logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      minus SP w Opolnie Zdroju im.Polskiego Czerwonego Krzyża
         plus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Tryb działania
         minus Majątek
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Zarządzenia dyrektora szkoły
         minus Sprawozdanie finansowe
         minus Ogłoszenia
      plus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie
      plus Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencjeKażdy z wymienionych poniżej organów: posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych w statucie, posiada możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły, zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy innymi organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach, uchwałach i decyzjach, jeżeli nie stanowią one tajemnicy służbowej lub nie naruszają przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Organami szkoły są:

1. Dyrektor - mgr Joanna Malcer. Kompetencje dyrektora określa art.39 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm), oraz statut szkoły.Dyrektor Szkoły w szczególności: kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne, realizuje uchwały rady pedagogicznej, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2. Rada Pedagogiczna. Kompetencje określa art.41 ustawy o systemie oświaty ((t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz statut szkoły.Rada Pedagogiczna w szczególności: zatwierdza plan pracy szkoły, zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów, w przypadku braku rady szkoły: uchwala statut szkoły, wnioskuje w sprawie rocznego planu finansowego szkoły i opiniuje go, wnioskuj e w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych, przedmiotów nadobowiązkowych.

3. Rada Rodziców - organ społecznyKompetencje określa art.54 ustawy o systemie oświaty oraz statut szkoły.Rada Rodziców w szczególności: występuje do rady szkoły, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

4. Samorząd UczniowskiKompetencje określa art.55 ustawy o systemie oświaty oraz statut szkoły.Samorząd Uczniowski w szczególności: występuje do rady szkoły, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, wnioskuje w sprawie ustalenia praw i obowiązków ucznia.

Ilość odwiedzin: 14462
Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Karkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Karkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Szwedo
Data wytworzenia informacji: 2005-02-18 14:23:36
Data udostępnienia informacji: 2005-02-18 14:23:36
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-15 13:27:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner