logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.
 
Zarząd PEC S.A.
Zarząd Spółki składa się z jednego do dwóch członków. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.  
Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
 
Zarząd działa na podstawie Statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
W skład Zarządu wchodzą:
 

Tomasz Włodarczyk - Prezes Zarządu

Grzegorz Niedbała - Członek Zarządu

 
Rada Nadzorcza PEC S.A.
Rada Nadzorcza składa się z czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 
Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w świetle ustaw i Statutu Spółki nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, a także w tych, których rozstrzygnąć nie jest w stanie Zarząd w przyznanym mu działaniu.
 
Kompetencje Rady określa Statut i Regulamin Pracy Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
  

      Ilczuk Radosław - Przewodniczący Rady Nadzorczej

     Sobota Tomasz - Członek Rady Nadzorczej

jako reprezentanci PGE Energia Ciepła S.A. w Warszawie oraz

      Leśniewski Konrad - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

     Skonieczka Agnieszka - Sekretarz Rady Nadzorczej 

jako reprezentanci Gminy i Miasta Bogatynia 

 

Walne Zgromadzenie
Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia.
W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą:

 Akcjonariusz Gmina i Miasto Bogatynia  

 Akcjonariusz PGE Energia Ciepła S.A. w Warszawie

Ilość odwiedzin: 66805
Nazwa dokumentu: Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Nowatkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Włodarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Nowatkowska
Data wytworzenia informacji: 2023-07-06 14:12:00
Data udostępnienia informacji: 2023-07-07 10:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-06 08:58:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner