logo
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji
   minus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Tryb działania
      minus Załatwianie spraw
      minus Archiwa danych
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1 - Przedmiot działalności i kmpetencje

 

Cele i zadania Zakładu zostały określone w § 5 i 6 Statutu:

"§ 5. Zakład organizuje się w celu:

 1. Zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze działania Zakładu sprawowania opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi zdrowymi w wieku od 4 miesięcy do 3 lat, pozbawionymi opieki domowej w czasie pracy rodziców lub opiekunów oraz sprawowania opieki nad dziećmi specjalnej troski w wieku do 3 lat - po stworzeniu warunków umożliwiających ich przyjęcie.
 2. Zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych jak najbardziej do warunków domowych, w czasie pobytu dziecka w Żłobku.
 3. Zapewnienie opieki wychowawczej, pielęgniarskiej i lekarskiej z położeniem specjalnego nacisku na zapobieganie zachorowaniom.
 4. Kontrola rozwoju fizycznego i psychicznego, przez okresowe badania i analizę stanu zdrowia, wagi, wzrostu.
 5. Szerzenie oświaty zdrowotnej wśród rodziców i dzieci.
 6. Prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej.

§ 6. Cele, o których mowa w § 5 realizuje się w szczególności przez:

 1. Zapewnienie dzieciom przebywającym w Zakładzie, przez cały personel, troskliwej, serdecznej zbliżonej do domu rodzicielskiego opieki.
 2. Badania okresowe i kwalifikowanie dzieci do grup dyspanseryjnych.
 3. Prowadzenie bilansu dwulatków.
 4. Szerzenie oświaty zdrowotnej wśród dzieci poprzez codzienne oddziaływanie wychowawcze i wdrażanie nawyków higienicznych.
 5. Opracowywanie planów zajęć wychowawczych dla poszczególnych grup dzieci.
 6. Nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym Zakładu.
 7. Układanie jadłospisów dekadowych i nadzór nad prawidłowym żywieniem dzieci.
 8. Opracowywanie wniosków w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.
 9. Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia metod pielęgnacji i wychowywania dzieci w Żłobku i domu."

 

: Przedmiot działalności i kompetencje
: Integracyjny Żłobek Publiczny nr1
: Wiesława Drewniacka
: mgr Violetta Chafieha
: Wiesława Drewniacka
: 2009-01-22 09:49:00
: 2009-01-23 10:30:42
: 2009-01-23 08:49:08

...

corner   corner