logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   minus Szkoły
      plus Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni
      minus Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
         minus Status prawny
         minus Przedmiot działalności i kompetencji
         minus Schemat organizacyjny
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         plus Regulamin SU
         minus Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w ZSzOI
         minus Statut szkoły
         minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds księgowości
      plus SP nr 1 w Bogatyni
      plus PSP w Opolnie Zdroju
      plus ZSPiG w Porajowie
      plus PG nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni
      plus SP w Działoszynie
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni,
ul. Wyczółkowskiego 42a, 59-920 Bogatynia
 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  specjalista ds. księgowości

 • praca  biurowa wykonywana w przeważającej części za pośrednictwem komputera
 • wymiar czasu pracy: pełny etat
 • proponowana forma zatrudnienia: umowa na czas nieokreślony (pierwsza umowa na czas określony 3 m-ce)

 

 Wymagania dotyczące stanowiska:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • znajomość procedur księgowych i obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących księgowości,  
 • umiejętnością obsługi komputera na poziomie ponadpodstawowym (wraz z oprogramowaniem do prowadzenia księgowości)
 • umiejętność korzystania z zasobów internetowych dotyczących prawa finansowego
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań,
 • znajomość przepisów o Ochronie Danych Osobowych. 

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność, odpowiedzialność,  zdyscyplinowanie, sumienność, systematyczność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • staż pracy lub praktyka w placówce oświatowej,
 • zdolności numeryczne i analityczne,
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji na kontach analitycznych i uzgadnianie ich sald z kontami syntetycznymi,
 • prowadzenie ksiąg za pomocą komputera (dziennika, kont księgi głównej, kont ksiąg      pomocniczych) zgodnie z ustawą o rachunkowości dokumentami wewnątrzzakładowymi, uzgadnianie na koniec miesiąca wydruków księgowych,  zestawienia obrotów i sald  kont syntetycznych i analitycznych,
 • uzgadnianie obrotów na kontach syntetycznych i analitycznych,
 • dekretacja dokumentów,
 • dokonywanie kontroli dokumentów pod względem formalno –rachunkowym
 • dokonywanie kontroli podwójnej (sprawdzenie czy czynności kontrolne osoby poprzedniej zostały wykonane w sposób właściwy i potwierdzone odpowiednią adnotacją),
 • uzgadnianie kont z kontrahentami,
 • naliczanie odsetek karnych za niedotrzymanie terminów zapłat,
 • nadzór nad rzetelnością wystawianych i przyjmowanych dokumentów księgowych, właściwym ich obiegiem,
 • ZFŚS - sporządzanie sprawozdania z wydatkowania środków i korekty planu rzeczowo – finansowego oraz sporządzanie przelewów bankowych z tytułu udzielonych pożyczek, przygotowywanie informacji księgowych niezbędnych do sporządzenia planu rzeczowo - finansowego ZFŚS. 

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności z KRK
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada).

Miejsce i termin składanie dokumentów

Wymienione wyżej dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3
im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 42a, 59-920 Bogatynia
w zaklejonej kopercie  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalista ds. księgowości”.

Ostateczny termin składania dokumentów: 22 października 2018 r. do godziny 1000

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone  za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po wskazanym terminie - nie będą rozpatrywane.


Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymagania. W celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się  z wybranymi osobami, w związku z tym prosimy
o zamieszczenie w zgłoszeniu nr telefonu kontaktowego.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni oraz na stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej w jednostce.


Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów.
Nadesłanych ofert nie zwracamy, a po zakończonym procesie rekrutacyjnym dane osobowe zostane trwale usunięte.

Dodatkowych informacji udziela:
dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni - tel. 75 77 33 253
dział kadr w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni – tel. 75 77 33 253 wew. 152
 

Dyrektor:  mgr Beata Wiśniewska

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 z siedzibą
  w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 42a,  tel: 757733253, mail:
  sp3bogatynia@pro.onet.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 3 możliwy jest pod
  nr tel. 757733253 wew. 152 lub adresem email: aneta.szczecinska@sp3bogatynia.pl
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Szkole Podstawowej  nr 3 w Bogatyni.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  Oświadczam, że przekazywane przeze mnie dokumenty aplikacyjne zawierają dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 221 Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 3 w Bogatyni dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji.

  Bogatynia,dnia ..................................                                                    .........................................                                                                                                                                 czytelny podpis kandydata

Załączniki do pobrania: 2018-10-11 13:38:34 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds ksiegowości (23.10 kB)

Ilość odwiedzin: 43
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista ds księgowości
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Szczecińska
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wiśniewska
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Szczecińska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-11 13:35:21
Data udostępnienia informacji: 2018-10-11 13:35:21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-11 14:05:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner