logo
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


UCHWAŁA NR LXII/376/10
RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA
z dnia 29 stycznia 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „a” oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat na grunt o nr ewid. działki 6/90 AM 19 obr. II Bogatynia o pow. 1600 m², położony przy ul. Jana Matejki stanowiący własność Gminy Bogatynia z Panem Aleksandrem Krówka.
2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

: Uchwała Nr LXII/376/10
: Uchwała Nr LXII/376/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
: Lucyna Pędrak
: Paweł Szczotka
: Ewelina Płowuszyńska
: 2010-02-05 08:01:07
: 2010-02-05 08:01:07
: 2010-02-05 08:33:27

...

corner   corner