logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      plus Przedszkole Publiczne Nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 5
         minus Status prawny
         minus Organizacja
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Inspektor Danych Osobowych
         minus Sprawozdawczość
         minus Statut
         minus Regulaminy
         minus Zamówienia publiczne
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 Przedmiot działalności i kmpetencje

Przedmiot działalności i kompetencje określa art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut przedszkola.

Celem przedszkola jest:

 • objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,
 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturalnym i przyrodniczym,
 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • wyposażanie dzieci w wiedzę i umiejętności do podjęcia nauki w szkole
 • realizacja sytuacji edukacyjnych w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkola dla dzieci w wieku od 2,5 - 6 lat
 • zapewnienie dzieciom w wieku 6 - lat prawa do rocznego przygotowania do nauki w szkole

Do zadań przedszkola należy:

 • Dostosowane sytuacji edukacyjnych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka oraz obszarów edukacyjnych określonych w Podstawie Programowej:
  • poznawanie i rozumienie siebie i świata,
  • nabywanie umiejętności przez działanie,
  • odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
  • budowanie systemu wartości.
 • Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
 • Stosowane form pracy otwartej umożliwiające dzieciom wybór miejsca i rodzaju aktywności.
 • stymulowanie aktywności twórczej dziecka,
 • rozwijanie twórczego myślenia dzieci
 • Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
 • Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia linii graficznych.
 • Integrowanie treści edukacyjnych.
 • Wdrażanie paradygmatu edukacyjnego określanego jako podejście sytuacyjne.
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy.
 • Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej:
 • wykonywanie badań diagnostycznych (psycholog, pedagog, logopeda)
 • Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie udzielania pomocy specjalistycznej w pracy z dzieckiem rozwijającym się inaczej,
 • Warsztaty edukacyjne dla rodziców i dzieci,
 • Udzielanie indywidualnych porad rodzicom.
 • Zorganizowanie pomocy odpowiednio do wyników diagnostycznych mowy dzieci.
 • Pozyskiwanie materiałów do pracy z dziećmi rozwijającymi się inaczej.
 • Zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski.
 • Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej.
 • Prowadzenie płatnych usług w zakresie:                                                      - Ofert edukacyjnych wykraczajacych poza podstawy programowe             -  Wyżywienia dzieci i personelu

          

Zapewnienie dzieciom:

 • Opieki poprzez przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola z poszczególnych sal. Dzieci powinny być odbierane przez osoby dorosłe, upoważnione przez rodziców (opiekunów) na piśmie na początku roku szkolnego. Dziecko nie może być wydane rodzicom (opiekunom) będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
 • Opieki nad zdrowiem:
  • Współpraca z Terenową Poradnią Medycyny Szkolnej (SPZOZ B-nia)
  • Współpraca z Sanepidem,
  • W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) - zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo jedna osoba dorosła.
  • Bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków odpowiednio do ich potrzeb i mozliwości przedszkola,
  • Pomoc rodzicom w zapewnieniu opieki wychowawczej ich dzieciom,
  • W razie choroby dziecka rodzice niezwłocznie są zawiadomieni,
  • W razie wypadku powiadomieni zostają rodzice i pogotowie ratunkowe.
 • Doraźnej pomocy - dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc materialna (ustalona przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców).

Ilość odwiedzin: 9275
Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Osoba, która wytworzyła informację: Marzenna Konwent
Osoba, która odpowiada za treść: Marzenna Konwent
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Mołczan
Data wytworzenia informacji: 2009-02-09 14:01:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-09 14:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-03 11:01:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner