logo
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 23/10
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 26.03.2010 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji do warunków lokalnych typowego projektu architektoniczno- budowlanego „ORLIK 2012” wraz z projektem zagospodarowania działki oraz przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznym i zbiornikiem bezodpływowym ścieków sanitarnych na działkach o numerach ewidencyjnych 280/13 i 280/14, AM-1, obręb Działoszyn, gm. Bogatynia  - w ramach trybu przetargnieograniczony.
         
      Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz § 20 ust.1 pkt “c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza nr 10/07 z dnia 9 lutego 2007 r. z późniejszymi zmianami, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Dominik Matelski  - Przewodniczący;
2. Daniel Fryc   - Z -ca Przewodniczącego;
3. Teresa Morawska  - Sekretarz Komisji;
4. Jan Mazurek    - Członek Komisji;
5. Monika Żądeł   - Członek Komisji;

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.     

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.
 

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.   

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

: Zarządzenie Nr 23/10
: Zarządzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 26.03.2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
: UMiG Bogatynia
: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
: Józef Kosobucki - Naczelnik Wydziału Zamóweń Publicznych
: Michał Andrzejewski
: 2010-03-26 12:10:12
: 2010-06-10 12:10:12
: 2010-06-10 12:13:30

...

corner   corner