logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Statut Gminy i Miasta Bogatynia określa w szczególności:

- ustrój Gminy,

- zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych,

- zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich,

- organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy,

- zasady tworzenia klubów radnych,

- zasady i tryb działania komisji rewizyjnej,

- zasady uczestniczenia w pracach Rady przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej,

- uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

§ 2.

Ilekroć w Statucie Gminy i Miasta Bogatynia jest mowa o:

- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

- Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Bogatynia,

- Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy i Miasta Bogatynia,

- Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta,

- sesji - należy przez to rozumieć sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia,

- komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady Gminy i Miasta Bogatynia,

- radnym - należy przez to rozumieć radnego Gminy i Miasta Bogatynia,

- Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,

- Zastępcy Burmistrza - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia,

- Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni,

- Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy i Miasta Bogatynia.

§ 3.

1.Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną do wykonywania zadań publicznych i organizacji życia publicznego na swoim terytorium, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy stanowią gminną wspólnotę samorządową.

3. Gmina położona jest w województwie dolnośląskim, powiecie zgorzeleckim i obejmuje obszar o powierzchni 136 km2.

4. W skład Gminy wchodzą miasto Bogatynia oraz 15 wsi. Wykaz miejscowości stanowi załącznik nr 1.

5. Granice terytorialne Gminy obejmuje mapa stanowiąca załącznik nr 2 do Statutu.

6. Siedzibą organów Gminy jest miasto Bogatynia.

§ 4.

Gmina Bogatynia posiadając osobowość prawną działa we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 5.

1. Herbem Gminy jest herb miasta Bogatyni: tarcza herbowa podzielona na trzy pola w półkrzyż. Prawa strona przedstawia połowę białego orła śląskiego, umieszczonego na czerwonym polu. Lewa strona podzielona na dwa równe pola - górne i dolne. W polu górnym na niebieskim tle rycerz na białym koniu, z tarczą z orłem i czerwonym sztandarem, pole dolne tworzy siedem czarno - zielonych słupów symbolizujących węgiel i użytki rolne, na tle których umieszczone są dwa żółte skrzyżowane młoty symbolizujące trud górników.

2. Wzór herbu stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

3. Herb Gminy jest znakiem prawnie chronionym. Rozpowszechnianie herbu Gminy w celach komercyjnych wymaga zgody Burmistrza. Prawo używania herbu mają wszystkie jednostki organizacyjne Gminy.

§ 6.

1. Rada nadaje tytuły honorowe:

1) Honorowy Obywatel Gminy i Miasta,

2) Zasłużony dla Miasta i Gminy,

2. Zasady nadawania tytułów honorowych określa odrębna uchwała Rady.

Ilość odwiedzin: 6723
Nazwa dokumentu: Statut Gminy i Miasta Bogatynia - Postanowienia ogólne
Skrócony opis: Statut Gminy i Miasta Bogatynia - Rozdział I - Postanowienia ogólne
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Kuczaj
Data wytworzenia informacji: 2005-06-06 13:53:56
Data udostępnienia informacji: 2005-06-06 13:53:56
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-09 12:05:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner