logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   minus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
      minus Tablica ogłoszeń
         minus OCHRONA CZTERECH OBIEKTÓW SPORTOWYCH I MIENIA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BOGATYNI POŁOŻONYCH W BOGATYNI PRZY UL. BIAŁOGÓRSKIEJ 28, SPORTOWEJ 8 i OGRODOWEJ ORAZ W DZIAŁOSZYNIE nr 33 OCHRONA C
         minus Informacja o wynikach naboru - Nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Instruktora dyscypliny sportu - animatora
         minus Nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Instruktora dyscypliny sportu - animatora
         minus Nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze - Referent
         minus Nabór na 3 wolne stanowiska urzędnicze - Instruktora dyscypliny sportu - animatora
         minus Informacja o wynikach naboru Referent
         minus informacja o wynikach naboru instruktor dyscypliny sportu-animator
         minus WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE NABORU KANDYDATÓW na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWA
         minus Wynik - WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE NABORU KANDYDATÓW na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWA
         minus ZARZĄDZENIE NR 5/2018 - W sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bogatyni.
         minus Informacja o wyniku naboru na stanowisko referent
         minus Nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze - Księgowa
         minus Wynik naboru na stanowisko księgowa
      plus Organizacja
      minus Status prawny
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Tryb działania
      minus Majątek
      minus Załatwianie spraw
      minus Wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
      minus Archiwa danych
      minus Redakcja Biuletynu
      minus IOD / RODO
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


DYREKTOR - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BOGATYNI
OGŁASZA  NABÓR  NA 1  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  -
REFERENTA

1.Wymagania niezbędne, jakie musi spełnić kandydat:
a) Wykształcenie średnie lub wyższe,
b) Posiada umiejętność biegłej obsługi komputera,
c) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
d) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełnio praw publicznych,
f) Umiejętność samodzielnego opracowywania dokumentów, stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, dokonywania interpretacji zagadnień na podstawie wytycznych i przepisów prawnych,
g) Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, w tym między innymi z: internetu, publikatorów, literatury fachowej.

2. Wymagania dodatkowe:
a) Dyspozycyjność
b) Rzetelne, sumienne wykonywanie prac w obowiązującym terminie
c) Przestrzeganie dyscypliny pracy
d) Umiejętność pracy w zespole
e) Sprawność organizacyjna
f) Kreatywność
g) Dokładność w wykonywaniu zadań
h) Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Sprawdzanie rachunków – faktur pod względem formalno – rachunkowym,
b) Dekretacja dowodów finansowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją dochodów i wydatków    budżetowych ( budżet podstawowy, sport masowy),
c) Prowadzenie księgowości materiałowej,
d) Uzgadnianie stanów magazynowych na koniec każdego miesiąca,
e) Wycena spisów z natury magazynów ( magazynu gospodarczego ) sporządzonych przez komisję inwentaryzacyjną oraz rozliczenie różnic w zapasach materiałowych,
f) Prowadzenie ksiąg wyposażenia wartościowo – ilościowego oraz ilościowego, zgodnie z zasadami rachunkowości, znakowanie sprzętu.

4. Wymagane dokumenty:
a) List motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizcji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających  kwalifikacje zawodowe,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności,
e) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Aplikacje, które będa niekompletne i wpłyną do Ośrodka po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni przy ul. Białogórskiej 28.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji             w Bogatyni przy ul. Białogórskiej 28 ,59-920 Bogatynia w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
"Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referenta" w termnie do dnia 19.09.2013r. godz.15.oo

Postępowanie składać się będzie z II etapów:
I. etap - sprawdzenia dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
II. etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów

Osoby,które spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomione o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. W związku z powyższym prosimy o podanie numeru telefonu.

Data  ogłoszenia: 02.09.2013r.

Ilość odwiedzin: 6956
Nazwa dokumentu: Nabór na 1 wolne stanowisko urzędnicze - Referent
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Palikowska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Palikowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Palikowska
Data wytworzenia informacji: 2013-09-02 13:00:36
Data udostępnienia informacji: 2013-09-02 13:00:36
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-02 13:05:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner