w dniu 19 listopada 2019r. kontrolę dotyczącą oceny realizacji ogólnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, nie zostały wniesione żadne uwagi i zastrzeżenia.

Nazwa dokumentu: Kontrole
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Nowatkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Włodarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Nowatkowska
Data wytworzenia informacji: 2019-11-20 11:14:00
Data udostępnienia informacji: 2019-11-20 11:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-20 12:24:32

Wersja do wydruku...

corner   corner