logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Bogatynia dnia 21-08-2019r.

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENT DS. ZAOPATRZENIA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Adres jednostki:
 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Pocztowa 2, 59-920 Bogatynia

 Ofertę na wolne stanowisko referenta ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych w Dziale Zaopatrzenie i zamówienia publiczne może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

1.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem Referenta ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych:
- posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nieposzlakowana opinia

- wykształcenie minimum średnie;

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku referent ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych.

2.      Wymagania dodatkowe (preferowane - podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

- praktyczna znajomość zagadnień z zakresu zaopatrzenia i zamówień publicznych

- znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych, przepisów samorządowych w tym z zakresu wydatkowania środków publicznych, przepisów o ochronie danych osobowych

- biegła obsługa pakietu MS Office,

- samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zaopatrzenia i zamówień publicznych.
 2. Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi zakładu w sprawach związanych z zamówieniami wewnętrznymi.
 3. Penetrowanie rynku pod kątem potrzeb firmy i wyszukiwanie potencjalnych dostawców.
 4. Negocjowanie ogólnych warunków dostaw z wybranymi kontrahentami.
 5. Przyjmowanie zamówień wewnętrznych.
 6. Realizacja zamówień doraźnych i planowanych.
 7. Opisywanie faktur dostaw pod względem zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych, regulacjami w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej do 30.000 euro i przekazywanie do działu księgowości.
 8. Przygotowywanie kompletnej dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, regulaminu w sprawie gospodarowania środkami publicznymi, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji zamówień publicznych..
 9. Przygotowywanie projektów aktualizacji przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych.
 10. Udział w pracach komisji przetargowych.
 11. Potwierdzanie na dowodach księgowych dostaw, usług lub robót budowlanych, że zamówienie zostało udzielone z zastosowaniem przepisów zamówień publicznych.
 12. Weryfikacja projektów dokumentów przetargowych przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne MZGK.
 13. Udostępnianie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań wykonawcom oraz organom kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
 14. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych w MZGK.
 15. Opracowywanie na dany rok planów zamówień.
 16. Prowadzenie rejestru umów dotyczących zamówień publicznych.
 17. Bieżące monitorowanie realizacji wydatków wymagających stosowania procedur przewidzianych w procesie zamówień publicznych.
 18. Wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę w ramach obowiązującego prawa.

4.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca wykonywana w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz na terenie działalności Zakładu.

2.  Praca na terenie działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wiąże się z potrzebą opuszczania siedziby Zakładu i dotarcie do pozostałych lokalizacji MZGK oraz do poszczególnych kontrahentów – możliwy wpływ zmiennych warunków atmosferycznych.

3. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań, wymuszona pozycja: siedząca. Czynniki psychospołeczne: duży napływ informacji i gotowości do odpowiedzi, możliwość agresji i sytuacji problemowych w kontaktach z klientami.

 4. Ograniczona możliwość poruszania się wózkiem inwalidzkim po budynku (schody na piętro budynku).

5.  Wymagane dokumenty.

1. list motywacyjny;

2. curriculum vitae;

3.  kserokopie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp. (oryginały do wglądu);

4.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu);

5.  kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu);

6. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia

10. oświadczenia na potrzeby przetwarzania danych osobowych.

6.      Okres na jaki planowane jest zatrudnienie:

-  czas określony od 10 września 2019r, pełny etat

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bogatyni był niższy niż 6%. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych” w terminie do dnia 04 września  2019r do godz. 13.00.

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Peremicka
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Peremicka
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Peremicka
Data wytworzenia informacji: 2019-08-21 11:53:00
Data udostępnienia informacji: 2019-08-21 11:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-21 11:43:56

Wersja do wydruku...

corner   corner