logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   minus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie
         minus Status prawny
         minus Statuty
         minus Struktura organizacyjna
         minus Przedmiot działania i kompetencje
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek jednostki
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Ochrona Danych Osobowych
         minus Zarządzenia
         minus Archiwa danych
         minus Sprawozdania/raporty
         plus Tablica ogłoszeń
         minus Regulamin organizacyjny
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porajowie, ul. Górnicza 1C, 59-921 Porajów, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie i Publiczne Przedszkole nr 1 w Porajowie
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Rafał Wielgus, z którym można kontaktować się mailowo: iod@bhpex.pl.
  3. Celem przetwarzania danych osobowych Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków w ramach realizacji założeń ustaw takich jak w szczególności : ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U.2021.1641 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68 ze zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 ze zm.) w związku z: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione Pani/Pana danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach albo na podstawie uzasadnionych przepisów prawa.

5.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany przepisami prawa.

6.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania i usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Uwaga: prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

7.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.   Podanie danych osobowych wymaganych przepisami  jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9.      Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.

  1.   Dane będą/nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Ilość odwiedzin: 1372
Nazwa dokumentu: Ochrona Danych Osobowych
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Medycka
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Medycka
Osoba, która wprowadzała dane: Mariusz Michniewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-11-14 12:45:00
Data udostępnienia informacji: 2022-11-14 12:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-05 14:30:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner