logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
minus Spółki z o.o.
   plus Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o.
   minus Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Struktura własnościowa
      minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
      minus Rejestry i ewidencje prowadzone w Spółce
      minus Dochody i straty
      minus Redakcja biuletynu
      minus Zamówienia publiczne
   plus Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

 

Organy i osoby sprawujące funkcje w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o. o. 
 i ich kompetencje:
 
Organem uprawnionym do reprezentacji Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. jest Zarząd. 
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:
 a) w przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy:
- dwóch członków Zarządu Spółki albo jeden z członków Zarządu Spółki łącznie z prokurentem,
b) w przypadku Zarządu jednoosobowego:
- członek Zarządu samodzielnie.
 
Skład Zarządu:
 1.  Stella Gosk - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny 
 2.  Sławomir Zawada - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Komunalnych
 
  
Podział obowiązków Członków Zarządu Spółki
 
    1. Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny odpowiada za:
 1.    Obsługę sekretaryjną Władz Spółki,
 2.    Sprawy organizacyjne Spółki,
 3.    Sprawy prawne,
 4.    Prawidłowe funkcjonowanie GPO Spółka z o. o.,
 5.    Przygotowanie koncepcji rozwoju, strategii i programu działania GPO Spółka z o. o. oraz ich wdrożenie                          i realizację,
 6.    Kształtowanie polityki kadrowej, BHP i ppoż. GPO Spółka z o. o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  7.    Sprawy kadrowe i szkolenia,
  8.    Analizę i kontrolę prawidłowego przebiegu „Akcji Zima”,
  9.    Opracowanie i realizację programu ochrony środowiska oraz poprawy warunków w swoim zakresie działania,
10.    Wdrażanie nowoczesnych, proefektywnościowych rozwiązań technicznych i technologicznych realizacji usług,
11.    Optymalną eksploatacją sprzętu technologicznego, pojazdów samochodowych będących we władaniu GPO Spółka z o.o. zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami, możliwościami technicznymi oraz ich przeznaczeniem,
12.    Opracowywanie analiz oraz planów w zakresie usług (rozwój oferty asortymentu usług dla odbiorców),
13.    Sporządzanie planów inwestycyjnych i remontowych dotyczących majątku produkcyjnego,
14.    Opracowywanie, wdrażanie i prowadzenie dokumentacji wykonawczej, techniczno-organizacyjnej oraz statystyczno-ewidencyjnej,
15.    Zarządzanie majątkiem trwałym,
16.    Analizę i kontrolę zużycia materiałów, części samochodowych, paliw płynnych i smarów,
17.    Wnioski o zwiększenie premii, przeszeregowanie oraz awanse,
18.    Zarządzenia i polecenia obowiązujące Członków Zarządu i kierowników podległych Prezesowi Zarządu działów wydaje Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny.
 
2. Członek Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno - Komunalnych odpowiada za:
          1.     Stan finansowy GPO Spółka z o. o.,
          2.     Windykację należności,
          3.     Ocenę pod względem ekonomiczno-finansowym projektowanych przedsięwzięć,
          4.     Prowadzenie analiz systemu ekonomiczno-finansowego otoczenia Przedsiębiorstwa (podatkowego, gospodarczego, finansowego),
          5.     Prowadzenie spraw kredytowych i podatkowych,
          6.     Budżetowanie i controlling,
          7.     Zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych Spółki,
          8.     Kształtowanie gospodarki ekonomiczno – finansowej GPO Spółka z o. o. zgodnie z zasadą racjonalnego działania, stanem wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa,
          9.     Bieżącą wypłacalność GPO Spółka z o. o. oraz jej długoterminową zdolność finansową,
       10.     Terminową realizację zobowiązań podatkowych GPO Spółka z o. o.,
       11.     Należyte prowadzenie księgowości GPO Spółka z o. o.,
       12.     Kontrolę i nadzór nad gospodarką magazynową,
       13.     Prowadzenie analiz rynku i opracowywanie strategii marketingowej,
       14.     Kontrolę i nadzór nad zaopatrzeniem GPO Spółka z o. o.
       15.     Ubezpieczenie majątkowe i osobowe.
      16.     Analizę i kontrolęprawidłowego działania Spółki w zakresie oczyszczania ulic i chodników oraz wywozu nieczystości stałych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia,
       17.     Prowadzenie sprawozdawczości i monitoringu usług komunalnych,
       18.     Nadzór nad eksploatacją Składowiska Odpadów,
       19.     Wnioski o zwiększenie premii, przeszeregowanie oraz awanse,
       20.     Zarządzenia i polecenia obowiązujące kierowników podległych działów wydaje Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Komunalnych.
 
Organem Nadzoru Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza.
 
Skład Rady Nadzorczej:
  1. Mirosław Jaworski
  2. Marek Dankowski
  3. JoannaTaszycka
Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym w Spółce.
Wykonuje ona stały nadzór nad  działalnością Spółki. 
Jej ustawowe kompetencje obejmują badanie bilansu, rachunku zysków  i strat zarówno, co  do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysków  i pokrycia strat, oraz składanie  Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tych badań.

 

Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: Gminne Przedsiębiostrwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Lewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Lewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Lucyna Lewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-02-16 16:04:40
Data udostępnienia informacji: 2005-02-16 16:04:40
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-26 09:54:00

Wersja do wydruku...

corner   corner