logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   minus Przedszkola
      plus Publiczne Przedszkole nr 3
      plus Przedszkole Publiczne nr1
      minus Przedszkole Publiczne Nr 4
         minus Organizacja
         minus Status prawny
         minus Statut
         minus Przedmiot działalności i kompetencje
         minus Struktura organizacyjna
         minus Struktura własnościowa
         minus Majątek
         minus Tryb działania
         minus Załatwianie spraw
         minus Archiwa danych
         minus Kontakt
         minus Strona www
         plus Ogłoszenia
         minus Plan zamówień publicznych
         minus Zamówienia publiczne
         plus Sprawozdawczość
         minus Zarządzenia
      plus Publiczne Przedszkole nr 5
      plus Publiczne Przedszkole nr 6
      plus Publiczne Przedszkole nr 7
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   plus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

 ZASADY ORGANIZACJI:

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Bogatyni jest przedszkolem publicznym.
Organem prowadzącym jest Rada Miasta i Gminy Bogatynia.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty.
Przedszkole jest 3 oddziałowe oraz posiada  2 oddziały żłobkowe.
Organizację nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu reguluje statut przedszkola oraz zatwierdzany corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy arkusz organizacji przedszkola.

• Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola,
  w tym czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie,
• Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
• Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole (przerwy wykorzystane są na modernizację, prace remontowe) oraz miesięcznej przerwy wakacyjnej.
• Przedszkole jest czynne 10.50 godziny przez 5 dni w tygodniu za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.
• Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku,
• Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać  25.
• Liczba dzieci w oddziale żłobkowym nie może przekroczyć  20. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.
• Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola.
• Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Zajęcia dodatkowe :

1. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje dla dzieci nieodpłatną naukę  religii i języka niemieckiego. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na lekcje religii, mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Nauka religii w przedszkolu odbywa się 2 razy w tygodniu a języka niemieckiego 3 razy w tygodniu.w wymiarze  zajęć przedszkolnych właściwych dla danego poziomu nauczania.
2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
      - z dziećmi w wieku 3-4 lata około 15 minut,
      - z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut. 
 

Formy finansowania przedszkola

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowania jest przez:
   - Miasto i Gminę Bogatynia 
   - Rodziców  w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

 

Rekrutacja:

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola"
• W przypadku , gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.
• Powołana komisja kwalifikacyjna składa się :
     1)z przedstawicieli Rady Pedagogicznej
     2)z przedstawicieli Rady Rodziców.
• Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola
• Zasady rekrutacji dzieci określa rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 1999r.Nrl4,poz. 132).

Pracę dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi opracowuje się w oparciu o ramowy plan pracy.

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenie opłat (opłaty stałej)

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00 zł. ( w przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu opłaty nie pobiera się)
Opłatę stałą za usługi przedszkola ustala Uchwała Nr XX/198/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 lipca 2011r.oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 01.09.2008r.w sprawie udzielenia mgr Violetcie Chafieha dyrektorowi Przedszkola Publicznego Nr 4 pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych.
Opłata stała w czasie przekraczającym czas realizacji podstawy programowej wynosi:
    • 6 godzin dziennie opłata stała wynosi -    44,00 zł. miesięcznie
    • 7 godzin dziennie opłata stała wynosi -    88,00 zł. miesięcznie
    • 8 godzin dziennie opłata stała wynosi -  132,00 zł. miesięcznie
    • 9 godzin dziennie opłata stała wynosi -  176,00 zł. miesięcznie
    • 10 godzin dziennie opłata stała wynosi - 220,00 zł. miesięcznie

Termin uiszczenia opłat za przedszkole (wyżywienie, opłata stała) upływa 15 każdego miesiąca.

Nazwa dokumentu: Organizacja
Podmiot udostępniający: Przedszkole Publiczne Nr 4
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesława Drewniacka
Osoba, która odpowiada za treść: mgr Violetta Chafieha
Osoba, która wprowadzała dane: Wiesława Drewniacka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-13 11:15:00
Data udostępnienia informacji: 2011-01-13 11:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-19 08:49:23

Wersja do wydruku...

corner   corner