logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 5
         minus Status prawny
         minus Organizacja
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Inspektor Danych Osobowych
         minus Sprawozdawczość
         minus Statut
         minus Regulaminy
         minus Zamówienia publiczne
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 Struktura organizacyjna

Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor - mgr Marzena Dragan

  Kompetencje dyrektora przedszkola określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

  Dyrektor Przedszkola:

  • Wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających:
   • wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
   • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą lub kurs z zakresu zarządzania oświatą
   • co najmniej 5- letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
   • w okresie 5 lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska uzyskał co najmniej ocenę dobrą w placówce oświatowej.
  • Ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce.
  • Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą placówki oraz prezentuje ją na zewnątrz.
  • Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli:
  • opracowuje organizację mierzenia jakości pracy przedszkola, z uwzględnieniem ustalonej definicji nadzoru pedagogicznego, ale także potrzeb lokalnych,
  • przeprowadza mierzenie jakości pracy przedszkola,
  • wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola,
  • w oparciu o wyniki mierzenia jakości pracy opracowuje plan rozwoju placówki,
  • gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy lub oceny dorobku zawodowego.
  • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem Konwencji Praw Dziecka.
  • Dyrektor przedszkola organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną:
   • nawiązanie współpracy z poradnia psychologiczna -pedagogiczną;
   • organizuje pracę w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb dzieci (diagnoza wstępna nauczyciela, badania przesiewowe prowadzone przez logopedę);
   • organizowanie zajęć specjalistycznych logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
   • umożliwienie rodzicom i nauczycielom korzystania z porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
   • organizowanie dla rodziców zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych przez pracowników poradni;
   • organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
   • objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.
   • Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działanie pro zdrowotne.
   • Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.
   • Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola.
   • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
   • Zadania dyrektora związane z awansem zawodowym nauczyciela:
    • Dyrektor przedszkola zapewnia prawidłowy przebieg stażu.
    • Nauczycielowi odbywającemu staż dyrektor zapewnia możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w przedszkolu, a także udział w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb przedszkola.
    • Omawianie i obserwowanie zajęć i innych zadań realizowanych przez nauczyciela zgodnie z jego planem rozwoju, z zastrzeżeniem ust. 4 ustawy.
    • Dyrektor w drodze decyzji administracyjnej nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego,
    • Nauczycielowi stażyście i kontraktowemu odbywającemu staż przydziela opiekuna spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.
    • Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
   • Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
   • Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom, i innym pracownikom placówki,
   • Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
    • W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i rodzicami.
    • Przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna

  Kompetencje rady pedagogicznej określa art. 41 i 42 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

  Kompetencje Rady Pedagogicznej:

  • zatwierdzanie planów pracy placówki,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.
  • rady plenarne i szkoleniowe zwołuje dyrektor placówki,
  • nadzwyczajna rada pedagogiczna może być organizowana na wniosek organu sprawującego nadzór nad placówką, z inicjatywy przewodniczącego rady organu prowadzącego placówkę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
  • Wnioskowanie w sprawach:
   • oceny pracy nauczyciela,
   • zmian programowych,
   • wprowadzania zmian w ramowym rozkładzie zajęć dotyczących realizacji treści podstaw programowych.
  • Opiniowanie w sprawach:
   • organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza ramowy rozkład działań dzieci,
   • przyznawania nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych form uznania,
   • podjęcia przez nauczycieli pracy w godz. ponadwymiarowych w wymiarze większym niż 1 godz. etatowych,
   • stałych lub dodatkowych zajęć nauczycielek w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
  • Zatwierdzania:
   • rocznego planu pracy placówki,
   • projektu statutu,
   • ramowego rozkładu dnia,
   • planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
   • Podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu.
 3. Rada Rodziców - organ społeczny

  Kompetencje rady rodziców określa art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola:

  • W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców.
  • Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci tego przedszkola
  • Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
  • Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
  • W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin działalności rady rodziców.
  • Rada rodziców uczestniczy w zyciu przedszkola przyczyniając sie do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajaniu potrzeb dzieci
  • Posiedzienia Rady Rodziców odbywaja się w zalezności od potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku
  • Zebrania Rady rodziców są protokołowane
  • W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki
  • Do udziału w posiedzeniach zaproszone moga być inne osoby z głosem doradczym.

Organy przedszkola współdziałając ze sobą:

 • Dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w regulaminach załączonych do statutu przedszkola.
 • Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.
 • Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci.
  • Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
  • Przedszkole organizuje dni otwarte.
  • Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola i planów pracy nauczyciela w danym oddziale.
  • Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.
   • Zebrania ze wszystkimi rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz takie spotkania nie powinny być rzadziej niż raz na kwartał.
   • Spory między radą rodziców, a radą pedagogiczną rozstrzyga dyrektor.
   • Spory między radą rodziców, a dyrektorem rozstrzyga Kuratorium w porozumieniu z Radą Gminy.

Ilość odwiedzin: 12911
Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Dragan
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Dragan
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Mołczan
Data wytworzenia informacji: 2009-02-09 14:07:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-09 14:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-21 10:20:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner