logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      minus Przedszkole Publiczne Nr 4
         minus Organizacja
         minus Status prawny
         minus Statut
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Kontakt
         minus Strona www
         plus Ogłoszenia
         minus Plan zamówień publicznych
         minus Zamówienia publiczne
         plus Sprawozdawczość
         minus Zarządzenia
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Działalność i kompetencje przedszkola

 Przedmiot działalności i kompetencje okresla art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 76, poz. 239 ze zm.) oraz statut przedszkola

 • przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej,
 • przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz z wydawanych na jej podstawie aktów wykonawczych.  
 • Celem przedszkola jest :
 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z  jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • umożliwienie dzieciom podtrzymywanie poczucia tozsamości narodowej, jezykowej i religijnej,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 • współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu mozliwości rozwojowych dziecka oraz przygotowywanie dziecka do nauki szkolnej,
 • troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
 • kompensowanie istniejacych braków środowiskowych, tworzenie indywidualnych programów we współpracy z psychologiem, logopedą,
 • ochrona poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych,
 • ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami, organizacjami wspomagającymi.
 • Do zadań przedszkola należy :
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku,
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, ktore stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • wychowanie przez sztukę -dziecko widzem i aktorem,
 • wychowanie przez sztukę -muzyka, śpiew, pląsy i taniec,
 • wychowanie przez sztukę-różne formy plastyczne,
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
 • wspomaganie rozwoju umyslowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne budzenie zainteresowań technicznych,
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,
 • Przedszkole w ramach opieki nad zdrowiem współpracuje z :
 • Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
 • Sanepidem
 • SP ZOZ Bogatynia

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 25339
Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne Nr 4 w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: mgr Elżbieta Mikicińska
Osoba, która odpowiada za treść: mgr Elżbieta Mikicińska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Danelczyk-Litwicka
Data wytworzenia informacji: 2016-01-21 12:40:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-21 12:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-26 09:33:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner