logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 5
         minus Status prawny
         minus Organizacja
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Inspektor Danych Osobowych
         minus Sprawozdawczość
         minus Statut
         minus Regulaminy
         minus Zamówienia publiczne
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 Tryb działania

1. Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie wszechstronnego rozwoju dziecka w realizowanym w przedszkolu procesie opieki, wychowania i  kształcenia, w efekcie którego dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.

2. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności  opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości funkcjonowania  przedszkola

3. Działania , o których mowa w ust 2,dotyczą :

1) efektów w zakresie opieki, wychowania i kształcenia oraz realizacji celów i zadań statutowych;

2) organizacji procesów opieki, wychowania i kształcenia;

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności dzieci;

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5) zarządzania przedszkolem.

4. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe i przepisach wydanych na jej podstawie oraz wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

5. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w szczególności:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

6. Przedszkole udziela dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w obowiązujących przepisach określających zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach.

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu ma na celu wspieranie potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie :

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych;

3) logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

5) porad i konsultacji.

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

11. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi.

12. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.

13. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, jest organizowana dla dziecka , które może uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

14. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.

15. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu program wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

16. Nauczyciele przedszkola prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

17. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zajęcia specjalistyczne w przedszkolu prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

18. Do zadań nauczycieli i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności :

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań.

19. Nauczyciele przedszkola prowadzą i dokumentują obserwację pedagogiczną, której celem jest w szczególności:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;

2) wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji;

3) analiza i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

20. Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno -pedagogicznej dziecku w przedszkolu wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.

21. Nauczyciele i specjaliści udzielający dziecku pomocy psychologiczno -pedagogicznej , oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

22. Dyrektor przedszkola uwzględnia formułowane wnioski, o których mowa w ust.17, dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka, planując udzielanie mu dalszej pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

23. W przypadku gdy z wniosków ,o których mowa w ust.17 i ust.18,wynika,że nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka, wystepuje do publicznej poradni w wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.

24. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

25. Przedszkole organizuje  opiekę, wychowanie i kształcenie dla dzieci uczęszczających do przedszkola i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach określających warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

26. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu organizuje się w integracji z dziećmi pełnosprawnymi uczęszczającymi do przedszkola.

27. Przedszkole obejmuje indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dziecko, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

28. W celu zapewnienia pełnego rozwoju osobowego dziecka ,integracji ze środowiskiem przedszkola oraz ułatwieniu powrotu dziecka do przedszkola, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkola.

29. Dyrektor uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli z obserwacji funkcjonowania dziecka, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka , podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka z dziećmi w oddziale przedszkolnym.

30. W przypadku dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym , którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola , dyrektor w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, uroczystościach i imprezach oraz wybranych zajęciach edukacyjnych i innych w przedszkolu.

31. Przedszkole wykonuje zadania umożliwiające podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej dziecka należącego do mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym na zasadach określonych w obowiązujących przepisach określających warunki i sposób ich wykonywania.

32. Poczucie tożsamości religijnej dziecka jest podtrzymywane przez organizację nauki religii we wszystkich oddziałach wiekowych.

33. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów).

34. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych.

35. Przedszkole realizuje cele i zadania z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia zapewniając dziecku edukację w zakresie bezpieczeństwa, która w szczególności jest :

1) działaniem zamierzonym, stale uwzględniającym potrzeby i możliwości dziecka;

2) działaniem kształtującym u dziecka właściwe umiejętności, nawyki i przyzwyczajenia na płaszczyźnie fizycznej i społecznej;

3) działaniem w formie różnych aktywności uczących dziecko przestrzegania zasad higieny z różnych sfer życia min. higieny osobistej, higieny spożywania posiłków, higieny rytmu dnia;

4) działaniem kształtującym u dziecka praktyczne pojęcie zdrowego trybu życia;

5) działaniem uczącym dziecko brania odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych;

6) działaniem uczącym dziecko harmonijnego funkcjonowania i współpracy ze środowiskiem, prawidłowych i bezpiecznych relacji z innymi ludźmi.

36. Przedszkole integruje we wszystkich obszarach rozwojowych treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dziecka dba o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, w tym właściwych nawyków żywieniowych, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

37. Przedszkole prowadzi zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.

Ilość odwiedzin: 8782
Nazwa dokumentu: Tryb działania
Osoba, która wytworzyła informację: Marzenna Konwent
Osoba, która odpowiada za treść: Marzenna Konwent
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Mołczan
Data wytworzenia informacji: 2009-02-09 14:16:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-09 14:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-03 11:06:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner