logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
minus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
   minus Status prawny
   minus Organizacja
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Struktura organizacyjna
   minus Struktura własnościowa
   minus Majątek
   minus Załatwianie spraw
   minus Archiwa danych
   plus Aktualne oferty pracy
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Zarządzanie SP ZOZ-em:

SP ZOZ-em kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

Dyrektor - mgr inż.Roman Kulczycki
Bogatynia, ul. Wyczółkowskiego 15
Tel: (075) 77 32 046 lub 64 80 401

Obowiązki i prawa Dyrektora SP ZOZ - u określają:

 1. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z 1991r. z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 08.06.1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52 poz. 543 z 1999 r.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.12.1974 r. w sprawie niektórych uprawnień i obowiązków pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 51 poz. 326 z 1974 r. z późn. zm.).
 4. Statut SP ZOZ Bogatynia.
 5. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 r. z późn. zm) oraz przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy.
 6. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z 1998 r. poz. 1014 z późn. zm.).

Zadania i obowiązki Dyrektora SP ZOZ-u.

 1. Dyrektor kieruje i SP ZOZ-em w Bogatyni i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Realizuje Statut SP ZOZ.
 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.
 4. Ogłasza konkursy na samodzielne stanowiska w SP ZOZ Bogatynia.
 5. Ustala zadania dla komórek organizacyjnych wchodzących w skład SP ZOZ.
 6. Dokonuje okresowych kontroli podległych komórek.
 7. Zatrudnia pracowników i ustala dla nich wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Ustala Regulamin Porządkowy SP ZOZ.
 9. Dyrektor wydaje wewnętrzne Zarządzenia.
 10. Dyrektor współpracuje z:
  1. organem założycielskim
  2. organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej,
  3. stacjami sanitarno - epidemiologicznymi,
  4. organizacjami społecznymi, politycznymi, stowarzyszeniami,
  5. związkami zawodowymi,
  6. Radą Społeczną.
 11. Zapewnia opiekę i świadczenia zdrowotne dla ogółu ludności zamieszkałej w obwodzie zapobiegawczo - leczniczym.
 12. Odpowiada za realizację praw pacjenta.
 13. Zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami gospodarczymi o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 14. Prowadzi gospodarkę finansową SP ZOZ.
 15. Opracowuje plan finansowo - rzeczowy i inwestycyjny.

Dyrektor kieruje SP ZOZ-em przy pomocy:

 1. z-cy Dyrektora ds. lecznictwa

  lek. med. Magdalena Załucka-Seweryn

 2. Bogatynia Szpital Gminny ul. Szpitalna 16
  telefon: (075) 77 32 031 lub 64 80 405

  Do obowiązków z-cy Dyrektora w szczególności należy:

  1. Współpraca z Dyrektorem SP ZOZ w zarządzaniu zakładem.
  2. W okresie nieobecności Dyrektora przejmuje pełen zakres obowiązków i ponosi za nie służbową odpowiedzialność.
  3. Odpowiadać za sprawne funkcjonowanie podległych placówek SP ZOZ pod względem medycznym.
  4. Czuwać nad prawidłowym tokiem pracy w podległych placówkach SP ZOZ, nadzorować pracę podległego personelu pod względem fachowym i służbowym, w tym dbać o dyscyplinę pracy.
  5. Dbać o propagowanie przez personel fachowy oświaty sanitarnej i zachowań prozdrowotnych w środowisku społecznym, w którym działają placówki SP ZOZ.
 3. głównego księgowego

  Grażyna Winiarska

  Do obowiązków głównego księgowego w szczególności należy:

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  2. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej.
  3. Nadzór całokształtu prac z zakresu rachunkowości.
  4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  5. Dokonywanie kontroli wewnętrznej.
  6. Nadzór nad dokonywanymi operacjami finansowymi.
  7. Nadzór nad sprawozdaniami finansowymi w placówce.
 4. kierowników jednostek organizacyjnych.

  Główny księgowy i kierownicy jednostek organizacyjnych działają w granicach pełnomocnictw udzielonych im przez Dyrektora SP ZOZ-u.

 5. Rada Społeczna SP ZOZ-u:

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył SP ZOZ oraz organem doradczym Dyrektora w kluczowych sprawach funkcjonowania SP ZOZ-u.

W skład Rady Społecznej wchodzą:

 1. jako Przewodniczący - Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,
 2. jako członkowie Rady:
  przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego oraz do siedmiu przedstawicieli wyłonionych przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni.

Ilość odwiedzin: 21802
Osoba, która wytworzyła informację: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Osoba, która odpowiada za treść: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Osoba, która wprowadzała dane: Łukasz Terpiłowski
Data wytworzenia informacji: 2005-02-01 09:05:13
Data udostępnienia informacji: 2005-02-01 09:05:13
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-29 09:58:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner