logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Bogatynia dnia 04-02-2021r.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze
REFERENT DS. ROZLICZEŃ

Adres jednostki:
 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia

 Ofertę na wolne stanowisko referenta ds. rozliczeń w Dziale Rozliczeń, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

1.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem Referenta ds. rozliczeń:
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nieposzlakowana opinia

- wykształcenie minimum średnie;

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku referent ds. rozliczeń.

2.      Wymagania dodatkowe (preferowane - podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

- praktyczna znajomość zagadnień związanych z rozliczeniami prac budowlanych, fakturowaniem i rachunkowością;

- znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego, przepisów o ochronie danych osobowych

- biegła obsługa pakietu MS Office,

- umiejętność obsługi programu Unisoft

- samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Rozliczanie robót wykonywanych przez brygady MZGK na polecenie UMiG;
  2. Rozliczanie poleceń i zadań stałych we współpracy z UMiG; sporządzanie not i innych dokumentów z tym związanych;
  3. Ścisła współpraca z działem remontowym, działem administrowania mieniem komunalnym i UMiG,
  4. Rozliczanie mediów w lokalach i budynkach komunalnych (energia cieplna i elektryczna);
  5. Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego

 

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca wykonywana w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz na terenie działalności Zakładu.

2. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, wymuszona pozycja: siedząca.

Czynniki psychospołeczne: duży napływ informacji i gotowość do odpowiedzi, możliwość agresji i sytuacji problemowych.

 3. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku) oraz praca w  terenie.  

5.  Wymagane dokumenty.

1. list motywacyjny;

2. curriculum vitae;

3.  kserokopie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. (oryginały do wglądu);

4.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);

5.  kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);

6. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia

10. oświadczenia na potrzeby przetwarzania danych osobowych.

6.      Okres na jaki planowane jest zatrudnienie:

  • czas określony od 01 marca 2021r., pełny etat,

7. Liczba wolnych stanowisk: 1

8. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bogatyni był niższy niż 6%. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. rozliczeń” w terminie do dnia 15 lutego  2021r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki do pobrania: 2021-02-04 13:37:20 - Kwestionariusz osobowy (47.82 kB)
2021-02-04 13:37:56 - Klauzula dane osobowe (77.74 kB)
2021-02-04 13:38:34 - Oświadczenie karalność (28.16 kB)
2021-02-04 13:38:54 - Oświadczenie pełna zdolność (42.42 kB)
2021-02-04 13:39:22 - Oświadczenie stan zdrowia (82.32 kB)

Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urządnicze referent ds. rozliczeń
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Peremicka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Peremicka
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Peremicka
Data wytworzenia informacji: 2021-02-04 13:06:53
Data udostępnienia informacji: 2021-02-04 13:06:53
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-04 13:43:40

Wersja do wydruku...

corner   corner