logo
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXXXI/483/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 30 września 2010 roku


w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXIV/248/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4 w Bogatyni.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ § 93 ust. 1 i § 94 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia /uchwalonego Uchwałą Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 58 z dnia 31 marca 2005 roku/ Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje;

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/248/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie nadania Statutu Osiedlu Nr 4 w Bogatyni załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia

§ 3

Uchwałą podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz w siedzibie Rady Osiedla.

§ 4

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

: 2010-10-01 12:00:59 - załącznik do uchwały (7.54 MB)

: Uchwała Nr LXXXI/483/10
: Uchwała Nr LXXXI/483/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXIV/248/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 listopada 2008
: Zbigniew Cuber
: Paweł Szczotka
: Agnieszka Cisek
: 2010-10-01 11:58:13
: 2010-10-01 11:58:13
: 2010-10-01 12:01:18

...

corner   corner